mia2b.jpg (4487 bytes)

Copyright [1994] The Jerusalem Post
The Jerusalem Post

June 10, 1994
ןיעידומ רדעה

רפסל לגוסמ יאבצה ןיעידומה ןיא ןידע ,תונויסינ רופסניאו הנש 12 ירחא
ןהינב ןכיה םירדענה ל"הצ ילייח תוחפשמל

ןדור ביטס

היה רקבמה .לצלצמ םתריד ןומעפ תא למואב םירמו הנוי ועמש ,1982 ינוי ,םירהצה רחא ישילש םויב
- לילגה םולש עצבמ לש םינושארה םימיב הז היה .הירכז ,םנב לש ורדעה לע םהל עידוהש ל"הצ גיצנ
תועידיל ןיתמהלו תונלבסב רזאיהל רמאנ למואב תחפשמל .ורתוא םרט םילייח תורשעו - ןונבל תמחלמ
.תופסונ
"...המ ןמז ךשמ התיבה עיגא אלש הארנכ ,רדסב לכה" :הירכזמ הנורחאה היולגה תחנומ התיה ןחלושה לע
שאר דרשמ דיל למואב םירמ הבשי ,תונוש תוינוחטיב תוכרעהו םינש רשעמ הלעמל ירחא ,רבעש שדוחב
בור ."רופצ - ךבלל בורק םירדענה אשונ םא" :רמאנ ןהב תוזרכ ואשנ הבישי ידימלתש העשב הלשממה
.ךכ ושע םיגהנה
םוי לח רבעש עובשב .לגעמ למואב תחפשמ ינב ורגס ברקב רדענ םנבש םהל עדונש רחאל םינש הרשע םיתש
יבצו ץכ הדוהי ,למואב הירכז ובש אל ונממ ,בוקעי ןטלוסב ברקה , םהייח תא הנישש ברקל הנשה
ועסנ םירחאה ל"הצ ירדענ לש םהיתוחפשמ ינבו למואב תחפשמש רחאל .םיתמ אלו םייח אל ,ןמדלפ
ורזח םה ,םיבר םימי בער ותבשו עדימ תוסיפ יפלא ופסא ,םישנא תואמ ונייאר ,םירטמוליק יפלא
.םהינב לרוג לע עדימ לכ רסוח :אצומה תדוקנל
םיגיצנ םע תויאשח תוחיש ,םלועב םש-ישנאל תוינפ תורמל .רסחה עדימה תא םהל הקפס אל לארשי
ידיבו ילארשיה ןיעידומה ידיב הלע אל םיילארשי םינכוס לש תוזעונ תויוחילשו םייברע
ילארשי ןכוסמ עיגה רתויב בושחה זמרה .םירדענה לרוגל רשאב תוכתוח תויודע קפסל םיטמולפידה
, 1986 - ב גרהנ הארנכו םלענש
.הירוסב למואב תא הארש חווידש רחאל רצק ןמז
י"ע ורבקנ םירדענה םילייחה תופוגש םינשנו םירזוחה םיחווידה תא קודבל יניצר ןויסינ השענ אל
,תיאניתשלפה תושרה לש "םיטפשמה רש" ,ןידמ ובא 'חירפ רזח עובשה .ברקה רחאל דאהי'ג ובא ישנא
.ברקה םוקמל ךומס ומצע דאהי'ג ובא י"ע ורבקנ תופוגה שולשש ף"שא תנעט לע
תיטילופה תוגיהנמל ונקפס אל .ונלשכנ ,וניצמאמ לכ תורמל" :ריכב ילארשי ןיעידומ ןיצק רמאש יפכ
."ןתמו אשמל היצפוא אלו תיאבצ היצפוא אל
לש הירוטסיהב רתויב םילשורמה םיעצבמה דחא היה םירדענה רחא שופיחהש םויה םידומ םיריכב םידיקפ
יתלב יחרזא חוקפמ ,ןוחטיבה דרשמבו ל"הצב תוימינפ תויובירימ ,יוקל ןיעידוממ לבסו ,לארשי
.תמכ לייח תזרכה יותיע יבגל תורורב יתלב תויחנהמו קיפסמ
םישופיחב םג הגהנ תונלשר לש הדימ התוא .דבלב בוקעי ןטלוס ירדענל םצמטצה אל לארשי לש הנולשיכ
תורוקמ ירבדל .יבשב ותליפנ רחאל הנש ,1987-מ םייח תוא ןתינ אל ונממ ,דרא ןור טוונה רחא
לש רוחיאב השענש יטמרד עצבמל תפסונ המגוד איה רבעש שדוחב ינאריד אפטצמ לש ותפיטח ,םייאבצ
.םינש
המכ] םהש ?דיגאש הצור התא המ" .םירדענה תשרפב םרכזיהב םידרטומ םיארנ ןידע םיריכב םידיקפ
ראשיהל שקבמה רוקמ לאוש " ?םינרקשו םישפיט לש הרובח ויה [םירדענה רחא שופיחב םיברועמהמ
."היה הז ךכ ,ןכבו" .םש םוליעב
םיקנט ינשמ םילייח השיש תוחפל ,ןמז ותואב .בוקעי ןטלוסב ברקה ירחא דימ ולחה ןיעידומב תולקתה
ץכ הדוהיו ץישפיל רהוז ;דחא קנטב ויה ןמרביל לאיראו יש יזח ,ןמדלפ ,למואב .םירדענכ וזרכוה
.ינשה קנטב ויה
קמע לעמ ףחירש ט"לזמ י"ע םלוצ ולוכ ברקה .תורופס תועש ךות םלרוגב הלע המ ררבל היה ןתינ
.םירדענה לרוגב הלע המ תעדל ידכ ואידיוה רותפכ לע ץוחלל קר שיש היה הארנ .עאקבה
תטלקהשכ ףוסבל .ואידיוה תטלק תא לבקל יאבצה ןיעידומה לע ל"הצ לש םדא חוכ ףגא ץחל תועובש ךשמ
"שדחמ הילע וטילקהש ררבתה תטלקה תא ונלבקשכ" .ונניא בוקעי ןטלוסב ברקה םוליצש ררבתה ,הרסמנ
חווד .רבעש רבמצדב 2 ץורעב ישי ןב ןורל ןויארב ,םירדענה רודמ שאר רבעשל ,ימרכ תימולש הרפס
.ןוחטיבה תכרעמב םיריכב םידיקפ י"ע רשוא הז
