6/9/2001     www.haaretz.co.il


דרא ימת תא ררחשי ימ
רד-ץיבוביל הרש

,ותשא לש הדמעמש לכה םימיכסמ יבשב דרא ןור לש ותליפנ ירחא הנש 15
אל ,היאושינל הלובכ איה תמ דראש זרכוי אלש דע .לבסנ יתלב אוה ,ימת
לכל דוגינב .דבכ ישיא ריחמ תמלשמו םיניקת החפשמ ייח להנל הלוכי
םיקוקז תמאב םאה .התוניגעמ התוא ץלחל ןכומ אל דחא ףא ,םימידקתה
לכהמ קזח יחה דרא ןור סותימש וא ,החכוהל ןיידע.18 .12 .91-מ םוליצב ,לבוי ,התב םע דרא ימת
םע בתכב ומכסיש ,תוחיגל םיאצוי םיסייטש ינפל
יבשב ולפי דחא םוי םא הרקי המ םהיתושנ
םינש 15 ואלמי רבוטקוא תיצחמב
.יבשב דרא ןור לש ותליפנל
תננכתמ דרא ןור ןעמל התומעה
רעונ ינב יפלא םע הנגפה ךורעל
ןיינב לומ קרוי וינב םידוהי
ישנאו םירוטנס תופתתשהב ,ם"ואה
ירליה תירוטנסה .סרגנוק
,סרפ ןועמש .הנמזוה ןוטנילק
,הבשנ דראשכ הלשממה שאר היהש
לארשיב .ותופתתשה תא חיטבה
.םילוחכ םינולב ןוילימ ופנוי
םייובשה תא וריכזי רפסה יתבב
ידכ םילעופ ונחנא" .םירדענהו
רדס לע דרא לש ןיינעה תא רומשל
רבח ,סרח רוצ רמוא ,"םויה
ליעפו דרא ןור לש תודלי
.התומעב

םיצמאמ זכרל ךירצ םלענ דרא ןורש ירחא םינש 15-ש םיבשוחש ימ שי םלוא
ןמז לכ .דרא ימת לש תכשמנו תכלוהה התוניגע תרתה - ירמגל רחא ןוויכב
םישדח םייחב חותפל השקתמ ,היאושינל ותשא הלובכ תמ דרא ןורש עבקנ אלש
התוא ריתהל ךירצ" .ימואל למס ןקת לע דבכ ישיא ריחמ תמלשמו םיניקת
.דעלג ןסינ ,דרא לש היבא רמוא ,"התוניגעמ


,היבא רורחש ןעמל עוריאב דרא לבוי
ןורחאה ישממה םייחה תוא . 9.5.92
יזוע :םוליצ '87 רבוטקואב עיגה
ןרק

   לבא ,הז תא תושעל ךירצ המל ירמגל רורב"
   עודי .תכבוסמ דואמ דואמ דואמ הפ היעבה
   .הז תא םישוע ךיא הלאשה .ךבוסמ רבד הזש
   ."הזב לפטמ ןוחטיבה דרשמ


   השא רורחש לש יסאלק הרקמ הפ שי"
   והיבא ('לימב) ףולאה רמוא ,"התוניגעמ
   המכ ריוואה ליח דקפמל הנמתהש ,ןונ ןב
   תניחבמ" .יבשב לפנ דראש ירחא םישדוח
   לש ולרוג לע עדימה רסוחו רבועש ןמזה
   לע תוינכדע תוכרעה תתל רשפא דרא ןור
   תא ררחשל רשפא זאו יח אוהש םייוכיסה
   םג ףרטצמ םירבדל ."התוניגעמ דרא ימת
   ליח דקפמ ,תודיפל סומע ('לימב) ףולאה
   הכירצ אל איה" :יבשב לפנ דראשכ ריוואה
   ןוכנ .ותיא הרקש המ ללגב ךלהמ תמ תויהל
   והשמ תושעל ךירצ ,ןורתפ הל ואצמיש היה
   ."ןיינעב

