mia2b.jpg (4487 bytes)

28.12.01    www.maariv.co.il

ןשב לט תאמ

יקסבוגימ תמולעת

לע םלענ יקסבוגימ בקעי ד ינאיחל חכשנה רדענה :הפישח יקסבוגימ בקעי
.55' תנשב ירוסה לובגה
ולרוגב הלע המ תואדווב עדוי וניא ןיידע שיא


יקסבוגימ בקעי ינאיחל


לע תולאש םע ,וישכע אקווד ,םואתפ יתעגה ךיא וניבה אל םירדענ רותיאל הדיחיב
קית הז" .ולש קיתב םילפטמ ,םש יל ורמא ,וישכע קוידב .יקסבוגימ בקעי רדענה
ןועשה ביבס םידבוע םש ,ן"תיאב .הדיחיה תדקפמ ,ןמיונ הליצ ל"אס יל הרמא ,"םח
בקעי ףטחנ זאמ ופלח הנש 46 :םירחא ןמזה יגשומ ,ח"שתמ דוע םירדענ תומולעת לע
,הרטשמב ומכ אלש ,ונלצא" .קיתה לע ןיידע םידבוע םלצאו ,ירוסה לובגב יקסבוגימ
."הרובקב קר רגסנ קיתה" ,ןמיונ יל הריכזמ ,"'רוגס קית' הזכ רבד ןיא

יקסבוגימ תפיטח תשרפב תוריסמ התואב םילפטמ ויה וליאש ,בושחל אלש רשפא יא
.ןמזמ רגסנ היה קיתהו תרתפנ התיה המולעתהש ןכתיי,55' תנשב ,זא םירוסה ידיב
ויבא ;רבקל הכוז היה ,ןנוג ץוביקמ יאל"חנה ,הניטנגראמ שדחה הלועה ,יקסבוגימ
םשא תושגרבו הקחדהב םייח ויה אל ויחאו ,העידי יאהו קפסה רעצמ רטפנ היה אל
דיגהל היה לוכיש המ לע םשא ישגר שי םייחב ראשנש ימל דימת" .הנש 50 טעמכ ךשמב
ריעצ לייח זא היהש ,65 ,דגמ םוחנ 'פורפ ,ויחא רמוא ,"השע אלו תושעל וא
.םינחתותב

ןיד אלל םוקמ היה ןופצה לובג ,הנידמה תליחת ימי ,םירחא ויה םינמזה לבא
םילדחמ ולדחנו םישעמ ושענ םהיני בש המ לכו תודרשיהה ,ןוחטיבה םשבו ,ןיידו
תשרפב לופיטה ןיב לדבהה יל טלב ךכ לכ" .היירורעשכ םישפתנ םויה לש םיגשומבש
ותואב טעמכ ,רוזא ותואב ףטחנש ,יקסבוגימ םע הרקש המ ןיבו םיפוטחה תשולש
המ םצעב הז ,ללכב וילע עדי שיאש ילבמ ,הנש 50 לש שרפהב ,רבוטקואב 18 ,ךיראת
רפסמ ,"רוחבה תא חיצנהל ידכ והשמ תושעל תוסנל ,השרפה לע רתוי ררבל יל םרגש
,ןרקסו ץרמנ רוחב .ןנוג ץוביק שיא ,"ישוכ" םלוכ יפב הנוכמה ,(45) יול ריאמ
חוריאה םורופ תאו החראהה תיב תא םש להנמ םויכ) '70-ב ץוביקל ץוח דליכ ףרטצהש
.(ןוילעה לילגב יצוביקה

םירכוז םידחא .יקסבוגימ בקעי היה ימ םיעדוי םניא ןנוג ץוביקב םירבחה בור
,"חצרנו ףטחנש יאל"חנ ,יאקירמא םורד ,שדח הלוע הזיא ונלצא היה"ש םעמועמב
שקבתנ ,םימיה תשש תמחלמ ירחא ,םימיל .ץוביקה רבח ,ןמקירב ילואש לש ותרדגהכ
ןיידע יקסבוגימל .ררבתהש יפכ ,החלצה אלל ,הפוגה רחא םישופיחה תוריפחל ףרטצהל
החמומ ,גולופורתנא ,םוחנ חאה רמוא ,"בושח רבד הז רבקש ררבתמו" ,רבק ןיא
יטרקנוק והשמ ךירצש הארנכ" .הקירמא םורדב ףושיכו םזינאמשלו תוינאידניא תותדל
."תוומה םע ,יטרקנוק אלה םע רשקתהל ידכ וב זחאיהל

תורפ םיפטוח םירוסה
םייתנש ,22 ןב שדח הלוע היה ,קצומו יביטרופס י'גני'ג ריעצ ,יקסבוגימ בקעי
םוחנו רוכבה ךורב ,ויחא ינשו וירוה םע עיגה '53-ב .ירוסה לובגב ףטחנשכ ,ץראב
,היינעו םוי תשק החפשמ .םיסלפמ ץוביקל הניטנגראבש ליווסזומ ריעהמ ,ריעצה
התארנ הניטנגראש דע" ךכ לכ קזח ינויצ ךוניח םידליל תתל החילצהש ,םיחאה תודעכ
."לארשיל ךרדב רבעמ תנחת קר ונלוכל

"תינעמ" תרשכה תרגסמב ,ןנוג ריעצה ץוביקב ל"חנ תורישל יקסבוגימ חלשנ '55-ב
המיאתה המישגמה תונויצה ,םייפכ תדובע לש שיא ,קזח רוחב היה אוה" .םיפוצה לש
דילש רתימ בשות םויכ ,רוכבה ויחא ,(70) דגמ ךורב רפסמ ,"דיל הפפכ ומכ ול
.עבש-ראב

ןורחאה היה ,ול ביבס תונייעמ ,הלוחה קמע לעמ ,ןשבה-תובהלל ךומס ,ןנוג ץוביק
,אסאס ,דורפ ,קוקוח ,רוגמלא - ינופצה לובגה לע ומקוהש ץיח יבושיי תרשרשב
ודדומתהו וחרזואש ל"חנ תויוזחאיה םלוככ םבור - םירחאו תודג ,םערב ,היכלמ
בצמ ורצי קשנה תתיבש ימכסה :לובגה רדעיה םצעב וא ,ירוסה לובגה םע םוי-םוי
ףס לע שממ ,םירוסה לע םילבוקמ ויה אלש םיזרופמ םירוזאו ץיח ירוזא לש יתייעב
ת וזגפהו תוירי ,םיננתסמ ,רקב תובינג .םיילארשיה םיבושייה לש םהיתודשו םתיב
םוי לש ןיינע ויה תופירשו תותצה ,תוציבב םיגייד לע ,תודשב םירוטקרטה לע
םירוסה ידיב םייובש עתפל םמצע תא םיאצומש םיעות םישנאו ,תופיטח םגו ,ומויב
םכסמ ,"עורפה חרזמה היה טלחהב הז לבא ,עורפה ברעמה היה אל הז" .(תרגסמ 'ר)
.(ותרדגהכ ,"ירוטסיה ןלכר") בבוח ןוירוטסיהו רימע ץוביק שיא ,ילארשי ןתיא