רדענ תוחפל לש ולרוגב הלע המ ריהבהל תפסונ תונמדזה ילארשיה ןיעידומל התיה ברקה רחאל םייעובש
ןותיעל ןויארב ןעט , 1979-ב םייובש יפוליח תרגסמב ררחושש יאניתשלפ םחול ,סימחא אפטצמ .דחא
"...יש יזט קנטה דקפמ היה תורייבב יבשב ולפנש [םילארשיה] םילייחה ןיב"ש רותסדלא ינדריה
ומשש ילארשי רדענ היה אל .תובישח לכ ול וסחיי אל ךא רמאמה תא וארק ילארשיה ןיעידומה ישנא
.יש יזח היה ומשש רחא רדענ היה ךא .יזט היה
דמחא הדוה םייתנשכ רובעכ .ןוחטיבה תכרעמב םיריכב תורוקמ התע םידומ ,הרקי האיגש וז התיה
םע םייובש יפוליחל ןכומ אוהשו ילארשי לייח וידיבש ,ןיתשלפ רורחשל תיממעה תיזחה שאר ,לירבי'ג
.בוקעי ןטלוסב ברקהמ םירדענה תווצה ישנא תעבראמ דחא ,יש קנטה דקפמ היה הז יובש .לארשי
,איגש עשוהי ףולאה רמוא ,"התאירקב וניגש ךא ,רותסדלא ןותיעב התיה יש יזחל רשקב הבושתה "
.ןונבל תמחלמב ן"מא שאר היהש
חקלה" .רמוא אוה ,"ןוגראל הרומח הכמ התיה וז" :תכל קיחרמ ,רבעשל א"כא שאר ,ןורי סומע ףולאה
ןיעידומה ךכ רחא .םירדענה ןיינעל תקפסמ בל תמושת שידקה אל יאבצה ןיעידומהש אוה ירקיעה
."רפתשה
1982 ילויב 4-ב .ביוא שא י"ע וגרהנ םירדענהש הסיפתה ללגב ורימחה תויועטהש םינעוט םירקבמה
תיאשמב ועיגה תירוסה תיאשחה הרטשמה ישנאו םיאניתשלפ םימחול העבראש ילארשיה ןיעידומל עדונ
,הירוס ידוהי לש ישארה ברה ,הרמח םהרבא ברל ורמא םיאניתשלפה .קשמדב ידוהיה ןימלעה תיבל
ורסמנ ,םיילארשיה ןיעידומה תורוקמ יחוויד פ"ע .הרובקל יוהיז תויקסיד םע תופוג עברא םדיבש
..תונוראה תא חותפל השרוה אל הרמח ברה .תפארע רסאי תושארב ,ף"שאב חאתפה גלפ י"ע תופוגה
ןמ ורדענ םיילארשי םילייח העברא .הבושח ךרד תצירפ תאז לכב וז התיה ילארשיה יאבצה ןיעידומל
.םישנא םתוא םה ולאש התיה הנקסמה .קשמדב ןימלעה תיבב ורבקנ תופוג עברא .למואב לש קנטה
,"קשמדב ידוהיה ןימלעה תיבב םייוצמ ןהינב ןכיה הלאשל הבושתהמ 80% ש [תוחפשמל] ןהל ונרמא"
.םי-תב תייריע שאר םויכ ,איגש רכזנ
לאירא םהיניב ,םייובש השולש םדיש םיירוס םידיקפ ורשיא טסוגואב 15-ב .תוריהמב קמטצה הז זוחא
רפסמ םודאה בלצה ישנא ורקיב רבמטפסב 26-ב .למואב לש קנטה תווצ ישנא תעבראמ דחא ,ןמרביל
.ןמרביל םהיניב ,םיילארשי המחלמ ייובש
תיבב רובק תמאב ימ :תובושת ושקבו תיטילופה הגהנהה לע ץחל וליעפה םירדענה םילייחה תוחפשמ ינב
תאצוהל עצבמ םוזיל עיצה ,1982 יהלשב תוחפשמה םע שגפנ רשא ,איגש ?קשמדב ידוהיה ןימלעה
םילייחו תנכוסמ היהת ,וירבדל ,המישמה .לארשיל ןריבעהל אוהש ךיאו קשמדב ןהירבקמ תופוגה
.גרהיל וא יבשב לופיל םילולע
םייתסהל לולע עצבמהש למואבל יתרמא .איגש רכזנ ,"תורבקה תיבמ תופוגה תרבעהל עצבמ וננכת"
."'תאז ושעת לא' :הנע למואב .הידגרטב
תורבקה תיבב םירבקה תעברא תא חותפל השרוה םודאה בלצה .1983 רבוטקואב הנתינ תיפוס הבושת
ליחה לש קנטב היה אוה .ץישפיל רהוזכ ההוז אוה .ילארשי לש התיה תחא הפוג קר .קשמדב ידוהיה
.ץכ הדוהי רדענה
םא עודי אל - קשמדב הכולהתב וגצוה םירדענהש חוויד והשימ .וקחמנ םירחא םיזמר ,םייתניב םלוא
םירוסהש ורשא תושדח יחוויד רפסמ .בוקעי ןטלוסמ םחקלה רחאל תורופס תועש - םיתמ וא םייח ויה
.ותווצ לע ילארשי קנט קשמד תובוחרב הווארל וגיצה םנמא םיאניתשלפהו
ריעב "ןיינעמ והשמ שי"ש ול זמר יאניתשלפ רוקמש רכזנ ,"םייט"ה בתככ זא שמישש ,סילרב ןיד
.ילארשי קנט היה זכרמב .תויאניתשלפו תוירוס תודיחי לש דעצמ הז היה .קשמדב תיתחתה
השולשכ יל הארנש המ ויה תיאשמב" .זאמ ויתומישרמ סילרב טטצמ ."החותפ תיאשמ העסנ קנטה ירחא"
,םישיובמ ףא ילוא ,םיבוצע דאמ וארנ םה .םילובכ ויה םהילגרו םהידי .םיריעצ םיילארשי םילייח
אלמו ירטסיהה ןומהה ךרד תויטיאב ענ דעצמה .םידחופמ וארנ אל םה .ואצמנ הב הקוצמה ללגב
רמאנ ךא ,םיילארשיה המחלמה ייובש תשולש תא םלצלו ןייארל יתשקב .ןיעה ןמ םלענש דע ,הזטסקאה
."ירשפא יתלב רבדהש זא יל
