:אובתשכ

אובתשכ
,םימיה ןמ םויב
םימתחנש םימי
.הליפת הצקב

אובתשכ
,םיחרפ ךל שיגנ
םיחתפנש םיחרפ
.הלימ אלל

ףייע היהת םאו
,ףטעתת בצעב םאו
,טקשב ךל רישנ
- ךורב ךל רישנ
ףטלנו ,הכחנו
ףרטצתש דע
...ןורב רישנ זאו
...ןורב רישנ

אובתשכ
,רוקה ןמ התיבה
רואה לא התיבה
.דערי בלה

,אובתשכ
תועמדל דעבמ
תויתואב ןיחבת
.דלונ שפוחל
...ףייע היהת םאו

רונמ דוהא :םילימה רבחמHomepage ] [ De Soldaten en hun Verhaal ] [ Chronologie Krijgsgevangenen ] [ Hoe U Kunt Helpen ]
Wetten & Conventies m.b.t. Krijgsgevangenen ] [ Over ICMIS ] [ Site Updates ]
Pers berichten ] [ Fotoserie  ] [ Amerikaanse Wetgeving ]