םינש ךשמב ברועמ היהש םדא רמוא ,"הלודג הקעומ הזה ןיינעב יל שי"
.הז לע בשוח אל ינאש םוי רבוע אל" .דרא ןור תא רתאל תונויסינב תוכורא
אוהש זאמ ןמז הברה רבע .הלש תוניגעה תא ריתמ יתייה ןמזמ רבכ ינא
הלופכ הידגרט הפ שי .ריבסל רבעמ הברה ,הכורא הפוקת הנוגע איה .םלענ
."שפנ תמגוע הברה יל תמרוגש תלפוכמו

אשונב תוליעפה לש תירקיעה הרטמה תויהל הכירצ דרא ימת לש התוניגע תרתה
וסוטמש ןהכ ןרע טוונל האושנ התיה איה .ןהכ תור תרמוא ,דרא ןור לש
הרתוה ןהכ .םירצמב ריווא ברקב '73 רבוטקואב ליט תעיגפמ קסרתה
.םירצממ ןהכ ןרע לש ותפוג הרזחוה '95 ינויב קר .ךכ רחא הנש התוניגעמ
ימת לע הברה תבשוח ינא" .השרגתהו םידלי השולש הדלי ,האשינ ןהכ תור
.םלענ אוהש זאמ םינש 15 רבכ ורבע .הל רוזעל םיבייח" ,תרמוא איה ,"דרא
תא םיחכוש םיסייטהו הרובגהו אבצה לש סותימה לכ ךותב .ןמז ןומה הז
."םישנה

?רדענ ?תמ ?יח

ףקת םיירהצה רחא עבראל עבר העשב .'86 רבוטקואב 16-ב יבשב לפנ דרא ןור
תחתמ הצצופתה תוצצפה תחא .ןודיצל חרזממ בצומ םוטנאפ יסוטמ לש הנבמ
המכ ירחא ץלוח סייטה .סוטמהמ וטלפנ סייטהו דרא טוונה .סוטמה ןוחגל
'87 רבוטקואבו רבמטפסב .העש ירחא יבשב חקלנו עקרקל חנצ דרא .תועש
וסנ" .דרא לש ודי בתכב תילגנאב םיבתכמ השולשו םימולצת ינש ועיגה
לבא ,ךיא עדוי אל ינא" ,ותחפשמ ינבל בתכ אוה ,"יליבשב לכה תושעל
תושעל לוכיש ימ לכל ,הלשממל ,ונלש םיגיהנמל הלעמל םש והשמ ורמא השקבב
."ןמז ןיא וליאכ ולעפת ...ןאכמ יתוא איצוהל והשמ

דרא ימת תבשחנ הפוקת התואמ .דראמ ןורחאה ישממה םייחה תוא היה הז
ילא ברה רמוא ,"הנוגע איה השאהש םיזירכמ ובש ימשר דמעמ ןיא" .הנוגעל
םלענ הלעבש עגרהמ הנוגעל תבשחנ השא" .םיינברה ןידה יתב להנמ ,ןאהד ןב
תבשחנ איה .הנוגעל הסחיב תירזכא תידוהיה הכלהה ."אוה ןכיה םיעדוי אלו
רחא רבגמ הל ודלונש םידלי .רחאל אשניהל הלוכי הניא איה ןכלו שיא תשאל
שרגתהל הילע ,רזוח ןושארה הלעבו רחאל תאשינ איה םא .םירזממל םיבשחנ
.רוזחל לכות אל ןושארה לאו ינשה רבגהמ

רבג םע החפשמ םיקהל ,הייחב ךישמהל תאז לכב טילחת דרא ימת םא הרקי המ
תלק השא תבשחנ תאז השעתש הנוגע" :ןאהד ןב ברה ?םידלי ול תדללו רחא
לכב ."תוניגעה תרתה לע עיפשת אל התוגהנתה לבא ,ןידכ תגהונ הניאש תעד
םהש חכוי םא אלא ,םירזממל ובשחיי ינשה הלעבמ הידלי ,רמוא אוה ,הרקמ
.ןושארה לעבה לש ותומ ירחא ודלונ