תמשגהל ילכ שוריפב השמיש תיתובשייתהה העונתה" ,ילארשי ךישממ ,"תופי םילימב"
דעש םוקמב תידוהי תובשייתה רהמ תוארל התצרש ,הנידמה לש תויגטרטסא תורטמ
,םויה לש תויניצה םייניעב ,תופי תוחפ םילימב .םידוהימ יקנ היה רורחשה תמחלמ
רקב ובנג םירוסה .הנידמה ןוחטב תא ונמימ םצעב ונלש םיקשמה .םירייארפ ונייה
רקב םלצא וריאשהש וא ,םישאר המכ םלצא וריאשה דימת לבא ,ותוא ריזחהל תנמ לע
."אל ימו ,טקשב ימ - וגפס םיצוביקהו ,הטישה התיה וז .דורי רקב וריזחהו חבושמ

לע ובנגנ רקב ישאר 33 :תויושרל םימעזנ הנולת יבתכמ םירומש ץוביקה ןויכראב
42.(תוריל 1,700 :דספה לכה ךס) שאר 27 קר ורזחוה םהמ ,2.11.54-ב םירוסה ידי
.(תוריל 240 :קזנה) תירוס שאמ וגרהנ םישבכ יתש ,1.9.55-ב ודדשנ רקב ישאר
ימי םע המו .םידספהה י מוכס לכ תא ץוביקל הריבעמ אל הנידמה .הבנגנ הסוס
?תוקילדה יוביכו הרימשה יבלכ תקזחה ,תויפצתה ,תודשהו םירדעה תרימשב הדובעה
"80,085,תסנכה לש םיפסכה תדעוול םעוזה קשמה בתוכ ,"ןיפיקע יקזנ לכ ךס")
.(הרילה לע ."תוריל

רקב רדע תרזחה ןמזב יתחכונ" יכ הזב רשאמ ,ירוזאה רנירטווה ,ןמלגיז רוטקוד
.שארל וליק 20 :עצוממ קשמב דספה .שאר 32 ךסב םירוסה ידי לע דדשנ רשא ןנוגל
,רדעה לש דוריה ובצמ בקע ,ץילמה ןמלגיז רוטקוד ."םייתש וליפה תורפ עברא ךותמ
הרפ םרגוליק לכ ."רכינ םוכס קשמל התלעש ,םימי שדוח ךשמל תחבושמ הנוזת" לע
םירדעה" .סיכב םג אלא ,בלב קר אל םיריעצה םיקינצוביקל באכ הבצמהמ דריש
.רוזאה ידקפממ דחא םהל רמוא היה ,"הירוס תא שובכנשכ םכל ורזחוי

ונסנכתה '57 ראוניב" :לומגת תלועפ וננכתש ,ןנוגב לוכסתה רבג ךכ ידכ דע
ונעדי .לומגת תלועפכ ידגנ דוש ךורעל :תידוס הטלחה ונטלחהו ,תדחוימ הפיסאל
רפסב רפוסמ ,"עגפיהל ילבמ ועצבל ןתינש ונכרעה .קוחל דוגינב אוה הז השעמש
,הייפרוע ירוסה בצומה :הלשכנ ,םיטרפ יטרפל הננכותש ,הלועפה .ץוביקה לש לבויה
יפוטק" ורזח ץוביקה ישנאו ,שיואמ היה ,הלילב וילא שולפל וננכת םיקינצוביקהש
םיעוריא ועיפוה יטנגלאה ןונכתה לומ") לבויה רפס יבתוכ תרדגהכ ,"םיינזוא
.("םירחא לבא - המוד ףצרב ,חטשב

תוירי חטמב ןיחבה אל שיא
:וב הצר אל שיאש דיקפת לביקו ,22 ןב יאל"חנ ,יקסבוגימ חנצ וזה המוהמה ךותל
דגנ םינבא ילג תיינבבו לוקיסב ודבעש ,הנומש-תירקמ קחדה ילעופ לע יארחא
דוצל אצוי היה םכשה רקובב .רב יריזח דיצ :ירוקמ ביבחתב קסע ןיבל ןיב .תופירש
בצייתמ היה רבכ רקובב עבשבו ,ץוביקה דילש ףוסה ינקו תונייעמה ירוזאב םיריזח
,ךורב ויחא רמוא ,"הזה ביבחתה תא חתיפ אוה הפיאמ עדוי אל ינא" .םילעופה לצא
."םייוגל ןיינע היה הז ,םידצ ונייה אל הלוגב"

עבראב :ונוסא תא יקסבוגימ לע איבהש המ ,רבד לש ופוסב ,היה םיריזחה דיצ
ידאווב םיריזח שפחל יקסבוגימ אצי ,55' רבוטקואב 18 ,ישילש םויב ,רקוב תונפל
רזח אל אוה .("קשח ןיע" ול םיארוק םיימוקמה) ךומסה ןייעמה דיל ,בסק-לא
,תופוכת תוירי 15 לש רורצ"ל תובישח וסחיי אלו ושגרתה אל קשמב .רקובב הדובעל
ברעב קר" .רקובב עבשב ךרעב ועמשנש ,רוזאה ןמוי חווידכ ,"תדדוב תחא הייריו
ימ ,יבוקעי יניב רפיס ,"תוניצרב הזל ונסחייתה אל דוע ,הרוק המ קודבל ונלחתה
.רדחל יקסבוגימ לש ופתוש היהש

תובקע ואצמ ,יקסבוגימ תא שפחל ששגב םיוולמ ץוביקה ישנא ואצישכ ,רקובב תרחמל
ההיז ששגה .יקסבוגימל דעוימ היהש בתכמו ,יכ'צ הבור לש רבש ,לובגל וליבוהש םד
.(תיברעב ,ליצא סוס לש ףרוע) הייפרוע ,ךומסה ירוסה בצומה רבעל הרירג ינמיס
ולקתנ ילארשיה לייחל הרק המ ררבל ידכ ירוסה דצל עיגהל וסינש ם"ואה יפיקשמ
לייחב םירוסה ושע המ תעדל דימ העבת לארשי .ואבש תמועלכ ורזחו תירוס שאב
לש ולרוגב הלע המ עדי אל שיא .השרפב תוברועמ לכ ושיחכה םירוסה לבא ,ףוטחה
.יקסבוגימ