,תישאר .םייח וספתנ בוקעי ןטלוס ירדענש ונעטש תוח"ודל קופקפב וסחייתה ל"הצו ןוחטיבה דרשמ
קנטהש וחווד ןיעידומ יחמומ .וגרהנ םירדענה בוקעי ןטלוס ילייחש ונעט םיירוס אבצ ידקפמ
רכזנ ריכב ילארשי ןיצק .ןוטפ היה למואב לש קנטה .ןוירוטנס היה קשמדב דעצמב הארנש ילארשיה
שיא אלו אוה אלש ךכ לע דמוע אוה הב קשמדב מ"וא ןיצקמ הרהצה וידיל העיגהש רתוי רחואמ םינש
.הווארל גצומ ילארשי לייח ואר וישנאמ
ןוגכ תויברע תונידמל תועיסנ וללכש ,םייאמצע םישופיח להנל תוחפשמל ועייס ןוחטב ישנא ןפוא לכב
תחפשמל עייסש ןוטגנישוומ רבעל ןיד-ךרוע ,ךיליורפ ןוטוינ .היסינוטו וקורמ ,ןדרי ,םירצמ
הימיב קשמדב ויהש םיאנותיעל ןפלטל ידכ ןוחטיבה דרשמב הכשל ול העצוה 1984 תנשבש רכזנ ,למואב
.ןונבל תמחלמ לש םינושארה
,םירדענב לופיטל ןוחטיבה דרשמ לש יחרזאה תווצה שארכ זא ןהיכש ,רימת לאומשל גיצה ךיליורפ
,ךיליורפ ירבדל .םיילארשי םיגיצנ י"ע ללכ ונייאור אל רשאו קשמדב דעצמל היאר ידע 30 לש המישר
.םשרתה דאמ רימת
.ךיליורפ רפסמ ",ךל הדות ,הריקחב דאמ לודג רעפ אלממ התא" :רמא [רימת] אוה"
.תוניצרב תוחפשמה לש תוריקחל וסחייתה אל וירזועו ,1987 תנשב רטפנש ,רימתש רובס ךיליורפ םלוא
ךא" ,םירדענב לופיטל תווצה ירבח לע ךיליורפ רפסמ ,"םיבידאו םידמחנ ,םיטנגילטניא ויה םה "
אבצה תנקסמ תא אלמ ןפואב לביק אוה .תוריקח לכ ךרע אל רימת .תוניצר רסוחב ילא וסחייתה םה
."וגרהנ קנטה תווצ ישנאש
דרשמל ופתושו דיקפתב ומדוק ,יקסנירמ היראו רימתש רמוא ,1983 דע א"כא שאר ,ביתנ השמ ףולאה
םנמא ויה יקסנירמו רימת .םירדענה רחא םישופיחה לע חקפל םימיאתמה םישנאה ויה אל ,םיטילקרפה
םויכ ,ביתנ רמוא ,"םהימי ףוסב ויה םהו שת םחוכ" דאמ םילוח ויה םהינש ךא ,םיקירבמ ןיד יכרוע
."ומע דדומתהל םיכרדה תאו אבצה תא וריכה אל םה" .תידוהיה תונכוסה ל"כנמ
הנושארה תיזיפה תודעה תא לארשי הלבק ,ךרד ינווכו םיזמר ירחא םישפחמ למואבו ךיליורפ דועב
הכיסנה הרסמ ,1984 תנשב .למואב לש תיאבצה תיקסידה לש הוועש תעבטה וז התיה .םירדענל תעגונה
לש תיקסידה לש הוועשה תעבטה תא ,לארשיב יובש היהשו ף"שאב ריכב היה הלעבש ,הניד תינדריה
ןיעידומ ןיצקל הוועשה תעבטה תאו עדימה תא רסמ ענרב .ענרב ןורהא ילארשיה יאנותיעל למואב
.רהוז ידג ,ריכב
ףוסב .םירדענה לע הברה עדי ,ויתושחכה תורמל ,ף"שאש םיברמ דחא ןמיס קר התיה הוועשה תעבטה
לילח ,תפארע לש ונגס תא דאיז ובא דאיזו ארוינס אנח םימלשורי-חרזמה םיאנותיעה ורקב ,1985
- הרבעש הנשב ןיבר קחצי הלשממה שארל הרסמנ הנממ תיצחמ קרש - המצע תיקסידה תא וארו ריזאו
.תישיאה ותפסכב
וילע חוויד .בוקעי ןטלוס ירדענ לש םלרוג לע םג חוויד ,דאהי'ג ובא הנוכמה ,ריזאוש רכזנ ארוינס
השולשה לכש רמא אוה " .ןורחאה עובשב וילע רזח ןידמ ובאו הנורחאה הנשב ןיבר ינזואב תפארע רזח
.ארוינס רפסמ ,"רתאה תברקב םירובקו ברקב וגרהנ [םילארשיה םילייחה]
"םישנא השולש-םינש" דועו 1988-ב לארשי י"ע לסוח וירבדלש ,דאהי'ג ובא קרש ןעוט ןוידמ ובא
לש הפמ ריאשה אל דאהי'ג ובא" .ולא םישנא תוהזל לוכי וניא וירבדל .הרובקה םוקמ ןכיה םיעדוי
."ומע דוסה תא וגרה םהו םילארשיה ידי לע גרהנ דאהי'ג ובא ,לזמה עורל" .רמוא אוה ,"רוזאה
םידומ םייאבצ תורוקמ .בוש האצמנ אל איהו ,למואב לש תיקסידה לש הוועשה תעבטה תא קיית ל"הצ
.הרקש המל רבסה וקפס אל םה .תאצמנ איה ןכיה םיעדוי םניא םהש םויה
םא ןיב ,הירכז לש תיקסידה לש הוועשה תעבטה לע למואב תחפשמ ינבל אבצה רפס אל םייתנשל בורק
ךכ לע רפיס ריכב ל"הצ ןיצק םלוא .החפשמה לש הנינעמ הז ןיאש השגרה ךותמ םא ןיבו הכובמ ךותמ
.ךכל הביס קפסל חרט אל ילארשי ינוחטב רוקמ ףא םויה דע .רחא רדענ לייח לש ותחפשמ ינבל
.ריכב ל"הצ ןיצק רפסמ "הוועשה תעבטה לע למואב תחפשמ ינבל רפסל אלש תילמרופ הטלחה לכ התיה אל"
המ ועדיש וניצר אלש ןכתי .עדוי ינניא ?םהל ונרפס אל עודמ .תובישח שי הוועשה תעבטהלש ונבשח"
"[.תיקסידה לש] רוקמה