,הפוגב ךרוצ ןיא .תמ לעבהש תויודע וא תוחכוה שישכ תישענ תוניגעה תרתה
עדונ אל ותרובק םוקמש ללחכ רדגוי לעבהש ידכ תויתביסנ תויאר תוקיפסמ
רמוא ,"תועמשמ ןיא םלענ לעבהש זאמ ףלחש ןמזל" .התוניגעמ ררחושת השאהו
החכוה היהתש דע הנוגע ראשית השא .תוניגעל לבגומ ןמז ןיא" .ןאהד ןב
."הלעב תומל

תחקל לגוסמ אל דחא ףא ןכל" .םויה דע החכוהה האצמנ אל דרא ןור לש הרקמב
דצמ" .סרח רוצ רמוא ,"יח וניא דרא ןורש דיגהלו תוירחאה תא ומצע לע
בשוח אל דחא ףא ,הנטקו תכלוה יח אוהש תוריבסהו םינש הברה ורבע דחא
לגוסמ אל דחא ףא ינש דצמ .םלשו אירב סוטמהמ דריי דרא ןור דחא םויש
םייחה תא השעי הז ונניא אוהש דיגיו והשימ םוקי םא .תמ אוהש דיגהל
."םלוכל םילק

"םירע" ןומוקמל ןייארתה אוה '99 ילויב .הז תא תושעל הסינ ןונ ןב והיבא
דרא לש ותויהל עגונב דואמ ימיספ ינאש רמול חרכומ ינא ירעצל" :רמאו
רבע הארנכ אוהש ןוויכמ וריזחי אל הפוג וליפאש תויהל לוכי .םייחב
וז .הסעכ החפשמה ."הפוגה תרזחה ירחא הז תא תוהזל היהי רשפאו תוללעתה
אצת םא בוט היהי הז ימל .דרא היתב ,ןור לש ומא הרמא ,הללמוא תואטבתה
ימתל ?ומצע ןורל ?ילש אמאל" .ןור לש ויחא ,דרא ןח לאש ?תמ אוהש העדוה
"?ותשא

דואמ הכרעה וז" .סרח רוצ רמוא ,"הלאכ תוכרעה רוציל ךמסומ אל ןונ ןב"
לוכי אל אוה רוזחי ןורש הכחמו הינרופצ תא תססוכ החפשמה םא .תיארחא אל
,ןרקסמ םג הז .ססובמ עדימ םיצור התומעה ונחנאו החפשמה .הז תא דיגהל
."הדאתה אוה ןאל ,הזה םדא ןבה הפיא ,יתוליכרה עטקב וליפא

ינפל ןוילעה טפשמ תיב יטפוש ינפל ךרענ וזה הלאשב םינורחאה םינוידה דחא
ףסונ ןויד ושקיב חוקימ יפלקכ וקזחוהש םינונבל םירוצע 13 .יצחו הנשכ
םתשקב תא התחדש טפשמה תיב לש תמדוק הטלחה תובקעב ןוילעה טפשמה תיבב
טפשמה תיב ינפל ואבוה קיתב םינוידה ךלהמב .ילהנימה רצעמהמ רורחשל
לע הנעו ריהצת רסמ דסומה שאר םג .ןוחטיבה תכרעמ יריכב לש םיריהצת
דרא ןורש ןכתיי ןוחטיבה ימרוג תכרעה יפל"ש םשרתה קרב ןרהא .תולאש
קספב בתכ ,"הנממ םלעתהל ןיאו וז הדובע תחנה לוספל ןיא .יח ונדוע
.ןידה