לש ורדעיה רבד םהל עדונ ובש ןפואה לע ,םוחנו ךורב ,םיחאה ינש לש השקה םתודע
,ללכב םיעגפנ תוחפשמב לופיט ןיינעב ל"הצ רבעש הכוראה ךרדה תא השיחממ םהיחא
םואתפ ירוה לצא עיפוה תרחמלש ברעב" .(תרגסמ 'ר) טרפב הרמה הרושבה ירשבמו
רשבל אב אוה .ילא ותוא ואיבה זא ,תירבע ועדי אל ירוה" .ךורב רפסמ ,"קי'צלייח
רמא .עדי אל אוה םיטרפ .וידרב הז תא םסרפל ונרושיא תא שקיבו ,רדענ בקעיש
."יתבר המוהמ םש הצרפ ןכ ירחא דימש ןבומכ .ךלהו

התואב יתייה" .ריעצה חאה ,םוחנ רמוא ,"ארונו םויא היה הז ?יל עדונ ךיא"
.רתוי הלימ אל ,'התיבה עס' ,קר רמאו יל ארק דקפמה .םינחתותב לייח הפוקת
,חותפ ןותיע קיזחמ והשימ יתיאר ביבא-לתל ןיקריס תמוצ ןיבו ,סובוטואב יתעסנ
לוקב ונעמש ךכ רחא .סובוטואב יכ בב יתצרפו יתרבשנ .חא יל ןיאש ארוק ינא םשו
ונייהש ךכ ,םלצא קזחומו ,לובגה תא הצח ילארשי לייחש םיעידומ םירוסהש קשמד
."יח דוע אוהש םיחוטב

תסייגתמ 101 הדיחי
ןיב דגמ-יקסבוגימ תחפשמ ינב ולטלטיה ,םימיה תשש תמחלמ דע ,תוכורא םינש 12
.םריקי לרוגב הלע המ םיעדוי אל ןיידע ,הקיתשל לוכסת ןיב ,הווקתל שואיי

םדוקיפב ,םינחנצה לש 101 הדיחי :תשדוחמ הווקת םלצא הררועתה הפיטחה רחאל דימ
רש לש םדקומ רושיא יפ לע) זעונ הפיטח עצבמ הכרע ,ןורש קיראו ןויצ-רה ריאמ לש
ינב ףוטחל ןויערהש ררבתמ .ןייד השמ ל"כטמרהו ,ןוירוג-ןב דוד ,זאד ןוחטיבה
החקלו ,טסוו תמוצל ,לובגל רבעמ (דייבוע חיישה םע דלונ אל חוקימ ףלקכ הבורע
המב ,ןכמ רחאל רצק ןמז .םילייח העבראו ,רסאק-לא קיפש רסאי ,ירוס ןיצק יבשב
איבהש חוקימה ףלק ,רפסמב 41 לכה ךס ,םירוס דוע ופטחנ ,"תרנכ עצבמ" הנוכש
דבאתה ןליא) "ןליא ירוא לש הילוח"כ ועדונש םילארשי םילייח השימח לש םרורחשל
.("יתדגב אל" ,תילארשיה ברקה תשרומב הטורחה תבותכה תא ריאשהו ,ירוסה אלכב

ירוסה יבשב ולפנ ,סזומ ריאמ ןגס לש ודוקיפב ,םינחנצו ינלוג ילייח ,השימחה
לובגל רבעמ הנזאה ןקתמ קוזחת לש "תיתרגש" תיניעידומ המישמ ךלהמב '54 רבמצדב
אלכל ולבוה השימחה .דימ םתוא ודכלו בראמ וביצה ,םהל ופיצ םירוסה .ירוסה
שופיחב ל"הצב וטקש אלו וחנ אל זאמ .םרורחש לע עומשל ובריס םירוסהו ,ןזאמ-לא
.הילוחה רורחשל םיכרד

םירצממ וכרדב היהש סוטמ ('54 רבמצדב) ריוואה ליח יסוטמ וצליא ראשה ןיב
תעוצר ךרואל רוסאה הסיטה םוחת תא הצח"ש ינפמ ,הנעטה יפ לע ,לארשיב תוחנל
לע ץחל ווהי סוטמב םירוסה םיחרזאהש ובשחש ימ ויה םלוא ,"לארשי לש ףוחה
תנידמ"ל ךופהת לארשיש ןכתיי אל יכ ןעט ,תרש השמ ,זאד הלשממה שאר .םירוסה
דרשמו אבצה יגוח דצמ השק תרוקיב ידכ ךות ,סוטמה תא ררחשל הרוהו ,"דוש
,יקסבוגימ לש ותפיטחו ירוסה דצה ןמ תופילצה תפרחה תובקעב ,ךשמהב .ןוחטיבה
.101 הדיחי לש "לומגתה תפיטח" לע טלחוה

ונייה" .םייובשה יפוליחל ןתמו אשמב ןוידל ללכ הלע אל יקסבוגימ לש וניינע
רפסמ ,"ותפוג תא וא ,בקעי תא םג ושרדי םייובשה תרזחה תקסע תרגסמבש םיענכושמ
ונשרדו ,ןוחטיבה דרשמל ,םישדח םילוע ,םיעונכו םיפופש הלאכ ונאב" .דגמ םוחנ
רשק לכ םישיחכמ םירוסהש ונל וריבסה .הקסעב בקעי לש ןיינעה תא םג וללכיש
,ןכתיי אל הזש ונרמא .דימ םתוא ררחשל םילייחה תוחפשמ לש לודג ץחל שיו ,בקעיל
."ונע םה ,'שיחכנ ונחנא ,ומסרפת םא' .םוסרפל הז תא איצונשו

ינמוד " .תרש הלשממה שארלו ץוחה רשל ףוחד האחמ בתכמב הנפ ןנוג ץוביק םג
לש ולרוג לע רורב רבד עדווייש ילבמ ,םייובשה בורקב ופלחויש הדימב יכ רורבש
.ץוביקה בתכ ,"םינש ךשמב הילע עדנ אל רתויו ,השרפה לע ללוגה םתסיי ,יקסבוגימ
אלב םייובשה תפלחה תשרפ םייתסת לבל ךשקבלו ,ונתדרח תא ךינפב עיבהל וניצר"
."רדענה ונרבח לרוג תיפוס ררבתיש

