mia2b.jpg (4487 bytes)

מעריב  3002
נובמבר 7

עסקאות מפוקפקות

שלמה גזית


אם קיום מצוות "פדיון שבויים" פותח פתח לחטיפות ולשחרור במחירים אסטרונומיים, אין לבצעה. כיצד היינו נוהגים אילו נדרשנו בתמורה לפנות יישוב?

אני מקווה שהבוקר תקבל הממשלה שתי החלטות - אחת, למרות כל הספקות הכרוכים בעסקת חילופי השבויים, לאשר אותה; ושנייה - לקבוע חד-משמעית, כי זו תהא העסקה האחרונה מסוג זה אותה עושה ישראל. מכאן ואילך לא תנהל ישראל מו"מ ולא תהיה מוכנה להיסחט בתמורה להחזרת חטופים ישראלים (בין חיילים ובין אזרחים). על מנת לחזק החלטה שנייה זו, ראוי כי תישקל אפילו אפשרות של חוק מיוחד בעניין זה.

ישראל שבוייה בהרבה מנטרות. אחת מהן היא "מצוות פדיון שבויים". מסופקני אם חז"ל שקבעו אותה ראו בעיני רוחם את הנסיבות עימן מתמודדת ישראל בעשורים האחרונים. אם קיום מצווה זו של "פדיון שבוי", פותח בפני האויב פתח ליזום חטיפת ישראלים ולתבוע עבור שחרורם מחירים אסטרונומיים, או אז הופכת המצווה לטעות מדינית וביטחונית ממדרגה ראשונה.

מסורת מקובלת ומוכרת בדיני המלחמה היא שעם סיום הלחימה מתבצעת גם החלפה של כל החיילים השבויים שבידי שני הצדדים. ישראל התנסתה בעסקות אלה כבר לאחר מלחמת העצמאות, בעקבות מבצע קדש, מלחמות ששת הימים ויום כיפור ואף לאחר מלחמת שלום הגליל. אני תקווה שלא נדע בעתיד מלחמות עם שכנינו, אולם אם תהיינהכאלה, נראה בסיומן שוב החלפה של כל החיילים השבויים משני הצדדים.

אני מניח כי משנגיע להסכם הקבע עם הפלשתינים, הסכם שיכלול בין היתר הפסקה מוחלטת ואמיתית של כל פיגועי הטרור, או אז יכלול הסכם זה גם את שחרור כל העצורים הפלשתינים שבידינו. אולם רק אז, ובתמורה להסכם המבשר את סיום העימות האלים.

מאידך, אל נערבב שחרור שבויים בתום לחימה עם עסקת "פדיון", כשבעצם השם "פדיון" מצויים הצורך והנכונות למתן תמורה, ולדאבוננו אנו משלמים תמיד מחיר כבד ביותר.

אגב, אני שואל עצמי מדוע מבקש הצד השני לקבל בתמורה רק עצורים בני אדם. כיצד היינו בוחנים את מצוות ה"פדיון" אילו דרש הצד השני "רק" את פינוי נצרים, לדוגמה? ואולי כאן גם מצוי המענה לבעיה שבפנינו - ראשי חיזבאללה אינם משלים עצמם, ישראל תדחה על הסף עסקה מעין זו.

איני מאמין לנסראללה, אפילו יתחייב מפורשות כי שוב לא נראה חטיפות ותפיסת בני ערובה ישראלים. יתר על כן, ארגון חיזבאללה אינו היחיד בזירתנו. טור זה קצר מכדי שנוכל למנות את שמות כל ארגוני הטרור הפועלים נגדנו.

אנו אוהבים לחקות את המדיניות האמריקנית בתחומים רבים. הבה נלך בדרכם גם בנושאזה. ארה"ב איננה מנהלת מו"מ ואינה מוכנה לשלם מחיר עבור שחרור חטופים ובני ערובה אזרחי ארה"ב. אם ניתן לחלצם במבצע צבאי, אדרבא ואדרבא. מזה כמעט שלושים שנה שאנו גאים בחילוץ בני הערובה שבאנטבה. לעומת זאת, חלילה מהליכה לעסקות אשר רק תעודדנה חטיפות נוספות.

זו שעת כושר בה צריכה ממשלת ישראל לקבל החלטה אמיצה ומרחיקת ראות. אל נסתפק באישור עסקה אשר רק תזמין עסקות דומות בעתיד.Return to Archive