םתשירד ךא ,םירדענה תדיחי שאר זא ,ימרכל יאבצ טפשמ ךורעל ושרד םה .דאמ וסעכ למואב תחפשמ ינב
ןבל רפוס הז המל ,יאבצ דוס הז היה םא" .למואב הנוי רפסמ ,"עשפ שממ היה הז" .הלבקתה אל
."יאבצ דוס יוליג לע טפשיהל הכירצ התיה [ ימרכ] איה ?רחא רדענ לש החפשמ
.ביגהל תברסמ ימרכ
.תונוש תועידי תובקעב ךרעש תוברמ תחא העיסנ ,ןאמעמ ובושב הוועשה תעבטה לע עמש למואב הנוי
םיטמולפיד ועייס 1986 ינויב .תועטומ ולא תועידיש ועדיש םויה םידומ םיריכב ןוחטב ישנא
םייתנש ןעטש תינדריה היזיוולטב ןרדש ,דימחמ ןוראה ןיבל למואב ןיב השיגפ ןגראל םיינקירמא
האר אוהש ךיליורפלו למואבל רפיס דימחמ .בוקעי ןטלוס ירדענב םיקיזחמש םה םיניתשלפהש ןכל םדוק
ץיצהל דימחמל וריתה למואב לש ויבוש .עאקבה קמעב ברקה ירחא םישדוח השש ,1982 רבמצדב הירכז תא
הארנ לייחהש למואב הנויל רפיס היזיוולטה שיא .ילארשיה לש יוהיזה יכמסמ תא ול וארהו ואתל
.ומע חחושל דימחמל ושרה אל ויבוש .אירב
הרזח הסיטב ודיב יניטרמ תיסוכ םע סוטמב היה אוה" .ריהקל הרזח ךרדב סוטמב גוגחל לחה למואב
.ךיליורפ רפסמ ,"'יח ינב' :ורמאב ,ריהקל
יאבצה ןיעידומה .םינקפס ויה םילארשיה .ןוחטיבה דרשמ תווצל וחווידו ביבא-לתל ורזח םישנאה ינש
רחאל הירוסמ םבושב הנתינש ןמרבילו יש לש םתודעמ וקיסה םיניצק רפסמ .ןרקש דימחמש קיסה רבכ
.םייחב םניא קנטה תווצ ישנא ראשש םייובשה יפוליח
רמוא "ונישנאל ןימאמ ינא ,ונישנאל וא תינדריה היזיוולטה שיאל ,ןימאהל ימל רוחבל ילע םא"
.א"כא שאר רבעשל ,ןורי
.למואבל עייסל תושר דימחמל ונתנ אלו ילארשיה ןיעידומה םע ומיכסה םיינדרי םידיקפש רבתסה םימיל
םייניצר תוקפס" ויה יאעפיר דיאז תינדריה הלשממה שארלש חווד ןאמעב תינקירמאה תורירגשהמ קרבמב
םישאת לארשיש הצר אל יאעפיר .אווש תווקת חפטת החפשמהש ששח אוהו דימחמ ידיב היהש עדימל רשקב
."ומש תרדאהל םיבוטה ויתורש תא לצני וא בזכאי דימחמ םא ןדרי תא
םושל ליבוהש ףסונ זמר הז היה" .ןכ היה היזיוולטה רדשש ענכושמ ןידע ךיליורפ ,ךכ רחא םינש
.ושארב וענענב רכזנ ,"םוקמ
ושגפ םה .םינולס ירוא ,יביבא -לתה ןידה ךרוע תיולב ,ןילרבל םעפה ,בוש למואב אצי הנש התואב
,קריע םע לובגה דיל ,הירוסב רומדת אלכב היהש רפוס וילע יברע ףתוש ול היה .ילארשי םימס רחוס
רומדתב םיילארשי םילייח האר אוהש רמא יברעה רחוסה .םישימחה תונשב יאשחב םילארשי וקזחוה םש
.ןונבל תמחלמ ירחא
ידכ קרמנדב יברעה םימסה רחוס םע ילארשי ןיעידומ ןכוס שיגפהל ילארשיה םימסה רחוס םיכסה ,ףוסבל
.ןילרבב ושגפל ןכוסה לש ואוב תא ןגראו דימ ןפלט םינולס .ורופיס תא עומשל
.הלועפ ףתשל ברסו הלוח ינפ ילארשיה םימסה רחוס דימעה םייתניב .עיגה ןכוסהש דע םייעובש ורבע
ידיבש םינימאמ םקלח .הב םיברועמ ויהש ל"הצ יניצקמ המכ ןיב תקולחמב וז הישרפ היורש םויה דע
לכש םירובס ,םייניעידומ תורוקמ רקיעב ,םירחא .עתרנ אוה ךא ישממ עדימ היה ןילרבב רחוסה
.ךכ לע ביגהל בריס םינולס .ךרע רסח רופיסה
ךותב תויובירימ ועבנ תוביסה .ומצע ל"הצ ידי לע וקפוסש תובקעמ םג ומלעתה םיריכב םיניצק םלוא
.ןיעידומה ןיבל םדא חוכ ףגא ןיב רקיעב ,אבצה
ןהיתונולת ,תוחפשמה םע דדומתהל היה םדא חוכ ףגא לע .רתוי הברה המצועה לעב היה יאבצה ןיעידומה
.םירדענה םילייחל עגונה עדימה יבגל ןיעידומב ןיטולחל יולת היה אוה ךא .ןהיתוגאדו
.תלחות ירסח ויה א"כא לש ויצמאמ בורש התיה האצותה
תאיצמב לפטל ןונבל םורדב בר ןויסנ לעב םיאולימ ןיצק לע א"כא ליטה םינומשה תונש תישארב
םיבר םע חחושו חטשב םישופיח ךרע ,.י ל"אס ארקיהל שקבמה ,הז ןיצק .בוקעי ןטלוסב םירדענה
.הלירג ילייח םעו םוקמה יבשותמ
לטנ אוהש וילע חווד .בוקעי ןטלוס דיל ,ןונבל םורדב ,רא'חופ-לא אטיא רפכב םאמיא היה דחא רוקמ
.םתרובק םוקמ ןכיה עדוי וניהשו םירדענה תופוג וגצוה וב סקטב קלח
ינאריד תפיטח תא ריכזמש עצבמל תאצל וידקפמב ריצפה ןיצקהו .י םע שגפיהל בריס ימלסומה תדה שיא