בשוח טלחהב ינא" .תוכורא םינשל םתסנ ןכא השרפה לע ללוגה .ואבינו ,ורמא
,דסממה בלמ ,ץראה חלמ ,תוקיתו תוחפשממ ויה םהו ,םישדח םילוע ונייהש הדבועלש
בשחנ אל ללכב הזו ,יאל"חנב רבודמ היה דוע ןאכ" ,דגמ םוחנ רמוא ,"העפשה התיה
."ונתיאמ םלעתהל לק היה .םימגמגמ ,םינובס ?המ ונחנאו םה .לייחל םלצא

שאר ןגס זא ,ןמאנ לבוי .תועומש לע רקיעב דגמ-יקסבוגימ תחפשמ ינב ויח זאמ
,דדובמ רבדמ הוונ - רומדת אלכב אצמנ בקעיש תורשפאה לע והשמ ךורבל רמא ,ן"מא
,ןמקירב השמ ,סביל ןבואר ,ל'גנא ארזע :םירחא םילארשי םייובש הנומש וקזחוה םש
דחא ףא .ןבעש ךורבו ללרמ קחצי ,ראיט קחצי ,ןולטע יכדרמ ,יקציניו םהרבא
וקרע וא ופטחנש רחאל םירוסה ידיב ולפנ הנומשה לכ ."ץראה חלמ" היה אל הנומשהמ
םהש שיא עדי אל הכורא הפוקת .םויה דע תורורב אל תואסרגה - תועטב ורבע וא
בלשב אלא ,םלצא רקיב אל םודאה בלצהו ,םהילע עדי אל ם"וא ה .הירוסב םיאצמנ
,ןליא ירוא תיילוח לש םייובשה תקסעב וררחוש אל ,המ םושמ ,םה .תיסחי רחואמ
,זאד הלשממה שאר ,לוכשא יול לש ותרדגהכ ,םלוכ .66-'ב קר םקלחו ,63' תנשב אלא
."םשפנבו םפוגב םיכומ ,םדא ירבש" ורזח

הפצש ,יריאמה לאקזחי חונמה יאנותיעה טקט בורב בתכ ,"םדא תוצלפמ ויה הלא"
הנומשהש ררבתה ."תופלואמ תויחכ וכלה ,םישנאב טיבהל ודחפ םה" .םירזוח םהב
לש ותרדגהכ ,"ןוימד לכל רבעמ ,העווזו םימיא תכסמ" ,םייארונ םייוניע ורבע
יאנותיעה רפיסש יפכ ,םידחא ,םשפנב די וחלש םיינש .דימ וזפשוא םבור .לוכשא
.םויה דע תודסומב םיזפשואמ ,אשונה תא רקחש הנרס לאגי

תולדל תוסנל תנמ לע םהמ דחא םע שגפיהל הסינ ,ץוחה דרשמב זא דבעש ,דגמ םוחנ
יכבב יתצרפש ךכ ידכ דע ,ןיטולחל סורה היה שיאה .ארונ היה הז" .ויחא לע םיטרפ
,יחא לע תועומש עמשש רמא אוה ,ןכ .ומצעשכל ךיבמ היה הזו ,ותיא יתרבידשכ
."ןובשחב האב היזה לכ ,ורבע הלאה םישנאה המ תנבהש ירחא לבא .והשמ האר ילואשו

אבא תא עירכה רעצה
םע ורביד םה ;הירוסב ןיינעתיש הווקתב ,לארשיב הניטנגרא לוסנוקל תונפל וסינ םה
רזח אל שיא .ןיינעתהל וחיטבה םלוכ .הירוסב רקבל דמעש יאניטנגרא ףושיביכרא
.לכו לכמ הרקמה תא שיחכהל וכישמה ,םייתניב ,םירוסה .םהילא

.רמג הז ילש אבא תא" .םוחנ רפסמ ,"תטלחומ תואדו יאב ,דבלב תועומש לע ונייח"
ךפה טושפ אוה הרקמה ירחאו ,ומצע תא אצמ אל ,הפשב טלש אל אוה ,רגובמ היה אוה
םילוכש תבצק לש תוריינ לע םותחל ךרדב '60-ב בל םודמ רטפנ אוה .ילכ רבשל
."ןוחטיבה דרשמב

רבק וליפא ,הארת התא' :יל רמא אוה" .ךורב ףיסומ ,"הלחתההמ ימיספ היה אבא"
הצרא ונתיילעבש ונעטש הלא םע םיכסה וליפא אוה םיוסמ בלשב .'ול היהי אל
:תרמוא התיה ,ונממ תינויצ רתוי הברה התיהש ,אמא .וניחא לרוג תא תוומל ונצרח
."'?רבדמ התא ךיא'

וראשנש םירבחל בתכמב םאה הבתכ ,"וילע רבדל הלוכי ינניאש לודג ךכ לכ יבאכ"
ןותיעב םסרופו שידיימ םגרות בתכמה) בקעי לש ומלעיה רחאל רצק ןמז ,הניטנגראב
בירקהל ונילע ,האושב התפסנ ונתחפשמ לכש ךכב יד היה אל הארנכ" .(יאקירמא םורד
ונחנא ,םישק הפ םינמזה .תוחוכ יל שי ןיאמ גשומ יל ןיא .ףסונ ןברוק וישכע
םשש הלוגב םידוהיה םיבשוח םא לבא .םוי לכב ץרפתהל לולעש שעג רה עול לע םייח
היהי לק ךכ לכ אל ,ונמצע לע ןגנ ןאכ ונחנא .הלודג תועטב םייח םה ,םיחוטב םה
."ונילע רבגתהל םלועל

היהש רבד לכ לע תואנקב הרמש איה התומ םוי דע" .םינש שולש ינפל הרטפנ םאה
,םצעבש םידומו .םיחאה םירפסמ ,"טעמכ ונרביד אל וילע רבדל לבא ,בקעיל רושק
,"דובעל ריעצ ליגב תיבהמ יתאצי ינא" .בורקמ בקעי תא ריכהל םהל אצי אלש טעמכ
ךכ ,תיבל ץוחמ םיננוחמל תידוהי היימינפב דומלל וחלש םוחנ תאו" ,ךורב רפסמ
תילאטוט םהינש וסייגתה ,םלענש םוימ לבא ,"דחיב לודגל טעמכ ונל אצי אלש
."עגרל חונמ ונל הנתנ אל ולרוג יבגל תואדו יאה" .ויתובקע יוליגל

