soldstor.gif (3152 bytes) Internation Coalition for the Missing Israeli Soldiers

למואב הירכז לש היפרגויבה.1960 ,רבמבונב 17- ב קרוי וינ ,ןילקורבב דלונ למואב הירכז
יוניכב עודיה) הירכזל .למואב םירמו הנוי לש ריעצה םנב אוה
.הנסא ,תוחאו ןועמש ,חא - רתוי םירגובמ םיאחא ינש (קאז
אוה ףא היה ,לרוגה לש הרזומ הלתהמב - ודוד - קאז לש "קדנס"ה
ב"הראל רזחוהש ןורחאה ינקירמאה יובשה היה אוה .המחלמ יובש
.הנושארה םלועה תמחלמ ירחא
Sketch of Zachary


Zack at a family wedding קראפ-ורובב ידוהי רפס-תבב הירכז דמל רשע ליג דע
הירכז 1970 תנשב .(םייח ץע תבישי םשב םג עודי)
דמל הירכז .םייח תירקל ,לארשיל ולע ותחפשמ ינבו
תינוכיתה הבישיל רבע כ"חאו יתד-יתכלממ ס"יבב
קאז תא הרידגמ ,םירמ ,ומיא .הנח סדרפב םעונ תישרדמ
,"שידא דימלת" היהש ימכ ,רומוהב הרשעה ליגב
."התיכה רדח לע לסרודכה שרגמ תא ףידעה"ש


ידומיל תבלשמה ,רדסהה תרגסמב ל"הצב תרשל קאז רחב םידומילה םויס רחאל
.יאבצ תוריש םע תודהי
ליח ןיבו תובש ןולאב ןויצע רה תבישיב שדוק ידומיל ןיב ונמז תא קליח קאז
ךישמהש דועב וז הפוקתב .קנט דקפמל ןמזה ךשמ ךפה וב ,ל"הצ לש ןוירשה
.הבר תוניצרב םידומילב עיקשהל קאז ליחתה ,ןייטצמ לסרודכ ןקחש תויהל
עויסל וקקזנ רשאו הבישיל הנשל ואבש םיינקירמא םידימלתל ץעויל הנומ אוה
םיליעפה םיפתושהמ םיבר .ןויצע רהב החישק םידומילה תינכותל תולגתסהב
התואב םידומילל וירבח ויה םירחאה םירדענהו הירכז רורחשל הכרעמב רתויב
.הפוקת
Draft Picture


Tank Commander אוה .יאבצה ותוריש םויסל בורק רבכ היה ןונבל תמחלמב תרשל הירכז ארקנשכ
דומלל ןנכיתו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואל בורקה רטסמסל לבקתה
ךירדמכ הדובע אצמ םג אוה 1982 תנש לש ילרוג ץיק ותואב .היגולוכיספ
1982 ,ינויב 11- ב .תידוהיה תונכוסה י"ע תועיגמה ל"וחמ רעונ תוצובק
ינונבלה רפכה דיל ברקל וירבחו קאז וחלשנ ,שאה תקספה ינפל רפסמ תועש
.ועצפנ םירחא םיברו ,םוי ותואב וגרהנ םיילארשי םילייח 21 .בוקעי ןטלוס
וירבדב .םירדענ ןידע ,ץכ הדוהיו ןמדלפ יבצ ,למואב הירכז - םילייח השולש
שקבמ ,ברקה ינפל רצק ןמז היולג יבג-לע ובתכנש ,וירוהל קאז לש םינורחאה
לא" :םיגאדומה וירוהל העגרה תולימב םייסמו םיישיא םיטירפ רפסמ קאז
."בורקב התיבה אובא אלש הארנ ךא ,רדסב לכה ,וגאדת
עדימ תסיפ לכ רחא םיבקוע ,םלועה יבחרב למואב תחפשמ ינב ועסנ תונורחאה םינשה 17 ךשמ
םה .םירחאה םירדענה תוחפשמ רובעו םרובע השרפה םויסל ליבוהל הלוכיש תלד לכ לע םישיקמו
ןיעידומ ישנאמ תבכרומה ,רוזאה לכב םירשק לש תשר תשירפ י"ע םירדענה לע עדימ רחא םישפחמ
םנויסנ ףקותב .תימואלניבה ןיעידומה תיליהקל םירושקה םישנאו יברעה םלועב רשק ישנא ,רבעב
ןה) םירחא םירדענ םילייח ירוה רובע תבותכל םג וכפה םה ,רדענ דליל םירוהכ לבסה-בר
.םהידליל סחיב עדימ רחא םהישופיחב הרזעל וקקזנש (םיברע ןהו םילארשי


םילייחה ירופיס ]  [ תיב ףד ]