.הלועפ ףתשל וצלאלו םאמיאה תא ףוטחל :רבעש שדוחב
ינשה ץורעב ישי ןב ןור ומיע ךרעש ןויאר תעב .י רמא "יל םיצוחנ ויהש םילכה תא יתלבק אל "
."יתקפסש היצמרופניאה לע הבוגת לכ התיה אל ןמזה לכ ךשמ" .הרבעש הנשב
היעב ול התיה" .ןיצקה רכזנ ," וכרדב םילושכמ ינימ לכ ומירעה" .םיכסמ .י םע דבעש ריכב ןיצק
."תינוכמו קלד ןוגכ ,רתויב םייסיסבה םירבדה תא ףא גישהל
לכ" .לועפל לדח תווצה ףוסבלש רמוא ,.י לש ודקפמ היהש ילארשי ןיעידומ ןיצק ,ילגיד םחנמ מ"לא
."הזב לפטל וקיספה םה" .רכזנ אוה ,"ופדנתה םיצמאמה
םייאבצ תוח"וד ינש .בוקעי ןטלוס ירדענ תא אוצמל ויצמאמב חילצה אלש הדוה ל"הצ יטרפ ןפואב
."רתויב םיעורג" ויה ןיעידומה ףוסיא יצמאמש םירשאמ 1986 תנשמ
.תשדוחמ הכרעה תושעל ,םירדענה תדיחי שארכ ןהיכש ןמליט הנוי תועצמאב ,ל"הצ ץילמה 1987 ראוניב
רבעשל ן"מא שאר ,בירי ןורהא ףולאמ שקיב אוה .תאז רשיא רבד לש ופוסב ,הלשממה שאר ,רימש קחצי
תא ןחבתש הדעו שארב דומעל ,ביבא-לת תטיסרבינואב םייגטרטסא םירקחמל הפי זכרמ שארכ ןהיכש
.שדחמ אשונה
.הדעוה תועצה תא התחד ןיעידומה תיליהק
.תורתוס תוכרעה תוחפשמל ורסמ תונוש תודיחיו א"כא ךותב םג חקלתה םירדענה לרוג אשונב חוכיוה
ידכ ותלוכיבש לכ השוע ל"הצש החטבהב ןעיגרהל הסינ ,םירדענה תוחפשמב לפיטש ,םיעגפנה רודמ
.וגרהנ ןהינבש תוחפשמל רמא ,םילייחה תא אוצמל ותוירחאבש ,םירדענה רודמ .ןהינב תא אוצמל
םהש רובס התאו ,רקוח התא םא" .תובורק םיתעל םיחכוותמ םירודמה ינש יגיצנ ויה תופתושמ תובישיב
.םיעגפנה רודמ תדקפמ רבעשל ,ץנרמופ הדרו מ"לא הלאש " ?עיקשת םיצמאמ המכ ,וגרהנ
.1983 - 1989 םינשב םירדענה שופיח אשונב תברועמ התיהש הניצקה ,ימרכ תימולש התיה חוכיוה דקומ
תשולשש תענכושמ התיהו א"כא שארל תורישי ימרכ החוויד ,םירדענה רודמ שארכ ,1986 תנש דע
התכרעהש תרכזנ , םיעגפנה רודמ לש רבעשל תדקפמ ,תליג היפצ מ"לא .וגרהנ בוקעי ןטלוסמ םירדענה
.םירדענה תוחפשמ םע אבצה יסחיב העגפ ימרכ לש
."החכוה לכ ךכל התיה אל ,וז החנהל ץוחמ" .תליג תרכזנ ,"וגרהנ םהש הליחתכלמ החינה איה"
.יח הלעבש תובר תווקת תתפל אל ,סיריא ,יש יזח לש ותשאל ימרכ הצעי ,יאבצ רוקמ רכזנ ,1984 תנשב
.וידיב יובש ישש לירבי'ג דמחא זירכה ךכ רחא םימי השולש
.תליג תרכזנ ,"הירבדב קזנל המרג ימרכ תימולש"
יניצק רשאכש תרמוא איה .תוחפשמה םע "הנכ" התיהש הדומ ,וזה תירקתה רבד תא תרשאמ הניאש ,ימרכ
םה םמצע ןיבל םניב םלוא .םירדענה לרוגב םינינעתמכ םינפ ודימעה םה ,תוחפשמה םע ושגפנ אבצ
.םייח ןידע םילייחהש םמצע תא םילשמה תוחפשמה ינב לע ומחר
אל םה" .ישי ןב ןור םע ןויארב ימרכ תרכזנ ,"םיקתממ" ינימ לכ תוחפשמל ןתנ ינוחטיבה דסממה"
."יתוא סיעכה הז ..תמאה תא םהל ורמא
השיגפב םיפתתשמהמ דחא .םייחב םניא םירדענהש ,ןוחטיבה רש זא ,ןיבר תא ענכשל ימרכ התסינ הליחתב
ןיתמנ :הנע ןיבר .םינש עבש רחאל םירדענה ןינע םע היהי המ הלאש ימרכש רפסמ 1986 תנשב הכרענש
."תופסונ םינש עבש
התדיחיב םירחא םישנאש ,התכרעה .ןורמוש ןד ,שדחה ל"כטמרה םע םעפה ,תינש ימרכ התסינ 1987 יאמב
ודבעש םייאבצ תורוקמ .ןובנ דג ףולאה ,ישארה יאבצה ברה י"ע םעפה הצמואש טעמכ ,הל םיפתוש ויה
בוקעי ןטלוס ירדענש ריהצהל ןכומ היה ןובנ 1987 תנשב ןורמוש םע השיגפבש םינעוט ימרכ םע
ןכוסש חוויד ןיעידומ ןיצק .ותעד תא ןובנ הניש השיגפב םלוא .עדונ אל םתרובק םוקמ ךא ,וגרהנ
.םדוק םישדוח רפסמ למואב תא האר ילארשי
אל עדימהש ונעט םה .וגרהנ םירדענה תשולשש םיענכושמ ויהש םיניצק םתוא תא סיעכה ןיעידומה ח"וד
ונעט תויטרפ תוחישב .ח"ודה תא תמאל היה לוכיש ינפל גרהנ הארנה יפכשו םלענ ןכוסהש ,רשוא
.ויתונולשכ לע רבעב תוסכל יאבצה ןיעידומה גהנ ךכש םיניצקה
םינעוט םישנא המכ םיעדוי םתא םאה" .יאבצ רוקמ לאש "?למואב תא האר אוהש ןעוט והשימ םא המ זא"
"?דרא ןור תא וארש םויכ
