"אמא לש םישופיחה עסמ"
טרופפר רימע :תאמ
17.8.99 :ךיראת


םינורחאה םישדוחב .חונמ תאצומ הניא הניר ומאו ,רבח איג לייחה םלענש םוימ
אוצמל ןויסינב ,םירז םיטמולפיד תרושו םיניתשלפ םיגיהנמ םע יאשחב השגפנ
בו'גר לירבי'ג ,אלע ובא םע השגפנ איה ,םלענש הנב תא רתאל ןויסנב .טוח הצק
נמרגה ךוותמה םע ,יפוריאה דוחיאה אישנ ,סוניטרומ לגימ םע ;תאקירע ביאסו
ןסח וליפא .היוסח םתוהזש ,ןובבו זיראפב םיטמולפיד םעו ,ראואבטדימש טנרב י
תא חתפי איגש תמלוח ןיידע ינא אמאכ" .ותומ ינפל הל עייסל הסינ וקורמ ךלמ
."םואתפ תלדה

התיבמ האציו התינוכמל רבח הניר הסנכנ ,תמדקומ רקוב תעשב ,הרבעש תבשב
רחא השפיחו ריעה חרזמ ןוויכל הטווינ איה .םילשוריל הלועה ךרדב ריאי בכוכב
.תיניתשלפה תושרה יריכב תוהשל םיגהונ ובש ,"ינולוק ןקירמא" ןולמ
םיקקוחמה תיב ר"וי ,אלע ובא יבבל ךויחב הל ןיתמה רבכ ןולמה לש רדוהמה יבולב
היתונויסנ תרגסמב ומיע שגפיהל רבח לש התשקבל רתענ אלע ובא .יניתשלפה
תמולעת ןורתפל ליבוי ילואש ,טוח הצק והשזיא אוצמל םיקסופ יתלבהו םישאונה
,יטמולפיד עסממ קלח התיה יניתשלפה ריכבה םע השיגפה .איג הנב לש לש ומלעיה
עינהל ןויסינב םינורחאה םישדוחה ךלהמב רבח תלהנמ רשא ,הכ דע יאשח היהש
.העוקתה הריקחה תא


הדגה רבעל ,ולש לילגה הבורב שומח ,רבח איג דעצ וב םויהמ ורבע קוידב םייתנש
ומלענ זאמ .תריש םש ,ןלוגה תמר בלב "ןרק" םינחתותה הנחמ לש תיחרזמה
אוהו ,ירלולס ןופלט ול היה אל .םייח ןמיס םוש ונממ לבקתה אלו ויתובקע
.יארשא סיטרכ וא ףסכ ומע חקל אל
לייח לש ויתובקע ודבא אל םלועמ .םידקת תרסחל ל"הצב תבשחנ ומלעיה תשרפ
םירקוח .ולרוגב הלע המ עדונש ילבמ ,המחלמ ךלהמב אלש ,בר הכ ןמז ךשמל
רבח הארנ ובש םויה ,'97 טסוגואב -17ה זאמ ןוחבל וסינ הרטשמהמו ל"הצמ
אל ךא ,אוה ןכיה תולגל ןויסינב םיירשפא הריקח ינוויכ תורשע .הנורחאה םעפב
.יתועמשמ אצממ םוש לע ולע
תא ומלעיה זאמ םימעפ המכ וקריפ ל"הצ ירקוחו ,םיבשחמ לש "קירפ" היה רבח
תמרב םיקוצמו תוידאו .והשלכ זמר םש אוצמל ןויסינב וירוה תיבב ולש בשחמה
םייטרפ םירקוח ;םיקוסמו םיבלכ תועצמאב םג ,םימעפ תורשע וקרסנ ןלוגה
שולקל בשחנש ,יוכיס קודבל ידכ תובישיב וליפא איג רחא ושפיח החפשמה םעטמ
.תואצות אלל ,רומאכ ,לכה .הבושתב רוזחל טילחהש ,רתויב
ירחא רבח תא ואר יכ ונעטש םישנא לש תונוש תויודע םג וקדבנ הריקחה ךלהמב
