soldstor.gif (3152 bytes) Internation Coalition for the Missing Israeli Soldiers

דרא ןור לש היפרגויבהבוטש םוקמ הניא ןונבל יכ ,ןאכמ ינאיצוהל םיצמאמה ברימ תא ושע אנא"
שי םא יבשב ראשוי םדאש רוסא - םכלוכ תא שוגפל הצור תמאב ינאו ,וב תויהל
'הש הוקנ ...םכמע דחי ללפתאו ברקתמ רופיכ םוי ...תורחא תוביטנרטלא
"רוזעל םילוכי םתא םג ךא .תונוכנה תוטלחהה תא לבקל םיגיהנמל רוזעי

( 1987 הנשה שאר ,ותשאל בתכמב דרא ןור)
arad.gif (2989 bytes)


אוה ,ריוואה ליחב ףולא ןגס ,דרא ןור לש ומש ,לארשי תנידמ לש היתונש המכו םישימחבש הארנ
תעה לש הירוטסיהב םדא ףא היה אלש םינעוטה שי .םירדענה םילייחה אשונ םע רתויב ההוזמה
.תומוקמ הברה ךכ-לכב םישנא הברה ךכ-לכ י"ע םידימתמ הכ םישופיח וירחא וכרענש הנורחאה

ןיבמ רוכבה אוהו חונמה בוד לשו היתב לש םנב אוה .לארשיב 1958 יאמב 5- ב דלונ דרא ןור
םידומילה תנש תא םייס 4 F - םוטנאפ ןוליס סוטמב ריוואה ליחב טוונ ,דרא .םינב השולש
דרא הבשנ 1986 רבוטקואב 6- ב .םיאולימ תורישל ארקנ רשאכ ןוינכטב תימיכ הסדנהב הנושארה
.ןודיצ תינונבלה ריעל לעמ עוגפה וסוטממ חנצש ירחא לאמא תיעישה היצילימה ישנא י"ע


םיבתכמו םימוליצ לארשי הלביק , הבשנש רחאל הנשכ
תמושת תא הרהמב דכל דרא לש והרקמו ,דרא לש ויבושמ
,ןור לש ותשא ,ימת .תימואלניבה היליהקה לש הביל
לבוי התיב םג ךכו בחרה רוביצה ינפב ףשחיהל הצלאנ
.םירחא החפשמ ינבו
,תימואלניב תומדל הכפה איה הטוהרו תיטלחה העפוהב
םידיקפו תרושקתה יעצמא ,תונידמ ישאר םע השגפנ
.הלעב לש רומחה והרקמ תא םהינפב הגיצהו גרד-ימר


,ינאריד הפטסומ י"ע דרא "רכמנ" 1988, - ב דרא לש ורורחש ןיינעב ןתמו-אשמה סרק רשאכ
לש תרכינ תומכ העיגה זאמ .ןונבלב ןריא י"ע םיכמתנש תוחוכל ,לאמאב ןוחטיבה לע יארחאה
.ואצמיה םוקמלו ולרוגל רשאב רתוס עדימ
תוחוכ י"ע ןונבלב וא ןריאב קזחומ דרא םיילארשי ןיעידומ תורוקמ ירבדל
וא דראב םיקיזחמ םהש יבמופב םעפ ףא ודוה אל םינריאה .ןריא י"ע םיכמתנש
וצחל םינשה ךשמ .ואצמיה םוקמל וא ובצמל סחיב עדימ אוהש הזיא םהל שיש
לצנל הינמרג תלשממ הסנמ דוחייב .הז ןיינעב ןריא לע תובר תורז תולשממ
.החלצה אלל התע דע ךא ורורחשל הקסעב ךוותל ידכ ןריא םע םיבורקה הירשק תא


םוי תוביסמ ,םירקיטס ,םיריש .ילארשיה רוביצה לש וביל תמושת תא זכרל ךישממ דרא לש ונינע
.תיממעה תוברתה ןמ קלחל וכפה יבשב ותליפנ םוי תא םינייצמה םיעוריאו תדלוה
1year.jpg (1415 bytes) ,ול ומדקש םיפלאל ףסוותמו רפסנ יבשב ףסונ םוי לכ ,ותחפשמ ינב רובע ךא
תונמדזה םעפ-ףא הל התיה אלש ,דרא לבוי . אושנ אלל תוכורא תוכפוה םינשהו
תופצל הכישממ איה ,ימת המא ומכ .הרשעה תונשב תעכ איה ,היבא םע רבדל
תיבה .יבשב לפנש ינפל תונבל היבא ליחתה ותוא הלא תעבגב תיבל רבעמל
.ובוש םע קר בשויי אוה .1994 ץיקב םלשוה


םילייחה ירופיס ]  [ תיב ףד ]