י"ע ךרדות ,ןוחטיבה רש זא ,ןיבר .1989 תנשב התרקנ םייחב םניא םירדענהש זירכהל תפסונ תונמדזה
ויהש םילייח לש תויודע ורקס םיניצקה .וגרהנ םירדענהש ךכ לע תודיעמה תויאר רבדב א"כא
.ץכו ןמדלפ ,למואב תא וארש םינורחאה
היה אל ,םעפה .למואב תא וארש ולא לכ לש תויודע ללוכ ,ויאצממ תא ןיעידומ ןיצק גיצה ךכ רחא
.םירדענה ןינעב ןודל בש אלו רחא ןינעב לפטל ידכ השיגפה תא קיספה אוה .ךכב קוסעל ןמז ןיברל
הביסהש ונעט םה .הדובעל היפתושו ימרכ תא סיעכה םירדענה תשרפ תא דימתלו תחא רוגסל בוריסה
םה .ןיבר לש הז רקיעב ,תיטילופה הגהנהה לש ץחלה איה םייחכ םיבשחנ ןידע םירדענהש ךכל הדיחיה
תיזחל וחלשנש םילייח לש הרקמו הרקמ לכ תוידוסיב רקוח אוהש ךכב ןכוסמ םידקת רצוי ל"הצש ונעט
.האצמנ אל םתפוגו
.תאז םע םילשהל תוחפשמה לע" .ימרכ םע תרישש ןיצק רמוא ,"ןרתופל ןתינ אלש תומולעת שי םיתעל"
המחלמב םירדענ םילייח יפלא וא תואמ ,הלילח ,תויהל לולעש המ ירחא שפחל לכונש רובס התא םאה
"?האבה
םיאנותע תולאשל ביגא אלש א"כא שארל יתחטבה" :ימרכ הרמא "טסופ םלזור'ג"ל רצק ינופלט ןויארב
."וז החטבה םייקל ילע .םמיע שגפא אלו
םיגיהנמ לש וזל תינייפוא התיה םירדענה אשונל ןיבר לש ותשיגש םירמוא ןוחטיבה דרשמב תורוקמ
בר ןמז וליב םה .ירוביצ ןפואבו יטרפ ןפואב אשונה תא תולעהלו בושל ומיכסה םה .םייטילופ
.היעבה תא רותפל ולכיש תוצלמהה ץומיאב ולשכנ םה םלוא .תוחפשמה םע תוחישב
רחא שופיחה אשונב טניבקב ןויד םייקל ץחל ובנ לאירזע .1987 תנשב התיה ךכל רתויב הבוטה המגודה
תושר הנומתש :בירי תדעו לש תירקיעה התצלמה תא ץמאי טניבקהש עיצה אוה .חילצהו ,םירדענה
.ןוחטיבה רשלו הלשממה שארל קרו ךא הפופכ היהתש הנוילע
לע רומשל שיש רבס יאנליו ןתמ ףולא ,א"כא שאר .אבצה יניצק ךכל ודגנתה ,טניבקה תבישיב םלוא
.םויה רדסמ אשונה תא דירוה רימש .םיכסה ןיבר. ווק-סוטטסה
שארכ ותנוהכ תפוקתב ונודינ תובר תועצהש רמא ,וז תיפיצפס הבישיב רכזיהל חילצה אלש ,רימש
.וז הבתכ רובע ןייארתהל בריס ןיבר .הלשממ
םע ןתמו אשמל שדקומ ונמז רקיע .םירדענה אשונל ןמז שידקמ וניא ןיבר ,תוחפשמה תונעוט ,םויכ
.ף"שא םעו הירוס
ףולא ,א"כא שאר םע השיגפל םירדענה תוחפשמ ונמוז ,תונורקעה םכסה לע המיתחה רחאל ,רבעש ויתסב
.םולשה ךילהתב ברעתהלמו םיאנותע םע חחושלמ ענמיהל ןהב קחדש ,ריאי םרוי
ב"הראל העסנ איה ראורבפ שדוחב .השדחה תילארשיה תוינידמה לש השוריפ המ דימ הניבה למואב םירמ
ידיבש םיינקירמאה היניזאמ ינזאב הרמא איה .םירדענה אשונל הכימת סייגל ידכ הלשממה ןובשח לע
.םירדענה םילייחה לש םלרוג רבדב הבושתה תפארע
תדיעו .מ"ואב ף"שא לש תחלשמה ידרשמ תיזחב ןכוד םיקהל םיינקירמא םיטנדוטס יליעפ וטילחה הבוגתב
וינב תילארשיה הילוסנוקל התנפ ,םירדענה אשונל המישמ חוכ הדסיש ,םיירקיעה םיידוהיה םינוגראה
.הדגנתה ,ץוחה דרשממ תוארוה ךמס לע ,הילוסנוקה .הצע תלבקל קרוי
ןגראמ ,לטנזלפ דוד רכזנ "תירוסה תורירגשה דיל וא ף"שא ידרשמ דיל ןכודה תא דימעהל וניצר"
תועמשמה ,וניבגל ..תינריאה תורירגשה דיל רובעל ונל הרמא תילארשיה הילוסנוקה" .םיטנדוטסה
."רבד השענש םיצור םניא םהש התיה
הזע" לע ןתמו אשמה ךשמ ף"שא ידרשמ דיל האחמ תרמשמ ,םהירבדל .הז חוויד םירשאמ ץוחה דרשמ ידיקפ
דחא רמוא "םיגרדה לכב םיאניתשלפה ינפב אשונה תא ונילעה" .ךילהתל הקיזמ התיה "הליחת וחיריו
אשונל סחייתי אל תפארע ,וחירי-הזע ךילהת םלשוה אל דוע לכש איה ונתומשרתה" .םידיקפה
.["םירדענה]
תוחפשמה ושקיב לירפאב .הדיבש חוקימה יפלק ןורחא לע תרתוומ לארשי ךילהתה ךשמש תונעוט תוחפשמה
לוקשיש הנע ןיבר .ןהינב לרוג עדונ אל דוע לכ םייאניתשלפ םיריסא יפלא ררחשל אלש הלשממה שארמ
.םיריסא ףלאמ רתוי ותלשממ הררחיש םיאבה תועובשב .השקבה תא
.למואב םירמ תרמוא "םימותי תויהלמ ונפייע" .קיטילופ לאירל ףסונ ןוחצנ הז היה תוחפשמה יניעב
."ול םג תורקל לולע הזש ןיבי לייח לש הרוה לכו לייח לכש םישקבמ ונא"
