25/10/2001     www.news.walla.co.il


1953-ב תילתע לומ וקסרתהש טוונו סייט תופוג ידירש ולגתה

קסרתה םסוטמ ;תוקיתעה תושרו םירדענ רותיאל הדיחיה ,ריוואה ליח לש תכשוממ הריקח םותב ואצמנ
תופוגה לש יאדוו יוהיזב םיישק בקע ףתושמ רבקב ורבקיי ;ןכל םדוק םיל לפנש סוטמ ושפיחשכ

2001, 9:05 רבוטקואב 25 ,ישימח םוי"ץראה" ותומב קוור היה .רנזייר רזעילא סייטה


ץראה ,ןמלמ יסוי :תאמ

והוזו ולגתנ ,הנש 48 ינפל סוטמ תוקסרתהב וגרהנש ,ריוואה ליח לש תווצ ישנא ינש לש םהיתופוג
םירדענ רותיאל הדיחיה ףותישב ,ריוואה ליח יכ שמא עידוה ל"הצ רבוד .למרכה לומ ,ןוכיתה םיב
"וטיקסומ" סוטמ תווצ לש םהידירש תא רתאל ,תכשוממו תצמואמ הריקח רחאל ,וחילצה ,תוקיתעה תושרו
.תילתע לומ ,ףוחהמ מ"ק העבראכ ,1953 טסוגואב 7-ב םיל לפנש

רזעילא ןגס ,סייטה לש םהיתופוג ידירש יוליג תא ,תויעדמ תוקידב רחאל ,רשיא ישארה יאבצה ברה
םה ,םידירשה םיכייש ימל יאדו יוהיזל עיגהל היה ןתינ אלש םושמ .ץכ הדוהי ןגס ,טוונהו רנזייר
.םהינשל ףתושמ רבקב הרובקל ואבוי

עציב סוטמה תווצ .ןכל םדוק םיל לפנש וטיקסומ סוטמ רחא שופיח תמישמל רוצחב םסיסבמ ואצי םיינשה
תא ודביא ,םימודמדה תועשב שמשהמ תורוונתסה בקע יכ הארנו ,ךומנ הבוגב םישופיחו תוקירס
וזרכוה םה ,תופוגהו סוטמה ידירש ואצמנ אלשמ ,המ ןמז רחאל .וקסרתהו םימב ועגפ ,םתואצמתה
.עדונ אל םתרובק םוקמש םיללח

ןללוצ גייד ידי לע יארקאב הנושארל ולגתה ,ץעמ וקלחב יושעה ,הינטירב תרצותמ ,סוטמה ידירש
תוימי-תת תולילצ תדיחיו םירדענ רותיא ,ריוואה ליח לש תודיחי ,הנש 16 ךשמב ,יוליגה זאמ .בבוח
והוזש ,תומצעו חדקא ,חנצמ תמתר ,סוטמה ףוג ,עונמה יקלח תא םימהמ ושמ ,תוקיתעה תושר לש
.םדא תומצעכ תויעדמ תוקידבב

.םיסייטה תוחפשמל ורסמנ םיאצממה .הריקחה תונקסמ תא רשיא ,בגר ליג ףולאה ,םדא חכ ףגא שאר
.וינייחא ינש םה םינושארה ותחפשמ יבורק םויה .הנואתה תעב קוור היה ,רנזייר רזעילא ,סייטה

אוה ,רסאמל רמוה ושנוע ,תוומל ןודינ ,וכע אלכב אלכנ ,רצענש ל"צא םחול היה ץכ הדוהי טוונה
ןב דליל באו יושנ היה ןוסאה תושחרתה תעב .ריוואה ליחל סייגתה ןכמ רחאלו ואלכמ טלמיהל חילצה
התמ הנורחאלו ,זוגא תרייס לש תיעצבמ תוליעפב ןונבלב 1971-ב גרהנ ,יבוד ,ץכ לש ונב .םייתנש
.ותייער םג

ל"הצ ינפל עבוכה דירוהל ךירצ :סייטה תינייחא

הז" :םושלש העדוהה תא ולביק ,ודוד םש לע יורקה ,היחאו איהש הרמא ,הרימ ,רזעילא לש ותינייחא
."ונייחמ קלח התיה דימת ותומדו וילע ורביד תע התוא לכ .םינש 48 לש לגעמ רגסנ הזבו שגרמ היה

ל"הצ יניצקמ לבקל ותומ ינפל קיפסה ךא ,סייטה לש ויחא ,היבא תמ םייתנשכ ינפל יכ הרפיס איה
הדמתהו ץמאמ לע ריוואה ליחלו ל"הצ ינפל עבוכה תא דירוהל ךירצ" .םיהמ ושמינש חנצמ תמתרו חדקא
.הרמא ,"השרפה תא םייסל ידכ ועיקשהש ,םינש לש

הז" .ריוואה ליחב תרשל ותוכז לע קבאנ היחאש הרפיס ,ץכ הדוהי טוונה לש ותוחא ,ןמרקוצ ץכ לחר
רחאל םינושארה םימיב יכ הפיסוה איה ."ליחב ל"צאה יאצוי תא לבקל וטנ אל הארנכ יכ ,לק היה אל
ןכתייש ונל ורמא םיה ליחו ריוואה ליח ישנא" .םייחב ואצמיי םיינשהש הווקתה םהב הנניק ןוסאה
.הרפיס ,"ףוחל םימרזה םע ופחסי םהש"ץראה" הרטפנ ותשא ,ןונבלב גרהנ ונב .ץכ הדוהי טוונה
Return to Archive