icmisban.gif (3901 bytes)
 םילייחה ירופס  redbut.gif (179 bytes)


 בוקעי ןטלוס ברק whiteball.gif (898 bytes)
הדיחי גת
(ןוירשה ליח)
םחול הכיס
(ןוירא)
 


םיירוס תוחוכ םע ברקב ,1982 ,ינויב 11- ב
וכפה ,בוקעי ןטלוס רפכה דיל םייניתשלפו
םינש רפסמ .םירדענל םיילארשי םילייח השימח
לארשיל ורזחוה םילייחה ןמ םיינש ךכ רחא
דמחא םעו הירוס םע םייובש יפוליחב
רורחשל תיממעה תיזחה דקפמ ,לירבי'ג
,למואב הירכז - םילייח השולש .ןיתשלפ
הירכז .םירדענ ןידע - ןמדלפ יבצו ץכ הדוהי
.ינקירמא חרזא אוה למואב

בתכ ,סילרב ןיד חוויד ברקה רחאל תועש רפסמ
ןיינעמ רבד תוארל ןתינ"ש ,ןיזגמ םייטה לש
וגצוה םיילארשי םילייח השולש..."קשמדב
םיקנט לש דעצמב ,קשמד תובוחרב רוביצל
. ללש וחקלנש

,םיטוחס וארנ ילארשיה תווצה ישנא" :סילרב
רשאכ .ברק תושישתל ינייפואש יפכ ,םיאכנ
הז ...םידחפנ וארנ םה ,םביבס ףפוטצה להקה
קשמד בלב שממ ךרענש ,ירוביצ דעצמ היה
אלו קנטה תא אל תינש יתיאר אל ,ףלחש רחאלו

י"ע בתכמב טטוצש יפכ ,סילרב ןיד) "םילארשיה תא
,ביבא-לתב ב"הרא תורירגשב ןושאר ריכזמ ,טוקס .פ ןו'ג
לשו הפמאטס-הל ,יפ.ייא לש םיבתכ .(1983 ינויב 16
.הז חווד ורשיא םיירוסה תרושקתה יעצמא


םוקמל רשאב םירתוס םיחוויד ויה ברקה זאמ
םינשה ךשמ .םירדענה לש םבצמלו םאצמיה
רפסמ וסחייתה םיירוסו םייניתשלפ םידיקפ
ובריס ךא םירדענה לע םדיב שיש עדימל םימעפ
םירדענה תבשהל םיצמאמב הלועפ ףתשל
לש םיבורמה היצמאמ תורמל ,ךכ .םהיתוחפשמל
,ןמדלפ יבצו ץכ הדוהי לש םלרוג ,לארשי
,למואב הירכז לשו ,האוש ילוצינ לש םהינב
ללוכ) םיחווידה תורמל עודי יתלב ראשנ
םינייצמה (לנושינרטניא יטסנמא לש ןוכדיעה
םייחב םדוע םירדענה םילייחה ןמ קלחש
.ירוס חוקיפ תחת םיקזחומו
17.11.60 : הדיל .ת
1982 ,ינויב 11 : הבשנ
21 ליגמ יבשב קזחומ
:תוחרזא
תילארשיו תינקירמא

היפרגויב
למואב הירכז


29.12.56 : הדיל .ת
1982 ,ינויב 11 : הבשנ
25 ליגמ יבשב קזחומ
תילארשי :תוחרזא

היפרגויב
ןמדלפ יבצ


18.07.59 : הדיל .ת
1982 ,ינויב 11 : הבשנ
22 ליגמ יבשב קזחומ
תילארשי :תוחרזא

היפרגויב
ץכ הדוהי
דרא ןור whiteball.gif (898 bytes)
ריווא ליח טוונ 


ריוואה-ליח טוונ ,1986 ,רבוטקואב 16- ב
,ולש ברקה סוטמש רחאל , יבשב לפנ דרא ןור
תחא .ןונבל לעמ לפנ 4 - F םוטנפ גוסמ
ול המרגו ףנכל תחתמ הצצופתה סוטמה תוצצפמ
סייטה ןהו דרא ןה .תררחתסמ בנז תלילצל
תחת לארשיל סטוה סייטה .עקרקל םולשב וחנצ
עצבמב ילארשי רטפוקילה תיתחתב יולת ,שא
תצובק ,לאמא י"ע הבשנ ןור .ביהרמ הלצה
היבנ דמע השארבש תיעיש-תינונבל היצילימ
.ינונבלה טנמלרפה רבוד םויכ שמשמה ,יראב

םיבתכמ רפסמ דרא לש ותחפשמ הלביק 1987- ב
יובשו יח יובשה טוונהש םירשאמה ,הנומתו
ןיב תאז תובקעב אבש מ"ומה .לאמא ידיב
"רכמנ" דראש רחאל קספוה לאמאל לארשי
לאמא ליעפ י"ע ןונבלב םיינאריא תוחוכל
.ינאריד הפטסומ

דיחיה ילארשיה רדענה דרא ןור היה הבשנש ןמזב
.תקונית זא התיה לבוי ותב .יושנ היהש
05.05.58 : הדיל .ת
1986 ,רבוטקואב 16 :הבשנ
28 ליגמ יבשב קזחומ
תילארשי :תוחרזא

היפרגויב
דרא ןור
רבח איג  whiteball.gif (898 bytes)


ןלוגה תמרב םלענ םינחתותה ליחמ לייח ,רבח איג
העשב וסיסבב הנורחאל הארינ 17.08.1997. -ב
שובל היה .ולרוגב הלע המ עדונ אל זאמו 9:30
,ךורא לילג ישיאה וקשנבו ,טיקסיד ,ל"הצ ידמב
.תוחתפמ רורצו יובש תדועת

ןלוגה תמר תבשות לש תחא תודע תמייק
היבצק תמוצב איג תא התארש
.הירוס לובגמ רטמוליקכ

.רבד ולעה אלש םישופיח וכרענ ותומלעה תובקעב
ץראב ןוחטיב ימרוג םע השגפנ החפשמה
,םודאה בלצה ,םלועה יבחרבו
.תואצות אלל לכהו הרזיגב ם"ואה ישנא30.05.77 : הדיל .ת
1997, טסוגואב 17 : רדענ
20 ליגמ  רדענ
תילארשי :תוחרזא

היפרגויב
רבח איג
םירדענה אשונב היגולונורכ ] [ רוזעל לכות דציכ ] [ תיב ףד ] 
המחלמ ייובשל םיעגונה םיקוח ] [ התומעה לע ] [ המוצע ]
תויאנותיע תובתכ ] [ תונומת ] [ בייהרא לש סרגנוקב הקיקח ]