לע םבשוחב תדדונ םתנש םיתעלש םירמוא םה .יאשחב המיע םימיכסמ ןינעב םיברועמה םיניצקהמ המכ
.תואצות לכ אללו םירדענה רחא שופיחב לארשי העיקשהש םירידאה םיצמאמה
[שופיחב םיברועמ ויהש] םישנא רפסמש אוה הרקש המ" .דחא רבסה שי ,רבעשל א"כא שאר ,ביתנל
תודבועהש םיענכושמ תויהל ונילע ,יתעד יפל .'וניסינ ,רדסב' :םירמוא םה" .רמוא אוה ,"ופייעתה
."םייחב םניא םהש תוחיכומה תודבוע ונידיבש רמול םילוכי ונניא ,ןאכ .ונידיב
רבשמ םיפקשמ וירבד .טקש יא השרפה תררועמ ,םירדענה ירחא םישופיחב קלח לטנש ןיצקה ,ילגיד םחנמב
תא] תאז םיעדוי ונא ןיא םא" .ןיעידומה תיליהקל סחיב םיריכב ל"הצ יניצק רפסמ לע רבועה ןומא
."םיעדוי םה ןיא דוע המ תוהתל ליחתמ ינא זא יכ" .ילגיד רמוא ,"יתוא דיחפמ הז ,[םירדענה לרוג

םירדענה אשונב םינמז חול

םירדענה םילייחה תשרפב חתפמ יכיראת

חרזמ-ןופצב עאקבה קמעב ,בוקעי ןטלוסב בראמב תדכלנ םיילארשי םיקנט תדיחי :1982 ,ינויב 11
.ןונבל
םיחוודמ ,ץכ הדוהי ט"ברו למואב הירכז למס ,ןמדלפ יבצ ןושאר למס ללוכ ,םילייח 40-כ
.םוי ךות םיאצמנ םירדענה בור .םירדענכ
קזחומ יש .םיבשנ ,ןמרביל לאיראו יש יזח ,למואב לש קנטה תווצ ישנאמ םינש :1982 ,ינויב 12
.םירוסה ידיב קזחומ ןמרביל .לירבי'ג דמחא לש ודוקיפב ןיתשלפ רורחשל תיממעה תיזחה ישנא ידיב
ולאש ןימאמ ל"הצ .קשמדב ידוהיה תורבקה תיבב תופוג עברא םירבוק םירוסה :1982 ,ילויב 4
.למואב לש קנטה תווצ ישנא לש םהיתופוג
.יבשב לפנ "יש יזט"ש יאניתשלפ םחול לש הנעט טטצמ "רוטסוד-א" ינדריה ןומויה :1982 ,ילויב 9
.רופיסה ןמ םלעתמ ל"הצ לש ןיעידומה
.הידיב ןמרבילש תרשאמ הירוס :1982 ,טסוגואב 15
ןהמ שולש .םירבקה ןמ תופוגה עברא תא םיאיצומ ימואלניבה םודאה בלצה ישנא :1983 ,רבמטפסב 17
.ץכ לש קנטב היהש ,ץישפיל רהוז אוה יעיברה .םילארשי לש אל
.םינש עבש רחאל תרזחומ ותפוג .ןודיצ די-לע ףטחנ דעסא רימס ל"הצ לייח :1983 ,לירפא
4500 תרומת ,םישדוח 14 מ הלעמל יבשב וקזחוהש ל"הצ ילייח השש ריזחמ ח"תפה :1983 ,רבמבונב 24
.לארשיב אלכ יתבב וקזחוהש םיריסא האמכ דועו ראסנא הנחממ םיריסא
ןנחוי ל"הצ ילייח תרומת םיפלחומ םיינוחטב םיריסא םירשעכו םיירוס םילייח 1984 : 291 ,ינויב 28
,םילארשי םילייח השימח לש תופוג ורסמנ ןכ .םיחרזא השולש דועו ןמרביל לאיראו לגופ ליג ,ןולא
.םילארשי ויה אל םהמ השולשש רבתסה .לוכיבכ
םיריצע 1150 לארשי תררחשמ ,בוקעי ןטלוס ירדענ תוחפשמ לש ןתודגנתה תורמל :1985 ,יאמב 20
.ףורג ףסויו םלאס םיסנ ,יש יזח ל"הצ ילייח תרומת םיינוחטיב
םורדב הללאבזיח ישנא י"ע םיבשנ ךיישלא םימחרו קניפ יסוי יתעבג תביטח ילייח :1986 ,ראורבפ
.לארשיל םבושל תוניתממ תוחפשמה .םייחב םניא םהש ל"הצ עבוק 1991 ףוסב .ןונבל
הבשנו ןונבל םורד לעמ םוטנפה סוטממ חנוצ ,ילארשיה ריואה ליח טוונ ,דרא ןור :1986 רבוטקוא
."לאמא"מ קירע י"ע םיינריאה הכפהמה תוחוכ ידיל רבעומ אוה 1988 תנשב ."לאמא" לש היצילימה י"ע

רקי בראמ

י"ע בשחנש ברק ,בוקעי ןטלוס ברקל תינונבלה תיזחל וחלשנ ץכ הדוהיו ןמדלפ יבצ ,למואב הירכז
שיבכ תא חיטבהל הדוקפ ולבק םיילארשי םיקנט .המחלמב םילודגה תונולשכה דחאל םייאבצ םינשרפ
ןיעידומ קפוס אל הביטחה דקפמלש םידקפמה םידומ םויכ .תיאניתשלפ הגיסנ עונמל ידכ קשמד-תוריב
.רוזאב םייאניתשלפ הלירוג ימחולו תוירוס תודיחי לש הסירפה ןוגכ ,ינויח
.הלילה לכ םרבעל ורי .בראמ ךותל ולפנ בוקעי ןטלוס ךרד םכרד ושעש םיקנטה רשע-דחאש התיה האצותה
,ט"חמה דקפ ,1982 ילויב 11 ,תרחמל רקובב .םויכ ךות ואצמנ םבור ;הז ברקמ ורדענ םילייח םיעברא
ןורחאה היה יש יזח לש קנטה .םיילארשיה םיווקה רבעל תגסל םיקנטה לכ לע ,הריישה שארב עסנש
.רוטב
זגפמ קנטה עגפנ ,םייובשה יפוליח תרגסמב 1985 תנשב ובוש רחאל רסמנש ,יש לש וחוויד יפ לע
הסחמ וספת םה .רעובה קנטה ןמ וצפק למואבו ןמדלפ ,ןמרביל לאירא ,יש .ץעב ךבתסה ולש חירצהו
