"ריואב גומנ וליאכו קשנה תא חקל"
ןדימ תנע :תאמ
1.9.97 :ךיראת
היהש ינפל העש ,ןלוגה תמרב וסיסבמ ,20 ,רבח איג לייחה אצי זאמ ופלח תועובש השימח
.הנושארל םירבדמ ,הנר ומאו רבח ןתיא ר"ד רטאיכיספה ,וירוה .םלענו - טפשמל דומעל ךירצ
,ארקש םירפסה ,ורכשש יטרפה שלבה ,וירחא םישופיחה ,ומלעיה לע םהל ורשיב וב עגרה
לש וירכועב היה הזו ,המשנל םהל סנכיהל אל ,דובכ םידליל תתלב ונלגד" .תווקתה ,תוששחה
."ונירכועבו איג

,הפלחהל םידגב הבו תיקשהש אדוול ילבמ התינוכמל תסנכנ אל רבח הנר שדוחמ רתוי
תחאב אצמית םיכרדב היטוטיש ךלהמב ,תרהרהמ איה ,ילוא .םש תאצמינ ןוזמו חוליג ילכ
העלב ומכ זאמו ,ןלוגה תמרב וסיסבמ םלענש ,20 ןב לייח ,איג ,הנב תא תודאיפמרטה
תנוכמ ,םיהוהמה םידמה םוקמב טרש-יטו סני'ג ול ןתיתו תיקשה תא חתפת זא .המדאה ותוא
.תיב לש םעטב 'ץיוודנסו םימי יבר םיפיז קלסתש חוליג

.הנרו רטאיכיספ ,רבח ןתיא ר"ד ,םירוהה לע םירבוע םינוא רסוח לש תועובש השימח
םישאונ תונויסנ .תובושת ספאו תולאש ףוסניא ,םישופיח ,הלודג הגאד לש תועובש השימח
ומכ הארינש ,ריאי בכוכב םתיבב .טסוגוא עצמאב ,אוהה ןושאר םויב איג לע רבע המ ןיבהל
.העדוהה םהילע התחנ וב עגרה תא בושו בוש םירוהה םירזחשמ ,םינופלט תללוס םע ל"מח
,הלאשהמ יתעתפוה .תיבב איג םא לאשו ,איג לש דקפמה רשקתה םירהצה רחא עבראב"
איגשכש ,רפיס ולש דקפמה לבא ,החידב וז םא יתלאש .םלענ איג :ררבתה זאו ,אבצב איג ירה
,טפשמל העש ךות דומעל ךירצ אוהש ול ועידוה ,ולש הרימשה תונרות תא רקובב עשתב םייס
,יתתשעתה תצקשכ .יארונ םלהל יתסנכנ" .םאה תרזחשמ ,"ותוא האר אל דחא ףא זאמו
רבדל יתיסינ .ילע םידבוע אלש אדוול יתיצר ,דקפמה יל ריאשהש ןופלטה רפסמל יתרשקתה
איגל עדונ חטבש ימצעל יתרמא ,ץחלב יתייה אל דוע זא .איג לש סיסבב יתלוכיש ימ לכ םע
רוזחיו ,תרנכל ילוא ,םייוסמ ןמז קרפל סיסבהמ אצי אוהו ,טפשמ ול ךרעיהל דמועש
םע תוחישה ללגב ילוא ,םדרהל יתחלצה ןושארה הלילב ,והשכיא .תועש המכ רובעכ
.םירוק הלאכ םירבדש ורפיסש סיסבב םיניצקה
תבשל רתוי הלוכי אל ינאש יתשגרה .רזח אל איגש הדיחיהמ םינופלט ועיגה תרחמל"
יתיאר .ולש רדחה תא תוארל יתיצר ןושאר רבד .ןלוגה תמרל ונילע םירהצה רחאו ,תיבב
הלילב רמש איג :יתנבה ךכ רחא .הפצרהו הטימה לע םיקורז םיישיאה םיצפחה ,ןגלובמ רדח
לע ותוא קרז ,רוגחה תא ריסה אוה ,ותוא רבש הז ,טפשמה לע ול עדונ זאו ,רקובב םגו
,םילייחה םע רבדל יתיצר .ישיאה וקשנ וילעו ,'ב ידגבב שובל ,אוהש ומכ אציו הפצירה
תולפשומ םיינעב ילומ ודמע םה לבא ,ןהה תועשב איג לע רבעש הממ והשמ םהמ עומשל
.הרימשה תא רמגשכ רעסנ דאמ היה איגש ,הזה שגפמה םויסב ,יל רמא דחא לייח קר .וקתשו