בטיה ןיבמ ינא" :םהלש םינואה רסוחו באכה לע דמלמ '64 תנשמ ןוירוג-ןבמ בתכמ
םגו ץוחה דרשמ לפטמ יתעידי בטימ יפל" ,דגמ ךורבל ןוירוג-ןב בישמ ,"ךבאכ תא
לש ץמש וליפא אוצמל וחילצה םרט ונרעצל לבא ,ךיחא תובקע יוליגב ןיעידומה
רבדה לבא ,םדיב אצמנ אל ךיחאש תרמוא תאז ןיא .םירוסה ידיב אצמנ ךיחאש החכוה
ידכ הלועפ וזיא תושעלו הב תולתיהל רשפאש הרורב העידי ןיאו ,המולעת רדגב
,תבזכאמ הבושת ךל תתל ילעש רעטצמ ינא ,ךבאכ לע לקי אל הז רבדש יתעדי .וררחשל
."תבזוכו תחמשמ העידיב ךתוא העטאש הצור ךניאש יאדווב לבא

ןלוגב הריקחב ךרד תצירפ
הררחוששכ דימ .ןלוגה תמר שוביכ םע ,םימיה תשש תמחלמ ירחא דימ אב לודגה הנפמה
ונממ יתשקיב" .ןופצב לארשי לוק בתכ ,יריאמה לאקזחי יאנותיעל ךורב הנפ המרה
."זמר הזיא היהי ילוא ,והשמ אצמנ ילוא .הרטיינוקל הסינכ רושיא יל רדסיש

םש ודמע ,תישימחה היימראה לש הדקפמל ונסנכנ" :ןמאיי אלה הרק הרטיינוקב
,תומירעב םש טטחל ונלחתה .תוריינ ינימ לכ ואטאט ,חטשה תא וקינו םילעופ
ונילע םואתפו ,תיברעב םירפסמ תוהזל עדי יריאמה לבא ,תיברע ונעדי אל ונינש
ההיז יריאמה" .תיברעב די בתכב בותכ ןמוי ךותמ םימוליצ ףלוש אוה ."הז לע
אוה ,'חקול ינא לבא - הז המ עדוי אל' ,בקעי לש הפיטחה תפוקתל םיאתמ ךיראתהש
."תינוכמה לש בשומל תחתמ ןמויה תא ונאבחה .רמא

10 ר"יח דודגמ ועיגהש םיאצויהו םיסנכנה םיקרבמה לכ םושיר היה ,ררבתה ,ןמויה
רבוטקואב 19-המו 18-המ םיקרבמ ,ראשה ןיב ,ובו ,"ברעמ םורד תיזח" תדקפמ לא
רמשמ תנחתב ונלש רויס לקתנ 06:50 העשב" :יקסבוגימ ףטחנ םהבש םימיה ,55'
.רבוטקואב 18-המ קרבמב בתכנ ,"לובגה לש תילאמשה הדגב ידוהי רויסב הבאוג
.ןנוג ץוביקל חרב רויסה .חקלנ וקשנו ידוהי לייח גרהנ תויריה יפוליחמ האצותכ"
."ךשמהב ע יגי ח"ודה

ירוסה חטשל רדח ןיוזמ ידוהי" יכ עידומ םויה ותואב הביטחל דודגהמ ףסונ קרבמ
חטשב תלטומ ןיידע ותפוג .וגרהו וילע הרי ירוס רויס .רטמ 50-כ לש קחרמל
.211279" צ.נב ,ירוסה

ראתל השק .יחאל הרקש המל החכוה יהשוזיא ונאצמ הבש הנושארה םעפה התיה וז"
תרדא קחצי ד"וע ,יסיגל דימ ךמסמה םע יתצר" .ךורב רפסמ ,"ונשגרה ךיא
אלל רמוח ונחרבה ,הריבע ונרבע דחא דצמ .תושעל המ ותיא ץעייתהל ,ביבא-לתמ
יל רמא תרדא .זפב אלוסת אלש היצמרופניא םש התיהש רורב היה ינש דצמ ,רושיא
קסדל עיגהל יל רדיס והשימ .רוקמה תא ונמליצו ,תפסכב ולצא ןמויה תא ריאשהל
ךירצ ,םימוליצב קפתסהל רשפא יאש ,ףזונ ןוטב ,יל רמא דחא ןרס בר .הירקב ירוסה
דע הזב לפטל ךישמהל הצר אל אוה .עגרכ יל שיש המ הזש ול יתרבסה .רוקמה תא
יתחכש אל ,ילעוג היה אוה .תיברעמ םגרתל יל רזע ימ דיגאו ,רוקמה תא איבאש
ותוא ונל וריזחיש יתננחתהו ,םהל יתרבעהו רוקמה תא יתגשה ,ןפוא לכב .ותוא
."רתוי ונילא רזח אל ןמויה .לופיטה ירחא

,ןוזלא .א ,זאד הדש ןוחטב ףנע שאר לש ותמיתחב '67 טסוגואב אציש ימשר בתכמ
,יקסבו גימ בקעיב רבודמש קפס ןיא ,ירוסה חווידבש םיקויד יאה ףא לע" יכ עבוק
יקסבוגימ תשרפ תא ךורכל ןתינ רמוחה רואל .תירוסה שאב גרהנ ןכא ןודנהש ריבסו
םיעגפנ וא םייובש יפלכ ישונא יתלב סחי םירוסה וליג ןהבש תורחא תושרפב
ידכ ,המרה יבשות ןיב הריקח עצבל יאדכש ונל הארנ .םהידיב םיאצמנה םילארשי
לע רוא ךופשל היושעש תפסונ היצמרופניא לבקל וא ,ותרובק םוקמ ירחא תוקחתהל
."ולרוג

ורזח אל ,ונרשקתה" .דגמ םיחאה םירזחשמ ,"רבד םוש אבצהמ ונעמש אלו ןמז רבע"
ורקישש ררבתה דבעידבו ,'םישפחמ ונחנא ,ןכ' :ונל ורמא םיוסמ בלשב .ונילא
."ונל