,רקובב 8:30 העשב ךרעב הז היה .םוקמ תברקב דמעש ירוס ם"לחזמ שא םהילע החתפנו םיזופת סדרפב
.ינויב 11-ב
בכשו הלילה לכ קנטה תא גהנש ,למואבש ול רמא ןמרבילש רכזנ יש .ריהב וניא חווידה ךליאו ןאכמ
וסינו למואבל וארק םהש חוויד ,םילייחה ינש תא רקחיתש ,ריכב ל"הצ ןיצק .גרהנ ,עינ אלל
יש לש וירבד לע קלוח ןמרביל :הזמ רתוי .תאז םירכוז םניא םהש ךכ רחא ורמא ןמרבילו יש .וזיזהל
.שארב לודג עצפ היה ןמדלפלש םירכוז ןמרבילו יש .גרהנ למואבש ול חוויד אוה וליאכ
התיה ותשאש ,יש .ןמדלפו למואב תא וריאשהו םדקתהל ןמרבילו יש וטילחה רקובב 9:00 העשל ךומס
ותואב .םילארשיה םיווקל רוזחל תוסנל הצר ןמרביל .ענכיהל אוה רתויב ןוכנה דעצהש בשח ,ןוירהב
רורחשל תיממעה תיזחה לש הדמעכ שמישש רבתסהש ,להואל סנכנ יש .ינשה תא דחא ודביא םה הליל
.תוירוס תודיחי י"ע הבשנ ןמרביל .לירבי'ג דמחא לש ןיתשלפ
שיאש םירמוא ל"הצ ירקוח .שאב הלעו זגפ י"ע עגפנ ולש קנטה .בוקעי ןטלוסב ברקב רחא קנטב היה ץכ
לש ירוחאה קלחב דוכל היה ץכו הגהה דיל ראשנ גהנה .עגפ אלל קנטהמ ףעוה רחא .גרהנ דחא תווצ
.בכרה
.עוצפ היה חוודש יפכש ,ץכ תא ץלחל היה לוכי אל ,םלהב הארנכ היהש ,גהנהש םירמוא ל"הצ ירקוח
םשנ אל אוה ,םמיד ץכ לש ופאש ןעט אוה ךכ רחא .וירוחאמ ץכ תא וריאשהב קנטה תא גהנה שטנ ףוסבל
,א"כא שאר זא ,ביתנ השמ ףולא .הזונפיה ךכ רחא רבע ,ןלפק הדוהי ,קנטה גהנ .קפוד ול היה אלו
םינש רחאל .גרהנ םנמא ץכש תואדוב עדי אל אוהש ןלפק קפיסש היצמרופניאה ןמ קיסה ל"הצש רמוא
.הזונפיה תחת יש תא םג רקחתל למואב תחפשמ ינב תשקבל ל"הצ בריס
הרזחוה םימיל .קשמדב ידוהיה תורבקה תיבב רבקנ ,ץכ לש קנטב זגפ תעיגפמ גרהנש ,ץישפיל רהוז
.לארשיל ותפוג
ךות ררבתמ םלרוג היה םירופיכה םוי תמחלמב םירדענ םילייחה ויה ולש םימיכסמ ל"הצ יניצק תיברמ
םייובשה יפוליח ירחא םירדענ ורתונ תואמו וז המחלמב ורדענ םיילארשי םילייח יפלא .רצק ןמז
םילייח וזרכוה ףוסבלו ,םייובש הריתסה אל ץרא ףאש הקיסה לארשי .הירוסל לארשי ןיב םינורחאה
ל"הצ ירקוח ושפיח םירצמל לארשי ןיב םולשה םכסה תמיתח ירחא .עדונ אל םתרובק םוקמש םיללחכ ולא
19 איצוהל ,ואצמנ רופיכ םוי תמחלממ םירדענה תיברמ .םירדענה תובקע רחא םירצמבו יניסב
.םילייח
וא הנומט בוקעי ןטלוס ברקמ םירדענה תייעבל הבושתהש ל"הצב םייניעידומ תורוקמ םינעוט םויכ
יאניתשלפה "הקיעאצ"ה ןוגרא ידיב וא ;םיוסמ ןמזב םיילארשי םילייח הנומש קיזחהש ,חאתפה ידיב
.הירוס ידיב וא ;תיאניתשלפה "הירטמ"ה תוסחב 1982 תנשב היהשו הירוסל ברוקמה
לכ תא םירוסל ונרסמ" .ריכב יניעידומ רוקמ רמוא ,"וצר קר ול ,ןינעה תא ררבל ולכי םירוסה"
."רבד םהמ ונעמש אל .עדימה
תחלשמה .םירדענה לכ רחא שפחל הירוסלו ןונבלל םיינקירמא סרגנוק ירבח לש תחלשמ העסנ ראוניב
םיינקירמאו םיילארשי םידיקפ .עאקבה קמעב רייסל דאסא לא זפאח הירוס אישנמ רושיא הלבק
תמישרמ הירוס תא קוחמל ינקירמאה ץוחה דרשמ תא ענכשל ויצמאמל רושק דאסא לש רושיאהש םיענכושמ
.ימואלניבה רורטב תוכמותה תונידמה
םירדענהש ןכתי םהב בוקעי ןטלוסל םיכומס םירתא שפחל היה סרגנוקה תחלשמ לש ןושארה הדיקפת
המכ .םירוסהמ עויס לכ תחלשמה הלביק אל ,םיינקירמאו םיילארשי תורוקמ םירמוא ,ףוסבל .ורבקנ
.ןוטגנישוול הבשו הרוקיב תא הרציק תחלשמה .טעומ עדימ קר שי םירוסלש וענכתשה תחלשמה ירבחמ
,םלוא .ורבקנ םירדענהש ןכתי םהב םירבק קודבל השקב תחלשמהש רכזנ סרגנוקה תחלשממ תורוקמה דחא
."םירבקה קוידב ןכיה םיעדוי ונא ןיא" ףיסוה אוה
תחלשמל ירוסה הנגהה דרשמ לש רושיקה ןיצק ,הריאט ןנדע לרנגה תישאר .םישופיחה ורצענ ,זאמ
.תחלשמה לש רזוח רוקיב ןנכות אלו ףילחמ ול ונימ אל םירוסה .ןטרסמ רטפנ ,סרגנוקה
םינמיס שי" .תחלשמב רוקמ רמוא ,"הינשה םעפב אובנ םא תוקיר םידיב בושל אל םיצור דאמ ונא"
[". רוקיבל ךיראת תעיבקל] הטלחה ידיל ועיגה םהש השגרה יל ןיא ךא ,ונבזעש זאמ תומדקתה התיהש