יריזנ רדח
,תויזכרמ תונחתב ,םינוינקב ,ןופצב בבותסהל םירוהה ואצי הזה עדימב םידיוצמ
ןימ ,םלהב יתייה ןושארה עובשב" :רבח ןתיא .ותוא האר אל שיא .םנב לש הנומת םהידיבשכ
אל ,איג לש שארל ימצע תא סינכהל יתלוכי אל ,בושחל המ יתעדי אל .הזכ ישגר קותינ
ונרקיב ,ומלעיה ינפל םוי ,תבשבש ללגב רקיעב עבנ ילש ישוקה .הרק המ ןיבהל יתלוכי
רקוב תחוראל לכא הלודג הוואתב ,אוהו "דלנודקמ"ל רקובב רשעב דחי ונעסנ .סיסבב ותוא
אוה ,ולש בשחמה לע ונרביד .ןואכיד וא תישפנ הקוצמל םינמיס םוש וניהיז אל .רגרובמה
רובעכ ונממ ונדרפנ .דמחנו חונינ דאמ היה לכהו ,תונקל םיקלח הזיא תוארוה יל ןתנ
."הזכ ןופלט לבקנ תרחמלש ונתעדב ונילעה אלו ,םייתעש


,ארזע ןועדג כ"ח .רוזעל וסינו ריאי בכוכמ םיבשותו םירבח ונגראתה ןושארה עובשב
.ותוישיא תא וריאיש םיטרפ תולדל ,איג לש רדחה תא תוארל שקיב ,כ"בשה שאר ןגס רבעשל
.ינוידב עדמ ירפסו םיטקסידו םיקסיד ,בשחמ ,הביתכ ןחלוש ,הטימ - יריזנ רדחל סנכנ אוה
םירפסה תא גישהל םירוההמ שקיב ארזע .ישיא רבד םוש ,בתכמ םוש ,ריקה לע רטסופ םוש
ירפס ינש תא ואיבה םירוהה .טעמב דוסה חנעופי םכרד ילוא ,סיסבב איג ארקש םינורחאה
תויוהז הנשמש םדא םיראתמה תילגנאב םירפס ,םלענש ינפל םוי ארק איגש ,ינוידבה עדמה
.ןמזה יבחרמב
ריכמ ינאש יפכ ,איג לש ויפואל דגונמ ךכ לכש רבד הז סיסבהמ חורבל" :רבח ןתיא
יכ ,הווקת יהשוזיא לע יתרמש תאז לכב .ול הרק והשמש יתששח םימיה ורבעש לככש ,ותוא
אל ןופצב םילוח תיב ףאבו ,םילבחמ ידי לע תופיטח לש םירקמ ויה אל ןלוגבש ונל ורמא
בשוח ינא .ילש ןבל תאזה הגאדה תמסרכמ בלב לבא ,יתוא דדוע הז .תונואת לע וחוויד
אל רבכ אוה ילוא .תישפנ וא תיזיפ ,ול שבתשה והשמ לבא ,םימי המכל תאצל ןנכית אוהש
לכ ילוא ,םוקמ והשזיאב בכושו הלח אוה ילוא .רוזחל ול השק ילוא ,רוזחל ךיא עדוי
."וילע השקמ וביבס תיתרושקתה הלומהה