ןומעמ-ןיעב םיידי םימירמ
יאמדקאו םורדהמ ךוניח שיא .םמצעב המולעתה תא רוקחל דגמ םיחאה וליחתה םייתניב
ונתיא רצי" :ךורב .תיחרזמ םע תדגאמ חוקלכ עמשנש רופיסב םיכבתסמ הטיסרבינואהמ
ונינפ .יניסב גרבנייפ םולשבא לש ויתומצע תא הליגש רקוחה ,הנקלא-ןב המלש רשק
םע םירשק ול ויהש ,לט יאתבש םלצה םגו ,זכרמ דוקיפ ףולא זא היהש ,ידנגל םג
םע דבעש ,למרכ-לא תיילד בשותל ונעגה םיוסמ בלשב .רוזעל סייגתה ,ןיעידומ ישנא
תומדאב לעופ היהש ,אתעקוב רפכהמ יזורדל ונתוא רשיק אוה .ונלש ןיעידומה
.הרקמה הרק םש ,ןומעמ-ןיע

לובגל רבעמ ותוא וררגש ,קבאמ היהש ,בקעי תא וספת םירוסהש רפיס אוהה יזורדה"
םג רפיס אוה .תוומל םמדל ול ונתנו ותוא וקרז ,תוקלחה תחא דיל ,םשו ירוסה
םה .םהילע ורי ,הרק המ רוקחל ןנוג ירבח םע דחי קשנה תתיבש תדעו האבשכש
איה יכ ,הפוגה תא רובקל םירוסה םילייחהמ תושר שקיב עקרקה לעב זאו ,וקלתסה
."חירסהל הליחתה

תיאבצה תונברל דימ (םילוהב םיבתכמב לכה) דגמ ךורב הנפ הזה עדימה ךמס לע
ירחא םישופיחב דימ ליחתהל שקיבו ,(זא תמייק התיה אל דוע ן"תיא תדיחי)
ונאצי" .ךורב רפסמ ,"ןופצב ידוקיפה ברה זא היהש ,ןובנ דג ברל יתינפ" .הפוגה
יפל רופחל ונלחתה .םישוכמבו םיתאב םידיוצמ ,םיזורדה ינש םע , דחא רקוב
ונאצמ אל לבא ,חטשב תמיוסמ הדוקנ לע עיבצהש ,ןומעמ-ןיעמ שיאה לש תויחנהה
."םולכ

ףרטצהל שקבתנ ,רוזאה תא בטיה ריכהש יאלקח ,ןנוג ץוביק רבח ,ןמקירב ילואש
ןכיה ,ורפח ןכיה ,חטשב םייוניש תוהזל לגוסמ ינאש ינפמ הארנכ" ,םישופיחל
ינא' ,ןוחטיב ןומהב תומיוסמ תודוקנ לע עיבצה ןקזה יברעה .תרחא לדג בשעה
תא הניש אוה םולכ ונאצמ אלש םעפ לכבו ,ונרפח .רמא אוה ,'ותוא יתרבק תישיא
."עדוי אל אוהש דיגהל שייבתמ טושפ אוהש השוחת התיה .רחא ןוויכל תצק ותעד

המל יתנבה אל" .םישופיחה תא קיספהל הארוה ןובנ ברה ןתנ ןכמ רחאל םימי המכ
:טקשב יל רמא ולש ןגסה" .דגמ ךורב רמוא ,"דואמ יתממוקתה .וזכ הארוה ןתנ אוה
יתרפיסו ,השיגפל יתוא לביק אוה ,ףוחד בתכמ ןרוג ברל יתבתכ .'ןרוג ברל הנפת'
איבהל הווצמ' ,םערתה אוה ,'?שפחל קיספהל ,תרמוא תאז המ' .ןובנ ברה רמא המ ול
הרבח ישנאו ,םישופיחה תא בוש ליחתהל הארוה ןתנ ןרוג .'!הרובקל ידוהי לייח
."םידבכ םילכ םע ,יתטיש ןפואב רוזאב דובעל וליחתה אשידק

לכ" .רבד ואצמ אלו רוזאב ןיגוריסל תונברה ישנא ורפח ,70-'ל '68 ןיב ,םייתנש
רפסמ ,"המדא לש תובר תובכש ופסונ ,ץורפ היה ןייעמה .םייתניב הנתשה חטש ה
ןכומ אוהש רמאו ילא הנפ יזורדה" :ןמאיי אל רופיס דוע ףיסומו ,דגמ םוחנ
םדוק םג - ןבומכ ,דבכנ םולשת תרומת ,יחא תא גרהש שיאה תא לובגל רבעמ איבהל
רמא אוה ,'שיאה תא ךל איבא םא לבא' - עדימה רובעב ףסכ הברה ונתיאמ לביק אוה
:רמא אוהו ,הז המ יתלאש .'םיזורדה ,ונלצא םישועש המ תושעל בייח היהת' ,יל
.ןובשחב אב אל ?םדא חצרא ינאש .ןאכ דעש ול יתרמא .'שיאב תורילו חדקא תחקל'
,רמא יזורדה המ םהל יתרפיסו ןופצ דוקיפל יתינפ לבא .וזכ המקנב ןימאמ אל ינא
אב אל הזש ורמא םה .לובגה תא שיאה תא ריבעהל ול ונתיי םא הרקי המ יתקדבו
וב הרינ ינשה דצהמ ןאכל רובעי והשימ םא' .רובעל ול ונתיי אל םה ,ןובשחב
."'דימ

הצקל ונעגה ,עמש' :יל ורמא תונברב" .םישופיחה תא קיספהל טלחוה '70-ב
."םומיסקמה תא ונישעש יתשגרה" .ךורב רמוא ,"םיידי יתמרה ינאו ,'לובגה

ךמסמ םלועמ הלביק אל החפשמהו ,ללחכ זרכוה אל םלועמ יקסבוגימ בקעי ,תימשר
,לצרה רהב הבצמ ול םיקהל הבריס םג החפשמה .ונניא יקסבוגימש זירכמה יל"הצ
וליאכ םיכסנ םאש ,הרשפ וזש זא ונשגרה" .עדונ אל םתרובק םוקמש םיללחה תקלחב
אלו ,הבצמה לע תומשה תמישרב ,םש היהי אוה" .םוחנ ריבסמ ,"בצמה םע ונמלשה
."םלועל רתוי ותוא ושפחי

ן"ער ,ןמיונ הליצ ל"אס תרשאמ ,"םירדענה תוחפשמ ןיב תחוור דואמ השיג וז"
לש תורדענה םע ומילשה וליאכ ,החצנה שיש עגרבש תובשוח תוחפשמה" ,ן"תיא
ןכ תידימת תרוכזת איה ונליבשב הבצמ :ןוכנה אוה ךפההש איה תמאה לבא ,ןהיריקי
."שפחלו ךישמהל