תועצמאב ףא םקלח ,ורקחנ ולש דודגהמ םילייחו ריאי-בכוכב וירבח .םלענש
תרזע תא השקיבו השרפה תא הגיצה "רקוח רודישב" היזיוולטה תינכות .הזונפיה
.תלחוימה ךרדה תצירפל ואיבה אל היתובקעב ועיגהש תויודעה 54 םג ךא ,רוביצה
תא םכסמש קיתה .וזל המוד המולעת רכוז אל אוה יכ ,רמוא ריכב יאבצ םרוג
םניאש ,ל"הצב םיריכבה םימרוגה ןויעל םעפ ידמ הלוע רבח איג לש ומלעיה
.המולעתה לע שדח רוא ךופשיש עיתפמ ןויער תולעהל םיחילצמ
החקל ,ץק ןיא תוריסמב תאז השעתש הדיחיה איה יכ השוחת ךותמו ,הרירב תילב
,ןתיא הלעבל הרזע הנב םלענש דע .םישופיחה עצבמ תא הניר םאה המצע לע
.םתיבב םקוהש םישופיח ל"מח שארב תדמוע איה םויה .ותאפרמ לוהינב ,רטאיכיספ
,םישדח םיזמרו םינוויכ אוצמל םיקסופ יתלבה תונויסנל רבעמ ,התמישמ רקיע
.חותפה קיתה תא חוכשל הנידמהמו ל"הצמ עונמל ותרטמש ימוימוי ץמאמ אוה
ילעב םייטמולפיד םימרוגו םיינוחטיב םימרוג רתויש המכ םע שגפיהל הסנמ רבח
הדיעמ איה .םלענה הנב תא אוצמל הל ורזעי הלאש הווקתב ,ןוכיתה חרזמב העפשה
הנמז תא שידקת אל םאש השח איה לבא ,םילד םיישפנה היתוחוכ יכ המצע לע
.המוקמב תאז השעי אל שיא – ךכל
דלונ ,ץוחה דרשמ עויסב ,תויטמולפיד תושיגפ לש הכורא הרדס ךורעל ןויערה
הצח אוהש – דחאה :רבח לש ומלעיהל םיירשפא םירבסה ינש ונחבנש רחאל
תורשפאה – ינשהו ,ןלוגה תמרב וסיסבל ךומסה ,הירוסל לארשי ןיב לובגה תא
תא רשאיש עדימ לכ לבקתה אל הכ דע םנמא .יניתשלפ ןוגרא ידי לע ףטחנש
ל"ז ירדא ןורש רדענה לייחה לש הרקמב םג יכ ריכזהל יואר ךא ,היינשה תורשפאה
תוכזב ,ומלעיה ירחא םישדוח העשת ,התלגתה ותפוגש דע טוח הצק לכ היה אל
.ביבא לתב ופורפא הפקב עוגיפה תא העציבש סאמחה לש הילוח תפישח

.הירוסל לובגה תא רבע רבחש תורשפאה תא רבעב רבכ ונחב הרטשמבו ל"הצב
לע ףיקשהל חדכ ןלוגה תמרל עיגהש ,הוובמיזמ רפצ לש ותודע הקדבנ ראשה ןיב
לובגה ןוויכל עסופ ל"הצ לייחב ןיחבה רבח םלענ וב םויב יכ ,רפיס אוה .םירופיצ
לכ ויה אל יכ ,ולעה ל"הצ לש םיעצבמה ינמויב וכרענש תוקידב םלוא .ירוסה
.הז םויב לובגב תוגירח תועונת וא תועדוה
המכ ינפל .ירוסה ןוויכה תא קודבל ךישמהל רבח הנירמ תענומ אל וז הדבוע
לובגה רוזיאב ןלוגה תמרב ל"הצ תוחוכ דקפמ םע ,התשקבל ,הרייס איה תועובש
.בורקמ םשרתהל ידכ הירוסו לארשי ןיב
הירוס תונוטלשל רסמ ,תירשפא ךרד לכב ,המצעב ריבעהל הסנמ איה ליבקמב