ולא ונחנאש יל רורבו ,ץראב בבותסמ איג תא יניע לומ האור ןמזה לכ ינא" :הנר
ןומהב לבקתי אוהו ,אצמי איג לבא ,עובש דוע ,םוי דוע חקי זא .וילא עיגהל םיכירצש
טוח לש הצק םוש יל ןיאש תורמל ,יח אוהו ותוא השח ינא ,םייחב אוהש ;החוטב ינא .הבהא
."וב זחאהל

?דבאתהל ןנכת אוהש תורשפאה לע םתבשח ,ישיאה וקשנ תא ותיא חקל איג

םוי ותוא וניארש רקיעב ,הזה ןוויכב דושחל הביס םוש ונל התיה אל .דימ ללשנ הז" :ןתיא
החיכומ ישיאה וקשנ תא ותיא חקל אוהש הדבועה .ליגרהמ בוט חור בצמב היה אוהו ,םדוק
יל עירפהש המ .קשנה תא ריקפהל אל ,תיברק הדיחיב ךוניחהמ קלח ירה הז .יארחא אוהש
וליפאו ףסכ אל ,טמופסכ סיטרכ אל ,לכוא אל - ךרדל רבד םוש ותיא חקל אל אוהש הז רתוי
."התיבה רשקתהל טרקזב אל

.ןמז הברה דבל ראשהל םילגוסמש םישנאהמ אוה .ולש ישפנה ןסוחב ןוחטב יל שי" :הנר
."דבל רדתסהל הצר דימת .הרזע שקבמ אל ,יאמצע דאמ אוה

אל .המידק םידעצ המכ ןנכתמ ,יגול ,ינויגה דאמ םדא אוהש ןויכ ,ול ששוח ינא" :ןתיא
רבכ ורבעש ןויכו .היחמ יעצמא וא ףסכ וידיב ויהיש ילב םישדוח המכל םלעיהל ול םיאתמ
."ילש הגאדה תא ריבגמ הז ,תועובש הברה ךכ לכ


ןטק שאר תויהל הצר

תדיחיב ותוריש ךלהמב תויוללעתה לש תכסמ רבע רבחש תונותיעב םסרופ ומלעיה רחאל
,ושחכוהש םימוסרפה יפל .ןקיניצ ,יתורבח אל ,טסילאודווידיא ותויה לשב רקיעב ,םינחתותה
לע םירקיטס קיבדהל שקבתהשכ .תופוכת תורימשל ותוא ביצהל וידקפמל המרג ולש תויניצה
ירבדל ,האיבה ,םתוא קיבדה הב הרוצהו ,ל"הצ שוכר תתחשה וזש תויניצב ןעט ,םיזגרא המכ
.ןידל ותדמעהל ,סיסבל וירבח

הנוש ותויהל םיעדומ וירוה .תויוללעתה ויה אלש אצמ ,הדיחיב השענה תא רקחש ,ח"צמ
.תויוללעתהה אשונל סחייתהל םיצור ויה אלו יאבצה ףונב

,םירצחב ריואה ליח סיסבב תשרה תטלורב רימא הנב תומ תובקעב הדבאתהש ,טלמ הלוש
טרפה לש תלוכיה רסוח לש יגרט למסל הכפה איה" .רבח הנר לש החפשמ תבורק התיה
תויהל הצור אל ,2 רפסמ טלמ הלוש תויהל הצור אל ינא .תולודג תוכרעמ דגנ םחליהל
השענב םירוה לש תוברועמ תויהל הכירצש תבשוח ינא לבא ,אבצב םחליהלו טושיק ןוד
.איג ירחא וישכע םישענש םישופיחה יבלשב םגו ,הריקחה יבלשב חטבו ,אבצב