תסייגתמ תינקיטסימ
תיב להינ ךורב .(דחא לכ השולש) םידלי ודלי ,ונתחתה םוחנו ךורב ,ופלח הנש 31
םורדב םיינאידניא םיטבש ןיב דדנש ,עודי גולופורתנאל ךפה םוחנ ;תורדשב רפס
ותריש םוחנ לש וינב תשולש .הילרטסואב רוגל הרבע ךורב לש הרוכבה ותב .הקירמא
וללעתה ובש ,יתתריש ינאש אבצב .ירמגל רחא אבצ היה רבכ הז לבא" ,אבצב
םיעזעזמ םירבד יתיאר .ןגלבו תונלשר םתסמ םייח תנכס לש םיבצמ ויהו ,םילייחב
לע קועצל םיכלוה דימ םירוהה ,רדסב אל אבצב דליה םע והשמשכ ,םויה .ונמזב
.ךייחמ אוה ,"דקפמה

,יתקחדה טושפו ,רוגס סופיט ינא" .בקעי לע רבדל טעימ םינשה לכש רפסמ ךורב
זאמ .ובלב הקל הנש ינפל ."יתיא רביד אל דחא ףאו ,יתרביד אל .האלה יתכשמה
המ" .שגרתי אלש םייניע עבשב וילע תרמוש ,םירמ ,ותייערו ומצע לע רמוש אוה
.יב הפזנ ,"וליבשב אירב אל הז וישכע םישוע םתאש

ןיב וירויסב םינשה ךלהמב .תוביסנ ינימ לכב ויחא תומ םע שגפנ ,ותמועל ,םוחנ
ירעש" ,"םיקטצא" וירפסב דעית םתוא) םיתמו תוחור ביבס םיסקטב לקתנ םיטבש
היגולותימ"ו "תומודק תויוברת" ,"ףושיכו היגאמ ,םזינאמש - המיא ירעשו הווקת
איבמו ,עסמ ל וילא אצוי ןאמשה והשימ תמשכ ,לשמל ,לו'ציווה טבשב .("תינאידניא
לש הקומע הנבה ןאכ שי" .רמאנ אל דועש המ ול ודיגיש ידכ החפשמה ינבל תמה תא
ונקפסה אל דוע ,עגר' ?ומלועל ךלוה םדאשכ םישיגרמ המ ,תמאב יכ ,םדאה שפנ
."'וליאו וליא'ה תא שי דימת .'דיגהל וניצרש םירבד ונרמא אל דוע ,דרפיהל

?בקעי יבגל הלאכש תובשחמ ויה ךל םג -

ויהו ,ריעצה ןואגה ,ץרענה ויחא יתייה ,ריעצה חאה יתייהש תורמל יכ ,הברה ויה"
םולכ קיפסה אל ירה אוה .תרחא וא ךכ 'וילע עיפשהל יתלוכי וליא' לש תובשחמ
'ילוא'ו 'וליא' :םירמוא המ תעדוי תא לבא .לאיצנטופ הברה ול היהו ,םייחב
."הרקמב אלו ,תויתוא ןתואמ םייונב

אוה ,"תוחור ףקומ ינא" .ימואתפ ןפואב םוחנ לש ותשא הרטפנ םינש 13 ינפל
.רמוא

םויה דע" ,ויתמ תוחור םע םיסנארט ךרד ורשקתש םינאמש ויהש רפסמ אוה תונכסחב
."םמצעב תוחורה תא וארש וא יכרד וארק םה םא עדוי אל ינא

םינאמשו םינהוכ םע םיקתרמ םישגפמל יעדמה רקחמה ןיב םינשה לכ ךלהמ דגמ םוחנ
הסנמ ילנויצרה דצה .תישיא הזל ברקתהל אלש יתרהזנ םינשה לכו" ,הקירמא םורדב
ךיא .םירבד ינימ לכל ספתנ התא תואדו יאב התאשכ ,תאז לכבו .הז ינפמ רומשל
יתעגה ,והשכיא ,הככ .'ןהמ דחפמ ינא לבא ,תופשכמב ןימאמ אל ינא' ?םירמוא
.בקעי לש ןיינעב תינועדי וזיאל םינש המכ ינפל

ירמגל עמשנש הרובק םוקמ יל הראית ,יחא לע יל הרפיס איה .םולכ הל יתרפיס אל"
אל .'ץוביקב רבקיהל הצור אוה' :יתוא םיהדהש טפשמ הרמאו ,ןלוגה תמר ומכ
םהש רמאיי םתוכזלו ,התוא ועמשיש יתשקיבו ן"תיא ישנאל יתכלה ,יתשייבתה
אוה ובש םוקמה תא הראית ,םיוסמ םוקמ לע העיבצה איה ,תופמ הל ואיבה .ומיכסה
חור ומכ הבבותסה איה .רוזאל ן"תיא ישנא לש תחלשמל ףרטצתש הנממ יתשקיב .חצרנ
."רבד ונאצמ אלו ,ונרפח .םוקמ הזיא הנמיסו

שיש תרשאמ ,הל הרז אל םירדענ ישופיחל הרושקה העפות ףאש ,ןמיונ הליצ ל"אס
םויק תונש לכב ,םלועמ" ,רעצה הברמל לבא ,םהינימל םינועדימ "םיפיט" הברה
דבוע היה הז וליא .םינועדי תוכזב דחא אצממ תולגל ונחלצה אל ,וזה הדיחיה
םעפ וליפא דבע אל הז םייתניב לבא ,יל ינימאת ,ן"תיאל םתוא תסייגמ יתייה
."תחא

רגסנ אל דוע לגעמה
לש ותפוג ירחא םישופיחה תא שדחל ן"תיאב וטילחה םייתנש ינפל ,ךכ וא ךכ
,"שדח הריקח ןוויכ הזיא שיש ורפיסו םירקוח ינש ילצא ועיפוה םואתפ" .יקסבוגימ
."תויפיצ בוש חפטל יתיצר אל ,יטפקס יתייה" .ךורב רפסמ

החמומו גולואכרא םהיניב ,םיידוחיי עוצקמ ילעבבו שידח דויצב ועייתסה ן"תיא
קעזוה םישופיחה ךרוצל .יתמו ןמוקממ וזזוה םינבא ולא ןחבאל לוכיש ,תויזזחל
.הביבסה תוכיאל דרשמה שיא םויכ ,ןמקירב ילואש םג בוש