דוע אוה בואכ" .יח םדא לאכ דראל סחייתה קרב ולש ןידה קספ ךרוא לכל
אוה ,"ותדלוממו ותיבמ עורק ,אבחהבו רתסב קזחומה יובש לש ובצמ רתוי
תא ארקש ןישח לאשימ .ןונבלל םירוצעה תרזחה לע הרוה אוה בור תעדב .בתכ
,ביואה חטשב לפנ דרא ןור םחולה" .ןקפס רתוי תצק היה םיריהצת םתוא
.בתכ אוה ,"הזה םויהכ וניביוא ידיב קזחומ-קזחוהו ביואה ידיב ספתנ
הלע המ הללאבזיחה ישנא ונועידוישמ וא ונידיל דרא ןור רזחוישמ"
.טועימ תעדב עבק אוה ,"םהיתבל םירתועה ורזחוי ,ולרוגב

ןפואב .דרא לש ולרוג לע תורתוס תוכרעהו תועידי ויה תונורחאה םינשב
ובשח ריוואה ליחב קסרתה סוטמהש ירחא תונושארה תועשב אקווד ינוריא
יאנותיע ןויארב דרא ימת הרמא ,"ותוא ץלחל וסנכייש יתשקיב" .תמ אוהש
תרחמל .תמ אוהש וכירעה םה יכ תובושת יתלביק אלו" ,םינש עשת ינפל
."הייחתל םק אוה םואתפ

דרא ןורש הללאבזיחה עידוה ,'88 טסוגואב ,םיבתכמה ועיגהש ירחא הנש
דרא ןורש ןעט אוה .דייבוע םיראכ לא דבע חיישה ףטחנ '89 ילויב .וידיב
דחא ,יוואסומ סאבע חיישה ןונבלב םיליט תפקתהב חצרנ '92 ראורבפב .יח
.גרוהל דרא אצוה הבוגתבש תורייב וידר עידוה תרחמל .הללאבזיחה יגיהנממ
לצא קזחומ דראש "טנדנפדניא" יטירבה ןותיעה עבק '92 רבמבונב
רמא אוה לארשיב ותריקחב .ינאריד הפאטסומ ףטחנ '94 יאמב .הללאבזיחה
דרא ןודיימ רפכה לע תילארשי הפקתה תעב .'88 יאמ דע ותקזחב היה דראש
.ינאריד ןעט ,םינאריאה ידי לע ףטחנ

,סל'גנא סולב וידרל ןויארב ,רבקומ רשונמ ,ינאריא הלוג רמא '95 ראורבפב
ותואב .ןהפסיאב ינאריאה ןיעידומה לש רהוס תיבב אולכו יח דרא ןורש
ויהש םינמרג םיחרזא ינש ינמרגה "הניימגלא רטרופקנרפ"ל ונייארתה שדוח
אולכ ילארשי סייטש ועמש אלכב םתייהש תעבש ונעט םה .ןאריאב םיאולכ
תוקצומ תויודע םוש לארשיל ןיא"ש ןיבר קחצי רמא '95 סראמב .דודיב רדחב
םייתלשממ םימרוג ידיב אצמנ אוהש חינהל קצומ דוסי שי .דרא לש ולרוג לע
."םיינאריא

םה יכו םהידיב דרא ןורש "תומדא ילע םיאכודמה" ןוגרא עידוה '96 לירפאב
ריוואה ליח דקפמ רמא '96 ינויב .תועש 48 ךותב גרוהל ותוא ואיצוי
."יח דרא ןור"ש ,ותשירפ לגרל םיאנותיע תביסמב ,רגנידוב לצרה ,אצויה
דרנרב רשה ,הינמרג לש םייאשחה םיתורישה תולועפ םאתמ רמא '96 ילויב
תא םיקידצמה םיריהז םיזמר ידיב שי :"דליב" ןותעל ןויארב ראואבטדימש
תדעווב ,והינתנ ןימינב הלשממה שאר רמא '96 רבוטקואב ."יח דראש םשורה
םירבד ."התיבה ואיבהל לכונו יח דרא ןורש" ענכושמ אוהש ,ןוחטיבהו ץוחה
.והילא ןב ןתיא ריוואה ליח דקפמ םג שדוח ותואב רמא םימוד