רבכ הינשה הנשה ,ףיכב וילע הרבע הנושארה הנשהו ,היצביטומ ןומה םע סייגתה איג"
תא הזיגרהש הדוקנ וזו ,םדקתהל הצר אל ,ןטק שאר תויהל הצר אוה ,רתוי השק ול התיה
םומינימה תא תושעל לבא ,קמחתהל אל ,וילע לטומה תא תושעל הסינ אוה .ולש םידקפמה
,וילע םיבוהאה םירבדהמ ויה אל םייתרבח םיברע וא רוביצב הריש ומכ תויוליעפ .יחרכהה
,םוי 21 ידודג רצעמב היהו הרימשב םדרנש תחא םעפ דבלמ .ךבתסהל אל לדתשה אוה לבא
.םולשב אוהה רצעמה תא ריבעה אוהש ,הארנ ץוח יפלכ .ישיאה וקיתב הנולת ףא המושר אל
הכחמ המ עדוי ימ ומצעל רמאו ,אלכל סנכהל לולע אוהש דחפ וישכע ילוא ,עדוי ימ לבא
תוכז שי םירקיטס קיבדהל בהוא אלש ימל םג לבא ,לודג לרנג היה אל אוהש ןוכנ" .םש יל
.ומיא תרמוא "םויק

אל םצעבש ,שארב הבשחמה תרבוע ,ותומלעיהמ םיעתפומ ךכ לכ םתאו הזכ רבד הרוקש ירחא
?םכלש ןבה תא םתרכיה שממ

תתלב ונלגד ונחנא .ךוניחב לשכ יל היהש ,תימצעה האקלהה םע בלתשמ הזו ,ןכ" הנר
איג לש וירכועב היה הזו ,המשנל םהל סנכיהל אל ,היחמ בחרמ ןומה ,דובכ ןומה םידליל
תוארהל בריס איג .ולש תורגבה תוניחב ינויצ םהמ םיעדוי אל וירוה םויה דע ."ונירכועבו
.ונוצר תא ודביכ םהו וירוהל הדועתה תא

הנענ ישגרה קלחה תא ותיא ררבל ןויסנ לכ ,רוגס דאמ רוחב היה אוה" :רבח ר"ד
םא עדוי אל ינא ,ךלש דליה לש תויטרפל םוקמ תתל תועט וזש בשוח אל ינא ."יתוא ובזעת"ב
םעט ןיאש יתנבה ינאו ,יתוא ודירטת לא רדיש אוה דליכ םג .ותוא בבודל חילצמ יתייה
תויעבל שיגר רתוי תויהל ינממ םיפצמ ילואו ,רטאיכיספ ינא יעוצקמבש ןוכנ .וילע ץוחלל
יתיצר אל .אבא אלא ,תיבב רטאיכיספ תויהל אל ,התיה ילש השיגה לבא ,ןתוא ןחבאלו
.רתוי רגסי אוה ,וילע ץחלאש לככש יתששח .רתוי חתפי איגש עדכ םייעוצקמ םילכ ליעפהל
םירבד הברה שיש וניליג ,ולש יתוישיא ליפורפ אבצה םע דחי ונישעש ירחא ,רבתסמ דבעידב
."םדוק ונרכה אלש

וליפאו ,עגרל וליפא ול החינמ יתייה אל ,לגלגה תא ריזחהל הלוכי יתייה םא" :הנר
הרוק המ ,לשמל ,יל רפסיש ידכ .וילע ץוחלל רתוי הכירצ יתייה .ותיא םיתומיע לש ריחמב
הצור אל אוהש יתיארשכ םיטרפל יתסנכינ אל לבא ,רשואמ שממ אל אוהש יתעדי .אבצב ותיא
תא עונמלו רוזעל יתלוכי ילוא ,ול חינהל הכירצ יתייה אלש תעדוי ינא םויה .הז לע רבדל
."הרקש המ


?ול םיגאוד םתא המכו םירבוע םתאש המ לע ,לשמל ,בשוח אל אוה

לוכי אלו ,הלודג דאמ הקוצמב הארינכ אוהש הנקסמל ונעגהו ,הז לע ונבשח" :הנר
אל ינא ןמזה רבועש לככ .בצע ןומה יב שי לבא ,תסעוכ אל ינא ןכל .תינויגה הרוצב בושחל
,הביבסב תוריפ הברה הב שיש הנוע וזש יל םירמוא אבצב .יח אוה ךיא בושחל הקיספמ
ינטרפס יד איגש תעדוי ינאו ,םימ תורוקמל בורק אוה ,ןופצב אוה םאו ,םייקתהל רשפאו
."יתוא עיגרמ תצק הזו ,טעומב קפתסהל לוכיו

