mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  2004
פברואר 1

העיקר הכוונה

עו"ד יאיר גולן


מה יכולות להיות עבירות על ביטחון המדינה" ?

עבירות אלה כלולות בפרק מיוחד בחוק העונשין, הנקרא "ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים". בין השאר כלולות בפרק זה עבירות הבגידה, פגיעה בכוחות מזויינים, ריגול, מגע עם סוכן חוץ, מסירה לא מוסמכת של ידיעה סודית וכניסה לא מותרת למקום צבאי. בכל אותן עבירות דרושה הוכחת כוונה מיוחדת לפגוע בביטחון המדינה. כלומר, התביעה צריכה להוכיח שלנאשם היתה ידיעה ברמה גבוהה של הסתברות שהוא פוגע בביטחון המדינה. גם עצימת עיניים מכוונת ואדישות כלפי התוצאה כמוהה כרצון לפגוע.

מה זה, בעצם, בגידה?

עבירת הבגידה חלה על כל מי שעשה בכוונה תחילה מעשה שיש בו כדי לפגוע בריבונותה של מדינה. במקרה כזה דינו מיתה או מאסר עולם. אין הרבה מידע לגבי מעשיו של טננבוים ועל פניו נראה מאד לא סביר שהוא פעל מתוך כוונה לפגוע בבטחון המדינה. גם אם באופן פורמלי הוא ביצע מעשים שנכנסים להגדרת החוק, עדיין ייתכן מאוד שתעמוד לו ההגנה הספציפית בעבירות אלה של פעילות בתום לב.

ומה משמעות העבירה "מגע עם סוכן חוץ" ?

מי שקיים ביודעין מגע עם סוכן חוץ ואין לו הסבר כשר לכך-דינו מאסר 15 שנה. על התביעה במקרה זה מוטל להוכיח שלנאשם היתה ידיעה אישית סובייקטיבית שהוא מקיים מגע עם סוכן חוץ. הכוונה לסוכן המופעל מטעם מדינה זרה או סוכן של אירגון מחבלים. אם הוא לא יספק הסבר סביר הוא לא יעמוד בנטל ויורשע. אם ישכנע כי מגעיו נשאו אופי תמים - הוא יזוכה.

מה צריכה התביעה להוכיח ומהו יכול להיות קו ההגנה של טננבוים?

בכל אחד מסעיפים אלה מודגש, גם בחוק וגם בפסיקה, נושא הכוונה להביא לפגיעה בבטחון המדינה. אם יוכח שכל מעשיו של טננבוים לא נבעו מכוונה מודעת לפגוע בבטחון המדינה - אין בסיס להרשעה, זאת, גם אם הוא פעל בחלק מהמקרים בטפשות, ואולי בחוסר מחשבה. לכן, תהיה זו משימה קשה לתביעה להוכיח את האלמנט הנפשי לביצוע עבירות אלה. אילו עבירות אחרות אפשר לייחס לטננבוים?

העובדה שטננבוים רצה, כדבריו, "לעשות לביתו" עלולה להיות כרוכה בעבירות פליליות אחרות, כמו למשל הנסיון לבצע עיסקה לא כשרה, ועל כך חלים הכללים הרגילים של משפט פלילי. כאן נכנסים גם שיקולים חוץ-משפטיים שהתביעה תשקול, כגון נפילה בשבי והסבל הרב שעבר עליו. ייתכן שגם אם קיימות ראיות נגדו, עדיין יוחלט שלא להעמידו לדין.

עו"ד יאיר גולן הוא מומחה למשפט פלילי הביא לדפוס: שמואל מיטלמן

Return to Archive