ןויארב ,הללאבזיחה ל"כזמ רבעשל ,ילייפוט יחבוס חיישה רמא '97 ראורבפב
דרא ןור יתעדל .םייחב וניא דרא ןורש רשפא" :"ראריד-א" ינונבלה ןותיעל
:"םעה לוק" וידרל ,הללארסנ ןאסח ,הללאבזיחה שאר רמא '98 ילויב ."גרהנ
רשפא יא .תיתימא המולעת אוה דרא .תמ וא יח דרא ןור םא םיעדוי ונניא"
"לגיפש רד"ל הללארסנ רמא 2000 ראוניב ."רורב רבד םוש וילע רמול
אוה ןכיה אצמנ תמ אוה םא .דרא ןור תדיח תא רותפנ בורקב" :ינמרגה
תורשפא תמייקש הריז'ג-לא היזיוולטה תנחתל רמא אוה שדוח ותואב ."רובק
.יח ןיידע דרא ןורש

הללאבזיחהש ,1 הפוריא וידר ,תיתפרצה וידרה תנחת החוויד 2000 ראורבפב
ןוחטיבה ימרוג .דרא ןור לש ותומל "תימוטנא היאר" הנשה תליחתב ריבעה
:רדענ דרא ןורש הללראסנ רמא 2000 רבוטקואב .ביגהל ובריס םילארשיה
יאנותיעה רמא 2001 ילויב ."יח ןיידע וא תמ ,חרב אוה םא םיעדוי ונניא"
דרא תא האר אוהש ירוסה אלכהמ יאמב ררחתשהש ,ףויאנ ראזינ ,ירוסה
ףויאנ רמא ,"יח היה אוה '93 טסוגואב 7-ב" .ירוס אלכ תיבב '93 טסוגואב
וב וקיזחהש םישנאה ותוא וחקל םוי ותואב" ."ןאופ הל" יתפרצה תועובשל
ןכמ רחאל הרק ער והשמ םא .בוט היה יזיפה ובצמ .ץחרתהל ידכ הצחר רדחל
קיתה תא קוחמל ידכ וב וקיזחהש םימרוגה וטילחה וילעש ידוס השעמ היה הז
."ךבתסהל אל ידכו

ןיבר םע החיש

םהל שי העפשה וזיא רעשל השק אלו דרא ימתל בטיה םירכומ הלאה םיגזגיזה
איה ,"יח אוהש יל עודי" .תצרחנ התיה איה תונושארה םינשב .הייח לע
ילויב ."תואדווב תעדוי ינא הז תא" ,שדח ברעב ןויארב '88 ילויב הרמא
אוהש םיחוויד ונל שי" :הרמא איה קרוי וינב םיאנותיע תביסמב ,' 91
,האטיב איה ,"סמייט קרוי וינ"ל ןויארב ,טסוגואב לבא ."יח ןיידע
ןושלב דרא ןור לע תרבדמ ימצע תא תספות ינא םעפל םעפמ" :קפס ,הנושארל
םיגולוכיספב תרזענ איהש הרמא איה ןויאר ותואב .הרמא איה ,"רבע
השק ונל היהי" .הלעב םע שדוחמה דוחיאבש תויתייעבה לע התיא םיחחושמש
.ובושל הייפיצ העיבמ ,הרמא איה ,"דחיב בוש תויחל

.םינאריאה ידיב דראש "טסופ ןוטגנישוו"ל דרא ימת הרמא '92 ראורבפב
לבא .יח הלעבש תעדוי איהש "סמייט סל'גנא סול"ל הרמא איה '93 רבמבונב
התא" :הלאש איה '94 רבוטקואב בירעמב םסרפתהש דרא ןורל ישיא בתכמב
טעמ דוע ךב שיש הוקת ילוכ ,שח ,בשוח ,םשונ ,םש ןיידע התא םא ?םייק
."רוזחת יאדו התא ,ןכ םא .שונא םלצ הזיא לע רומשל ,האלה ךישמהל חוכ