דחוימב םישק םירקבה

ינא" .יטרפ רקוח רוכשל החפשמה הנורחאל הטילחה ,םייח תוא ןיאו םימיה ופלחשכ
וא םידקפנ ויה .הזל המוד הרקמ םהל היה אל לבא ,לוכי אוהש המ לכ השוע אבצהש ןימאמ
רתתסהל רשפאש םיבורק אל :תובקע םוש ריאשה אלש לייח לש הרקמ היה אל לבא ,םיפוטח
וליאכ אוה .ןוויכ הזיאל וכילויש םיצפח אל ,גולופרגל רוסמל רשפאש די בתכ אל ,םש
יטרפה רקוחה .והותב ולע תיתרגיש הריקח תועצמאב איגל עיגהל תונויסנה לכ .ריוואב גומנ
."םישדח הבשחמ ינוויכ איבהל לוכי

,םידלי ינש דוע תיבב .םלולסמל םינורחאה םייעובשה ךלהמב ורזח רבח תחפשמב םייחה
,ותאפרמל רזח רבח ר"ד .םהל גואדל ךירצו םידומילה תנש תא וליחתהש ,12 ינב םימואת
םעו ,םירחא לש תורצ םע םוי ידמ דדומתהל ךירצ אוה .רתויש המכ קוסע תויהל לדתשמ
אוהו - "ךרעצב םיפתתשמ" אוה ורדחל םיסנכנ םהשכ םירמוא םהש ןושארה טפשמהש םיטנייצפ
יאו לודג בצעה ,תאז לכבו .ומצעל רמוא אוה ,הרק אל דוע ארונ רבד םוש ירה ,דערנ
םע םימק רקוב לכ" .דחוימב םישק ,םירמוא םה םירקבה רקיעב ,םירקבהו ,השקמ העידיה
.רבח תרמוא ,"ףוגה ךותמ תאצל דמוע בלה וליאכ ,באכ םע ,הקעומ

ןונכת ילב ,ץראה ישיבכב םיעסונו תיטרפה םתינוכמב םירוהה םיאצוי עובשל תחא
.האלה םיכישממו ,םנב תא ריכזמש והשימ םיאורשכ םירצענ ,םישפחמ ,תושוחת יפל קר ,שארמ
ואציו ,םורדה תא חינזמו ןופצב םישופיחב ידמ רתוי דקמתמ אבצהש וטילחה רבעש עובשב
ותואבו ,ךרדה ידיצב םינונזמבו קלד תונחתב איג לש ותנומת תא ולת םה .םש שפחל םמצעב
השולש דוע םע דחי ,ולש הנבלה סובינימב איג תא עיסהש שקעתהש ,והשימ רשקתה םוי
,ןימא אוה המכ דע רורב אל ןיידעו הרטשמב קדבנ הזה עדימה .הינתנל ןולקשאמ םילייח
לע ,תרנכה יפוחמ ועיגהש תויודע המכב םש םיזחאנש ומכ .וב םיזחאנ רבח תחפשמב לבא
.אבצה ידי לע לספנ אוה םגש עדימ ,םש בבותסמ איג הארנ ןהיפ

רמוא ,"בבותסמ טושפ איגש ימצע תא ענכשמו תוימיספב עוקשל ימצעל ןתונ אל ינא"
בצייתמ איג תא תוארלו תונוימדב גילפהל הנר המצעל התשרה עובש ינפל דע .רבח ןתיא
הזש הנימאמ אל רבכ איה ,ירחא שדוחמ רתוי ,עובשה .ךייחמ ,ריאי בכוכב תיבל הסינכב
רוזעל םיכירצ םהש הל רורבו ,הז תא תושעלמ ונממ ענומ והשמש החוטב איה .תורקל לוכי
עיפומ איג תא ונוימדב האור אל אוה .םיימיטפוא תונוימדב גילפהל זעמ אל ,הלעב .ול
.בזכאתהל דחופ אוה .םואתפReturn to Archive