רבעשל ,'ץיבוניבר רמתיא ר"ד .הנב לע והשלכ עדימ םהל שי םאה תולגל הרטמב
ףוצר רשקב אצמנ ,הירוס םע םיעגמה תא להינש תירבה תוצראב לארשי רירגש
.רשפאה לכב הל עייסמו התיא
תריצי ךרוצל ,ןובלו זיראפל תועסמ רבחל ןגריאו המישמל םתרנ ץוחה דרשמ םג
יצחכ ינפל ,רבח השגפנ תועסמ ןתוא ךלהמב .םיירוס םימרוג םע יטמולפיד רשק
וקורמ ךלמ ןסח םג .םה ימ ףושחל ןתינ אל ןיידעש םיטמולפיד השיש םע ,הנש
.יקסנרש ןתנ רשה לש ותשקבל ,הירוס םע רשקה תריציב עייסל ותומ ינפל הסינ
אישנ ,סוניטרומ לגימ םע םג םילשוריב רבח הניר השגפנ ץוחה דרשמ ךוויתב
.יפוריאה דוחיאה
ןיב הנורחאה השיגפה .יניתשלפה ץורעב םג תוקידבה תוכשמנ ,רומאכ ,ליבקמב
ןוחבל םאה התסינ ןהבש ,תופסונ תושיגפ תרדיסל ךשמה התיה אלע ובאל רבח
,ביבא לתב רותסמ תרידב ,השגפנ איה ןכל םדוק ."תיניתשלפה היצפואה" תא
,תאקירע ביאס ר"ד תא .בו'גר לירבי'ג ,תיברעמה הדגב יניתשלפה כ"בשה שאר םע
,כאבש ובא דישאר םעו ,וחיריב השגפ איה ,תושרב םיילאפיצינומ םיניינעל רשה
.הזעב ודרשמב השגפנ ,םיניתשלפה ןוחטיבה יתוריש שאר ,ןאלחר דמחומ לש ונגס
םהניב ,םיילארשי םימרוג םע תושיגפ תורשע םג תללוכ רבח לש םישגפמה תמישר
,כ"בשה שאר רבעשל ,ירפ בקעימ שקיבש ,והינתנ ןימינב רבעשל הלשממה שאר
תורדעיהב םג לפטל ,םירדענהו םייובשה אשונב לופיטה לע הלשממה םעטמ יארחאה
,ןיעידומה ףגא שאר ;יביט דמחאו הראשב ימזע םייברעה םיכ"חה ;בח איג לש
;יכדרמ קחצי ,רבעשל ןוחטיבה רש ;אישנה תיב ל"כנמ ,רמוש הירא ;אכלמ סומע
.ותיב תספרמב השגפנ ,זפומ לואש ,ל"כטמרה םע .תסנכה ר"וי ,גרוב םהרבא
תא תולעהל חיטבה אוהש ,קרב דוהא רמ הלשממה שאר םע השגפנ איה הנורחאל
.הירוס םע תוידיתעה םולשה תוחיש ךלהמב ,הירוסב קזחומ איגש תורשפאה
שאר דרשמב ינוחטב-ינידמה הטמה שאר לש ונב תנותח ךלהמב ,רבעש עובשב
,ראואבטדימש רנרב םע השגפנ איה ,ריאי-בכוכ בשות אוה םג ,םותי ינד ,הלשממה
.דרא ןור לש ורותיאל םיצמאמב עייסל רבעב הסינש ינמרגה ךוותמה

אל ,14 ינב םויה ,רישו רוא םימואתה .תכלמ ודמע רבח תחפשמ תיבב םייחה
.ןולסה תא תואלממ ויתונומתש ,רוכבה םהיחא לע םירבדמ
רותיאל ל"הצ לש תיזכרמה הדיחיה ידקפמ יפלכ תונעט האלמ רבח הניר
.תומיטאב התחפשמ ינב לאו הילא וסחייתה הירבדל רשא ,(ן"תיא) םירדענ
.תרמוא איה ,"תעגושמ לא ומכ םויה םג ילא םיסחייתמ ל"הצ יריכבמ המכ"