:"בירעמ"ל הרמא איה '99 רבמבונב .רתוי תוריהז הלש תויואטבתהה זאמ
םיעדוי אל ונחנא .והשלכ םוקמב קזחומו יח דרא ןורש םיעבוק אל ונחנא"
:"תונורחא תועידי"ל הרמא איה 2000 לירפאב ."תובושת םילבקמ אל ונחנאו
אל ינאו םיהולא אל ינא .םייחב אל ןור ילואש דיגהל תוכז יל ןיא"
אל אוהש הווקמ ינא .ותוא יתבהא דואמ דואמש רמול קר הלוכי ינא .תעדוי
."רתוי לבוס

דרא ןור ןעמל ירוביצה עסמב תוברועמ תוחפ הלגמ איה תונורחאה םינשב
התב םע םייתעבגב הרג איה .םירוקרזה רואמ קחרה הייח תא תויחל הסנמו
איהו ןורשב "סוידר" וידרה תנחתב תישיא תינכות הל שי .16 תב ,לבוי
וילא התנפ איה חצרנ ןיבר קחציש ינפל הנש יצחכ .םינוש םינותיעל תבתוכ
תקיחרמ תועמשמל תעדומ איה .התוניגע תא ריתהל תורשפא קודביש השקיבו
לעכ דרא לע זירכהל ךירצ התוניגעמ התוא ריתהל ידכ :הזה דעצה לש תכלה
.סרח רמוא ,"דואמ הברה הז םע לתפתה ןיבר" .עדונ אל ותרובק םוקמש ללח
םיקאריעה קאריע-ןאריא תמחלמ ירחא םינש הנומש .ונלש המלידה םג וז"
ירבח ,ונחנא .םמויק לע עדי אל דחא ףאש םינאריא םייובש 8,000 וררחיש
אוה דחא םוי םא ול דיגנ המ .טעמ אל הז לע םירבדמ ,דרא ןור לש תודליה
."וניינע ןעמל הלאה םינשה לכ ונישע המ .אובי

החישב תחא םעפ הלע אשונהש רכוז ,ןיבר לש רבעשל ותכשל שאר ,רבה ןתיא
ךיישש רופיס הז" .תיאבצה תונברל הניינעב הנפ ןיבר .דרא ימתל ןיבר ןיב
ףוגש יתעד לע הלעמ אל ינא .םינברל הטמל דעו הלעמלמ ער דעו בוטמ ולוכ
."הזה םוחתב והשמ םינברה לע הפכי ינוליח

גרדהמ אקווד ליחתהל רומא ךילהתהש רובס ,תאז תמועל ,ןונ ןב והיבא
םינברה ןהיפ לעש תודבועה תא םינברל איבהל םיכירצש הלא םה" .יעצבמה
.רמוא אוה ,"התוניגעמ התוא ריתהל ולכוי

,ןוחטיבה רש תינגס ,ףוסוליפ-ןיבר הילד .םוקמ םושל רהממ אל יעצבמה גרדה
השא ריאשהל ןורקיעב" .דרא ימת לש היתוקוצמ תא הניבמ איה השאכש תרמוא
הכובס דואמ היעבה לכ לבא ,ארונו ןוכנ אלו ירזכא בצמ הז התוניגעב
.תמ אוהש תודע םוש ונל ןיאו יבשב לפנש אבצ שיא םג הפ ונל שי .הנידעו
.דרא ןור לש ומא יפלכ תוביוחמ םג שיו .יח אוהש ןוויכל ךשומ הז .ךפיהל
לוכי ךכ לכ הזו דרא היתבל שיגר םג היה אוה לבא דרא ימת םע שגפנ יבא
."הזה ןיינעה לכ םהל ביאכהל

רתויו תרדהנ הלכ יל שי" :עובשה הרמא דרא היתב .ןייארתהל הבריס דרא ימת
."דיגהל הנכומ אל ינא הזמ

