mia2b.jpg (4487 bytes)

(10.01.02)        www.ynet.co.il

טרופפר רימעו שולא יבצ ,יח לא רואיל ובתכ העידיה תא


ולש םיחלמה תפילח תא הלביק רקדב גרהנ הנבש םא

תללוצ ןוסאב גומלא ףסוי םיה ליח ןללוצ םלענ םינש 34 ינפל
ורשיבו ,החפשמה תיב לא םיה ליחמ םיניצק ועיגה םושלש ."רקד"ה
,ךנב לש גוצייה תפילח תא םיה תיעקרק לע ונאצמ" :הלוכשה םאל
התווקתש ,םאה ."בטיה תורומש ,ולש הלילצה תכיסו ויתוגרד הילעו
דיל האצמנש ,ותפילח תא קבחל התכז ,הבזכנ הרובקל הנב תא איבהל
.תללוצה ידירש

הליפת לש ,יכב לש ,תונורכז לש םינש 34 .תחא תבב ילא רזח לכה
ינב לש הפילחה תא יתקביח .עובשה קר המלענ תללוצה וליאכ .באכו
הילד שמא הראית ךכ ."הקספה ילב וגלז תועמדהו ,ףסוי ,רקיה
םיחלמה תפילח תא הידיל הלביק ובש עגרה תא 83-ה תב גומלא
ימחול 69-מ דחא ,(הסיווס) גומלא ףסוי ,הנב לש תיגוצייה
.תולוצמב ומלענש "רקד" תללוצה

םיחטבמ בשומב םיררוגתמה ,החפשמה ינב תא המהדתב התכיה הרושבה
זאמ .תולוצמב וירבח םע דבאשכ 20 ןב היה גומלא .יברעמה בגנבש
תרכזמ םעפ יא ולבקיש ונימאה אל רבכ החפשמה ינבו ,הנש 34 ופלח
קיציא לש תיבה תלד לע הקיפד העמשנ ברעב םושלש םלוא .םריקימ
ובצינ חתפב .הלוכשה םאה תררוגתמ ולצאש ,ףסוי לש ויחא ,גומלא
תללוצה ידירשב לופיטב םיקסועש ,םיה ליח לש םיריכב םיניצק
."רקד"
םינש 34 ירחא


םיררוגתמ ןיידעש םיחאלו הילד םאל תוארהל ושקיבו ,תיבה לא םיניצקה וסנכנ אפורב םידייוצמ
ידירש ןיב אצמנו ותומלשב רתונ ךא תכתמ יושע וניאש דיחיה רבדה .לודגה אלפה תא בשומב
ינללוצ לש גוצייה ידמכ השמישש ,ףסוי לש תיפרוחה םיחלמה תפילח :םיה תיעקרק לע ,תללוצה
םיספה הילעו ,רמצ היושעה ,הלוחכה הפילחה האצמנ ,המוטא ןוליינ תיקש ךותב הפוטע ."רקד"ה
,ולש ןללוצה תכיס םגו ,ףסוי לש תוגרדה ורתונ הפילחה לע .םיבהזומה םירוטיעהו םינבלה
.0420 :ול קר ךייש היהש ירודיסה רפסמה הירוחאמש

.תללוצה תעיבט םוקמב ,2000 רבוטקואב ,םיה ליח ךרעש ןורחאה םישופיחה עצבמב האצמנ הפילחה
םיה ליח ןואיזומל הסינכה תבחרב בצויש ,תללוצה לש דוקיפה רשג םימהמ השמנ עצבמה תרגסמב
לש המלש 'א ידמ תפילח םג םיה יקמעממ האצוהשכ הלודג התיה םישפחמה ברקב תושגרתהה .הפיחב
הרעס ליעמב הפוטעו ןוליינ תיקש ךותב תלפוקמ ,םיה תיעקרק לע האצמנ הפילחה .ןללוצ
,םיחלמ ןוראווצ םע תיכרי תללוכ איה .ןייוצמ בצמב רמשיהל הל העייסש הדבוע ,ןוליינמ
.ישממ הבינעו דבמ הנבל הצלוח ,רמצמ םיסנכמ

יכ "רקד"ה תדיחי ירקוחל רשיאש הז אוה הפילחה לע ןללוצה יפנכ לע אצמנש ירודיסה רפסמה
העסנ ,ולש הפילחב רבודמ יכ קפס לכל לעמ רורב היהש רחאל קר .גומלא ףסוי לש וידגבב רבודמ
ךשמב קבחל תוכזה תא :הרקי הנתמ םאל תתל ידכ םיחטבמב גומלא תחפשמ תיב לא םיניצקה תיילמפ
.דבואהו רקיה הנב תפילח תא הכורא העש

.הפילחה תא וניארשכ וניכב ונלוכ" .גומלא קיציא ,חאה לומתא רזחיש ,"שגרמ עוריא היה הז"
ףסויש תווקלו תוכבל הקיספמ אל איה ךיא וניאר הנש 34 ךשמבש ,אמא ליבשב דחוימב ונשגרתה
."דחוימב םירקי םיעגר ויה ולא .רוזחי

,םיה ליח ןואיזומב ףסוי לש הפילחה תא דיקפהל םיחאהו םאה וטילחה תיתחפשמ תוצעייתה רחאל
להנמ ,ןונרא ירואו ליחה ידקפמש ינפל אל ,תאזו .הימחולו "רקד"ה תחצנהל שדקומש ףגאב
ולכוי םה ,תאז ושקבי וא ךכב ךרוצ ושוחיש תע לכבש החפשמה ינבלו םאל וחיטבה ,ןואיזומה
.תולוצמב דבאש חאהמ הבורק יכה תרכזמה ,הפילחה םע דדובתהלו אובל

דלי היה אוהו ,ילש רוכבה ןבה היה אוה" :ןבה רכז לע קפרתהל לומתא הקיספה אל ,םאה ,הילד
.ךלכלתת אלש ידכ ןוליינל הפילחה תא סינכה אוה .רמשו ומצעב לפיק אוה רבד לכ .רדוסמ דואמ
עיגהל הכז אל אוה לבא .הפיחב תללוצל םינפה תלבק סקטל הפי יכה ןכומ תויהל הצר אוה
."ולש הפילחה תא ףטלל תורשפאה תא ונל שי תוחפל .הפיחל

תויאנותיע תובתכל רזח