soldstor.gif (3152 bytes) Internation Coalition for the Missing Israeli Soldiers

ץכ הדוהי לש היפרגויבה"םינקדזמו םיכלוה ונא יכ ,התיבה רהמ בוש ,הדוהי"
,"השאל"ב טטוצש יפכ ,הדוהי רדענה לייחה לש ויבא ,ץכ ףסוי)
( 1994 רבמטפסב 18
Sketch of Yehuda
רבכ .האוש ילוצינ םה ,,הרשו ףסוי ,וירוה .ןג-תמרב 1959 ,ילויב 18- ב דלונ ץכ הדוהי
.שדוק ידומילל בר ןואמיצ הליג רקיעבו ,םידומילב ןפוד יאצוי תונורשכ הדוהי הליג דליכ
תורישו שדוק ידומיל תבלשמה ,"רדסה"ה תרגסמב אבצל סייגתהל הדוהי רחב ןוכיתה םויס רחאל
.ןוירשה ליחב תוריש ןיבל "הנביב םרכ" תבישיב שדוק ידומיל ןיב ונמז תא קליח הדוהי .יאבצ
בור תאו ,הלילב תורופס תועש קר ןשי אוה .רבד םשל םידומילב ותוקמעתה התיה וז הפוקתב
תונהיל וצרש םירחא םידימלת י"ע ףקומ ,טלוב דימלתכ שרדמה תיבב הליב ויתולילו וימי
טלוב דמולמל םימיה תוברב ךופהל ותפיאש תא ומע וקלח הדוהי לש וירוה .תגלפומה ותואיקבמ
בושחו לודג ברלו


Yehuda with Family תא בוקעי ןטלוס לש טויסה ספת 1982 ינויב
תולועפ וצרפשכ .ולא תומולח לש םמוקמ
.םש וירבחל הדוהי ףרטצה ,ןונבלב הביאה
םימי 10 בוקעי ןטלוסב ברקל חלשנ אוה
,ןאכ .אבצהמ ורורחש דעומ ינפל דבלב
זרכוהש ינפל , בוקעי ןטלוסב לשוכה ברקב
יבצו למואב הירכז וירבח םע דחי רדענכ
תיתדה ותנומא יוטיב ידיל ואב ,ןמדלפ
.הנורחאה םעפב הדוהי לש ותוגיהנמו
לע וכמתסהב .םימעפ רפסמ םהינפב רבידו וירבח תא הדוהי ץביק תודרחו םידחפ תרודח היצאוטיסב
תעבות ןתוא תוישגרהו תוירסומה תונוכתה לע רביד אוה ,רסומבו הכלהב ולש בחרנה עדיה
המחלמ ווח אל םהמ םיברש - םילייחה וירבח תא קזחל חילצה אוה .ידוהיה לייחה ןמ הכלהה
.םהידחפ תא עיגרהלו - ןכ ינפל


Yehuda ילארשי לייח ,יש יזח םייובש יפוליחב לארשיל רזחוה ךכ-רחא םינש שולש
.לירבי'ג דמחא לש ונוגראל םינמאנ ויהש תוחוכ י"ע בוקעי ןטלוסב הבשנש
םירחא םילארשי םייובש לע םהיניב םיחחושמ ויבוש תא עמשש יש חוויד ובושב
.הדוהי לש ומש תא םינייצמ םתוא עמשו
בושי אוהש הנומאה תא דבאל ילבמ ,הדוהיל סחיב עדימ לש לדב לכ ירחא ץכ תחפשמ הרת םינשה ךשמ
יח-ו (הדוהי לש רוציק) -וי :יאחוי םשב הנבל ,היחרפ ,ותוחא הארק וז הנומא סיסב לע .םהילא
םינשה 19 ךשמ - "הנביב םרכ" ידימלת לש םבלב םג דימתל רוצנ הדוהי לש ורכז .(םייח ןושלמ)
הבישיב הדוהי לש ותינורא .הבישיב םידימלת לש תורוד י"ע ונעמל תימוי הליפת תאשינ תונורחאה
.ותומלעיה זאמ וב עגנ אל שיאו ומש תא אשונ ןידע


םילייחה ירופיס ]  [ תיב ףד ]