soldstor.gif (3152 bytes) Internation Coalition for the Missing Israeli Soldiers

ןמדלפ יבצ לש היפרגויבהעיגה םהרבא ויבא .ביבא-לתב 1956 רבמצדב 29- ב דלונ ןמדלפ יבצ
התלע הנינפ ומא .האושב ותחפשמ לכ תא דביאש רחאל לארשיל הפוריאמ
לש ויבא ש"ע יורק ,םינב העברא ןיבמ רוכבה ,יבצ .וקורממ לארשיל
םישדח םייח לש היינב הלמיס יבצ לש ותדיל .םיצאנה י"ע חצרנש םהרבא
.הפוריא-חרזמב ןיטולחל הדחכנ טעמכש החפשמ רובע השדחה ץראב
Sketch of Zvi Feldman

לש עבט ךירדמכ דבע יאבצה ותוריש םויס רחאל .ותחפשמ תסנרפב עייסל יבצ למע ןורשכבו הענצב
.ויתסה רטסמסל הטיסרבינואל לבקתה אוה ןונבל תמחלמ ץורפ ינפל . םיינוכית רפס יתב ידימלת
.ןתחתהל ותרבחו יבצ וננכת םג ןמז ותואב


.ער םולח המלחש רחאל יבצ לש ומא דחא רקוב הררועתה 1982 ינוי תליחתב
הפיא םינכשה תא םילאוש םה .ונלש הנוכשל םיעיגמ םישנא המכש יתמלח"
תא תחתופו הטימהמ המק ינא .ונתלד לע םיקפוד םה .ןמדלפ תחפשמ הרג
ךכ-רחא םימי רפסמ ."רדענ אוה ,אל .גרהנ יבצ םא תלאוש ינא .תלדה
התארו תלדה תא החתפ הנינפ .תלדב תוקיפדמ ןמדלפ תחפשמ ינב וררועתה
רדענ ןמדלפ יבצ - הסינכב םידמוע םישנא המכ
Draft Photo


Zvi with Family בתכ ,ןוכית דימלת ותויהב ,םדוק םינש המכ
דיתעב הנשתש הרעסה רואל .יבש לע ריש יבצ
:תרומרמצ רישה ררועמ ,וייח לכ תא
הפ ינא

ינא הז ןכ ,הפ ינא
םינורחאה ןיב ןורחאה

זאמ בר ןמז ףלח רבכ
םינש תצקמ רתוי הברה

דבל יתלפנ אל
אלש יאדווב

,הברה ךכ לכש לבח קר
םיבוטה לכ אקוודו

(2.7.75 ןוכיתב ןמדלפ הקיבצ י"ע בתכנ)
      Happy days


םילייחה ירופיס ]  [ תיב ףד ]