.הלודגה םירשנה תלערה םויב היה הז ?עדוי ינא ךיא .98' רבוטקואב ילא ואב"
הפיא רכזיהל הסנאש ושקיב ,דחוימ דויצ םע ואב ,קיתה תא דוע ורגס אלש ורמא
הנתשה לכה .תומוקמ המכ לע ,ןוחטיבב אל ירמגל ,יתעבצה .הנש 30 ינפל ורפח
."ןמזה לכ הנתשמ חטשה ,וזז תורדג ,ושבי תונייעמ ,זאמ

וכרענ ןכיה רזחשל םיסנמ ונחנא" ,ןמיונ הליצ תרשאמ ,"הלודגה היעבה וז"
הבתכה תא ארוקש והשימ ילוא .ומלענ םימלש םירפכ ,הנתשמ לכה לבא ,זא םישופיחה
תנשמ רוזאה לש ריווא ימולצת שי והשימל ילוא ,רוזאה לע רוא דוע ךופשל לכוי
.55'"
.'םידוהיה לש רבקה' ול םיארוק םיימוקמהש ,ןלוגה תמרב רבק הזיא לע םג ורפיס"
.ייא.ןא.ידל םד ינממ וחקלו" ,ךורב רפסמ ,"הזה ןוויכה תא םג םיקדובש ורמא
.הנש ינפל היה הז .יעבט ןפואב ,יתכרדנ רבכ ינא לבא ,תויפיצ חתפנ אלש ורמא
התיה ימא דוע לכש איה תמאה .הרקי דוע םא עדוי אל ינאו ,םולכ הרק אל םייתניב
אל רבכ ינאש שיגרמ ,תישיא ,ינא .וילא אובל רבק הל היהיש יתיצר ארונ ,םייחב
."הזל קוקז

,"רשפאש המ לכ תושעל םיבייח ,ללכב החצנה בקעיל ןיא ,תויהל לוכי אל הז לבא"
.בואהמ יקסבוגימ לש ורכז תאלעה תא םזיש ,ןנוג ץוביק שיא ,ישוכ טהלב ול רמוא

םילבקמש תוכמהו םינשה .ךל רובעי הז" ,דגמ ךורב ול בישמ ,"ריעצ דוע התא"
."ןהלש תא תושוע םייחב

הכורעתל םיכמסמ ףסוא אוה תעכ .יקסבוגימ בקעי תא חיצנהל שוחנ ישוכ לבא
,ןייעמה דיל םקותש הטרדנאל ןומימ ןוחטיבה דרשממ שקבל ןווכתמ ,ןורכיז תרבוחו
יתעדי אל ללכב" .םיחאה תא ןימזי ,חיטבה ,םקותשכל .ףטחנ יקסבוגימ ובש םוקמב
הוושמ תאשכ דחוימב ,הזה רופיסה לכ ,בוצע הז המכ יארת .החפשמ ,םיחא ול שיש
וליאכ ,םולכ וילע םיעדוי אלו ,םלענו ץוביקב ונלצא היהש םדא .םויה הרוקש המל
."רוחש רוח הזיא ךותל עלבנ

המ ןיא" .רבקל תולעל ,לגעמה תא רוגסל הכחמ ןיידע אוהש רמוא דגמ םוחנו
,הזה שפתנ יתלבה רבדה לכ םע דדומתהל ונלש םיכרדה תחא וז .בושח הז ,תושעל
םע דדומתהל הארנכ ונל םירזוע הלאה םינטקה םירבדה .תוומ ארקנש קדצה רסוח
בותכל הצור ינא ,אל םאו .בורקה ןמזב בקעי תא ואצמיש הווקמ ינא .הלודגה הדיחה
אובב םש רבקיהל לכוי בקעי םגש ,תומוקמ ינש ילש רבקב וריאשיש ילש האווצב
."םויה

הרוק היה אל הז םויה
תא טופשל תועט לבא ,תורקל היה לוכי אל אוה םויהש יאדו ,השק עמשנ הזה רופיסה"
,"זא לש הביטקפסרפב םירבדה לע לכתסהל םיחרכומ ,םויה לש םייניעב איהה הפוקתה
,ן"תיא לע ראשה ןיב הנוממה ,ל"הצב םיעגפנ תקלחמ שאר ,יתשינבנב השמ מ"לא רמוא
התיה זא תוילטנמה לכ" .יקסבוגימ-דגמ תחפשמ לש הרופיס םע דדומתהל ןויסינב
םיעגפנב לופיט לש אשונה לכ .תודרשיהב הקוסעש ,התמקהב הנידמ לש ,תרחא
,החפשמל עיגי והשימ םויהש ךתעדב תולעהל הלוכי תא .םייק היה אל טעמכ תוחפשמבו
?םירדענ תוחפשמ םע רשקב ויהי אלש וא ?םייתסי ןיינעה הזבו ,ךליו הרק המ רפסי
.75-'"ב קר םק םירדענ ףנע ,ונדמל ,ונחתפתה .זאמ הכורא ךרד ונישע

ךירדמ הוואגב יתשינבנב גיצמ ,םויה דעו זאמ אבצה השעש ךרדה תא שיחמהל ידכ
שומיש תמרל דע ,םיטרופמ םילהנ ובו ,םיעגפנ תקלחמב הלא םימיב אציש ,שדח
דציכ םש תוחנומ תוניצקה .תולוכש תוחפשמב תולפטמה םיעגפנ תוניצקל ,םילימב
היינשהו הנושארה לבאה תנש ךרד .העדוהה עגרמ לחה תוחפשמל עייסלו רשקתל
יסחייתה .ךתוכמסב םניאש םירבד יחיטבת לא .הבושק ייה החפשמה םע ךייתושיגפב")
דמעמב הקיתש ל .הקיתש לש םיבצממ יששחת לא .תוגהנתה וא הבוגת ,השקב לכל דובכב
.("דיקפת שי הז

הניבמ ינא' רמולמ ענמיהל ונלש תוניצקה תא ,לשמל ,םידמלמ ונחנא"
שי ,לשמל ,סעכלש םויה םיעדוי ונחנא" .יתשינבנב מ"לא רמוא ,"'םכתא/ךתוא
םה הלאה םירבדה לכ .וילע ךרבל וליפא ךירצ ןכלו ,לבאה ךילהתב בושח דיקפת
לש רשקהש ונלצא םירמוא םויה .רבטצמ ןויסינו ךורא יתוחתפתה ךילהת לש האצות
."ל"הצ לש ונסוחמ קלח אוה תולוכשה תוחפשמה םע ל"הצ

תויאנותיע תובתכל רזח