הכרעמב דבל

תושיגר וליג אל םינשה ךלהמב דרא ןור תא רתאל תונויסינב וקסעש ימ בור
,"הזה ןיינעב הרוק המ גשומ יל ןיא" .דרא ימת לש יטפשמה הבצמל תדחוימ
ורותיאל םיימואלניב םיעגמב ברועמ היהש ינורכז ןונמא ןידה ךרוע רמוא
םימרוג םע ןתמו אשמ יתלהינ .תוחפשמה יניינעב יתקסע אל" .דרא ןור לש
לועפל לכותש ידכ .תוחפשמה םע רשקב יתייה אל לבא םלועה יבחרב םינוש
,םינולס ירוא םע ירבד .תוחפשמה ןיבל ךניב ץיח רוציל ךירצ התא לכשב
."החפשמה םע רשקב אוה

םלועמ התיה אל דרא ימת לש התוניגע תרתהש רמוא םינולס ירוא ןידה ךרוע
אשונ יכ םא .ותוא רתאל ןויסינב יתקסע ינא" .ולש םיקוסיעה םוחתב
."הזב קסעתהל ידיקפת היה אל הז לבא .ונלוכ לעמ ןמזה לכ ףחרמ התוניגע

רבעשל ריוואה ליח ידקפממ דחא רמוא ,יח דרא ןורש איה ונלש דוסיה תחנה
ונתכרעהל" .תוניגעמ רורחשב תוכזל דרא ימתל עייסל הסינ אל עודמ ריבסמש
.םייחב אל אוהש םידומ ונחנא התוניגעמ התוא ריתנש עגרב .יבשב אצמנ אוה
םייחב אל אוהש ימשר ןפואב הזירכמ לארשי תנידמ דחא דצמש תרמוא תאז
דצמ רשפא ךיא .ינויגה אל הז .הרזחב ותוא שורדל הכישממ איה ינש דצמו
הצור ,ינש דצמ ,איה ?התוניגעמ התוא ריתהל ינש דצמו ותוא שורדל דחא
."ירזכא דואמ הז .הייח תא תויחל

תקלחמ להנמ םויהו ריוואה ליחב םיעגפנ ףנע שאר היהש ןיול דוד ברה
םיבצמה דחא אוה תוניגע לש בצמש רמוא ,הפיחב ןוחטיבה דרשמ לש םוקישה
לכל באוכ הזש ומכ ,יל באוכ הז" .םהילא עלקיהל הלוכי השאש רתויב םישקה
.םשל אלו ןאכל אל לש בצמב תאצמנ איה .השק ,השק ,השק הז .רחא ידוהי
תוומ .הנמלא תויהל רבכ ףידע .םולכ תושעל הלוכי אל ,הרושק ,הסופת איה
הל םג דבכ דואמ ישוק הז ,יפוס אל רבד םוש הנוגע לצא ,חוטב ,יפוס הז
."םולכ אוה ,הדאתה ךגוז ןב .תושק תובשחמה םג .םידליל םגו

?הל רוזעל םתיסינ אל המל

.ריתהל המ ךמס לע ןיא .הרעשה וליפא ןיא ,תמ אוהש הרורב העדוה םוש ןיא"
שי ,םייחב אוהש תורורב תויודע ויה .תמ וא יח דראש דיגהל רשפא יא
."תמ אוהש רמוא אל דחא ףאו םלענ אוה זאו ונממ םיבתכמ

ףסוי .דרא ימתל עייסל ידכ םיבאשמ םיעיקשמ אל דרא ןור ןעמל התומעב
ןיינע הז .הזל סנכיהלמ םיענמנ ונחנא"ש רמוא ,התומעה שאר בשוי ,יררה
םוקמ ןיא זא ,יח אוהש םינעוט ,לארשי תלשממ ללוכ ,התומעב ונחנא .הלש
."תוניגע תרתה לע רבדל