באוכ תמאבש ולש םייניעב האור ינאו .םיהדמ ישונא סחי הלגמ ל"כטמרה אקווד"
."ונילע רבועש המ לכ ול
הנב תא רתאל הל עייסל המישמל םיסחייתמ רשא םישנאל םיחבש האלמ רבח
,ץוחה דרשמב ןונבלו הירוס אשונ לע יארחאה ,ןודר דוד םהניב ,"ישיא טקייורפ"כ
;תורחואמ הליל תועשב וא תותבשב תוכרענ ןה םא םג ,היתושיגפב התוא הוולמ רשא
;תובדנתהב עייסמש ,םירדענ רותיאב םישרמ דרוקר לעבו כ"בשב ריכב רבעשל ,'ח
קינמיאולימ ,לסרודכב ביבא לת יבכמ לש יחצנה ר"ויכ רכומה ,יחרזמ ןועמש ד"וע
תא תובדנתהב םאתל ןוחטיבה רש םעטמ הנומש ,תרקוחה תיאבצה הרטשמה לש
.ל"הצל רבח תחפשמ ןיב רשקה
.איג לש ומולשל וללפתהש ,ץראה זכרממ גוז ינב ינש םע עובק רשק לע הרמש רבח
רבעב להינש ,ל"ז תינח לש היבא ,סוקיק יפר .רבעש שדוחב הז רחא הזב ורטפנ םה ךא
.תוצעב הל עייסמ ,ותב רחא םישופיחה תא

?הריקחב תומדקתה יהשוזיאל השעמל ואיבה תויאשחב הכ דע תלהינש םיעגמה לכ
אל ,עדימ לכ לבקתה אלו ,וישכע דע הגשוה אל ךרד תצירפ םוש" :רבח הניר
."םולכ טושפ .הירוסמ אלו םיניתשלפהמ
?אל ,שאיימ
.והשמב הריקחה תא םדקל לכוא ףוס ףוס ילואש הווקתה תא יל שי השיגפ לכ ינפל"
."האלה הכישממ ינא ןכלו
?הריקחה םודיקב עייסל לכויש שדח ןויער שי ךמצע ךל
לבא ,ךרד תצירפל איביש עדימ רוסמיש ימ לכל תיברעה תונותיעב סרפ עיצהל יתשקיב
סרפה תא םיעיצמ ונייה ,תיפסכ תורשפא ונל התיה םא .הלילשב ל"הצ י"ע יתינענ
.ונמצעב
?םישופיחה לע החפשמב תיארחאש וז תא םצעב המל
תא להנל לוכי אל אוה ינומכ הזה אשונל רסמתי אוה םא לבא ,יל עייסמ ילעב ןתיא"
."אשונה תא הליבומש תאז ינא ןכל .רטאיכיספכ ולש האפרמה
?אמאכ ךלש ןטבה תושוחת ןהמ
איה ,דבאתה איגש ,הלחתהב ל"הצב ולעהש תורשפאהש רורב ןמזה ףלוחש לככ"
,קשנה תא וא ומצע תא םילעהל לוכי אל אוה דבאתמ והשימ רשאכ .תינויגה אל
דינואיל לייחה .הפוגה תא םיאצומ דימת רבד לש ופוסבש דיעמ ןויסינהו
תוומל ומצעב הריש תורמל ,ןאצ תעור י"ע ףוסבל הלגתה ,דבאתהש ל"ז ץיבוקינזור
וכפהש תורמל ,םולכ טושפ ,המואמ הלגתה אל איג לש הרקמב .בגנב חדינ םוקמב
.ןלוגה תמרב ןבא לכ
תושוחת .התיבה סנכייו םואתפ תלדה תא חתפי איגש הווקמו תמלוח ןיידע ינא אמאכ
הכחמו םוקמ והשזיאב והשלכ ןייוע םרוג ידי לע קזחומ אוה ילואש ןה ילש ןטבה
."ותרזעל אובנש הזה ןמזה לכ
Return to Archive