mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
נובמבר 9

עקרונות עסקת השבויים

מעריב אונליין


עיקרי מסגרת להסכם שחרורם של שבויים וחטופים ישראלים בלבנון מחליטים:

הממשלה מאשרת עיקרי מסגרת להסכם שחרורם של שבויים חטופים ישראלים בלבנון:

א. יוחזרו לישראל החיילים החטופים עדי אביטן, בני אברהם ועומר סוואעד והאזרח החטוף אלחנן טננבוים. בתמורה להחזרת הישראלים החטופים, תשחרר מדינת ישראל אסירים ועצירים השוהים במתקני הכליאה שבתחומה, וכן תעביר גופות ותמסור מידע כמפורט:

1.כ-004 אסירים ועצירים פלסטינים שישוחררו ליהודה, שומרון ועזה. לגבי אסירים ועצירים אלה יחול הקריטריון לפיו לא ישוחררו אסירים ועצירים פלסטינים ש''דם על ידיהם'' כפי שנקבע בהחלטת הממשלה מספר 606 מיום 27.7 7.2003.

2. כמה עשרות עצירים שאין ''דם על ידיהם'' מלבנון, סוריה, מרוקו, סודן ולוב שישוחררו לארצותיהם, למעט בודדים מבין האסירים הלבנונים שהיו מעורבים באירועים בדרום לבנון שבהם נהרגו חיילי צה''ל.

3. למעט האמור בסעיף 2 לעיל. לא ישוחררו אסירים אחרים ש''דם על ידיהם''.

4. יועברו ללבנון עשרות גופות לבנונים ומידע באשר לחללים.

5. יועבר מידע באשר לשדות מוקשים שהועבר לאו''ם בזמן נסיגת צה''ל מלבנון.

ב. האלוף (מיל') אילן בירן, המתאם מטעם ראש הממשלה לעניין המשא ומתן לשחרורם של לשחרורם של החטופים והנעדרים הישראלים, ימשיך במשא ומתן עד להשלמת הסכם מפורט על-פי העיקרים המפורטים בהחלטה זו; המתאם יוסיף ויתבע כל מידע אפשרי הנוגע לגורלו של הנווט השבוי, רס''ן רון ארד.

ג. האלוף (מיל') אילן בירן וכן נציג המוסד, שב''כ צה''ל משטרה ומשרד המשפטים, יגבשו את רשימת האסירים והעצירים המיועדים לשחרור. רשימת האסירים והעצירים תאושר על-ידי הוועדה המתאמת בראשות מנכ''ל משרד המשפטים שנקבעה על-פי החלטת הממשלה מספר 546 (שאס/1) מיום 4.8.2003 בהתאם למפורט בהחלטה זו.

ד. הממשלה מסמיכה את ראש הממשלה ושר הביטחון להשלים ולבצע את ההסכם על-פי העיקרים המפורטים בהחלטה זו.

ה. ממשלת ישראל חוזרת ומאשרת את התחייבותה לעשות כל פעולה ומאמץ - ולא לחדול - עד החזרתו לישראל של הנווט השבוי רס''ן רון ארד. הממשלה מנחה את כלל הגורמים הפועלים בעניינו של הנווט רון ארד להמשיך ולפעול על מנת לנסות ולהשיג כל מידע על מקום הימצאו של הנווט רון ארד לשם החזרתו למדינת ישראל.

ו. טרם ביצוע ההסכם האמור, יבחנו ראש הממשלה ושר הביטחון אם אכן ניתן להשיג מידע או כל דבר אחרהעשוי לקדם החזרתו של הנווט השבוי רון ארד בגדרו של המשא ומתן הנזכר בסעיף ב', וינהגו, לעניין ביצוע ההסכם או השהיית ביצועו, על פי מה שהעלתה בחינתם.

ז. ממשלת ישראל חוזרת ומאשרת את התחייבותה לעשות כל פעולה ומאמץ - ולא לחדול - עד החזרתם לישראל של שלושת נעדרי קרב סולטן יעקב - רס''ל צבי פלדמן, רס''ל זכריה באומל, רס''ל יהודה כץ וכן לעשות כל פעולה ומאמץ על מנת להחזיר לישראל את כל הנעדרים וחללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע. הממשלה מנחה את כלל הגורמים הפועלים בעניין להמשיך ולפעול על מנת לנסות ולהשיג כל מידע על מקום הימצאם לשם החזרתם למדינת ישראל.Return to Archive