שגפמב .תוניגעה תייעב םע דדומתהל דרא ימת תצלאנ תטלחומ טעמכ תודידבב
איהש הרמא איה ,םלענ דראש ירחא םינש המכ ,ריוואה ליח יסייט לש רוגס
ומכסיש ,תוחיגל םיאצוי םהש ינפל" ,ןאכ םיבשויה םיסייטה לכמ הפצמ התיה
םה הלאה םירבדה .יבשב ולפי דחא םוי םא הרקי המ םהיתושנ םע בתכב
טסילדא ןר םיבתוכ ("תונורחא תועידי" תאצוה) "המולעתה" םרפסב ."ישפנב
הנממ ריתסה אל אוה" .סרפ ןועמשל םג הזה אשונב התנפ דראש ריפכ ןליאו
לא ומכ הילא וסחייתיש ונממ השקיב איה .יתייעבו שיגר דואמ אשונהש
.תוריחבה רחאל די השקבב תישיא לפטיש חיטבה סרפ .רקד תללוצה תונמלא
תא ךישמה אל ,והינתנ ןימינב ,שדחה הלשממה שארו תוריחבב חצונ סרפ לבא
."השקבב לופיטה

יתשקיב אל" .תונותיעל העדוה םסרפל הרהימ דרא .הנש ינפל רואל אצי רפסה
וניא ןורש ךכ לע עיבצמה ךמסומ עדימ לכ ןיא .ל"הצ ללחכ ןור לע וזירכיש
יבשב ןור חקלנ זאמ החפשמל ורבעוהש תוכרעההו תועידיה תיברמ .םייחה ןיב
."םייחה ןיב ונדוע ןורש ךכ לע תועיבצמ ,םיכמסומה םימרוגה לכמ

תחא הנשל תונוגע

ירחא ןתוניגעמ ורתוהש תונוגעה לש ןרפסמ לע קיודמ ןותנ ןיא ל"הצ רבודל
ליחבש ךירעמ רבעב ריוואה ליח ידקפממ דחא .תיאבצ הלועפב ומלענ ןהילעבש
הנש ךותב ןתוניגעמ ורתוה ןבור .הלאכ םישנ 15-ל רשע ןיב שי ריוואה
ויה ןה .תוניגעה תרתה תא ושקיב אל ןבור .ומלענ ןהילעב ובש םויהמ
םימיאתמה םירודיסה לכ תא וכרע ריוואה ליחב .רעצ תומולהו תורעסנ ןיידע
אל ותרובק םוקמש ללח תויהל ךפה לעבהש הזרכהל םיכסהל םישנב וקחדו
אל ןיידעש ,ןהמ תודחאש דע ריהמ הכ ךילהב ןתוניגעמ וררחוש ןבור .עדונ
שי רוחאל טבמב .ריוואה ליח םע הלועפ ףתשל ובריס ,לעבה תומ תא ולכיע
תונבל ןהל עייס ,ביאכמו ינורטפ היהש םגה ,ריהמה ךילההש תורמואש םישנ
הנוגע הראשנ דרא ימתש הרק ךיא הניבמ הניא ןהמ תחא ףא .שדחמ ןהייח תא
.הנש 15 ךשמב

קחצי סייטה ,הלעב .יצרא לעי תרמוא ,"יתצרפ ינא הזה אשונב ךרדה תא"
ימשל לעמ סטש ולש רוטווה סוטמ .1967 רבמצדב 1-ב םלענ יצרא (יקא)
.ץאוס תלעת לעמ ריוואב ץצופתהו תירצמ שאמ עגפנ םוליצ תמישמב םירצמ
תאו יצרא תא ואר םוקמ תברקב הטיישש תינווי היינוא לש תווצ ישנא
.היינואל ךומס האצמנ יצרא לש הדסקה .םיל םיחנוצ ,זר ןנחלא ,טוונה
.םירצמל ורבעוהו היינואה תווצ ידי לע וספתנ םיינשהש אבצב ורבס הלחתהב
ירחא ורזחוהש םימיה תשש תמחלממ םילארשיה םייובשה םג .ושיחכה םירצמה
.םישדח םייובש םהילא ופרטצה אלש ונעט םיישדוח

.ואצמנ אל םלועמ םהיתופוג .זרו יצרא ירחא םישופיחה וכשמנ םימי הרשע
.יצרא תרמוא ,"תוניגעה תועמשמ תא יתנבה םלענ אוהש ירחא תועובש המכ"
תפסונ תב הדלי ,האשינ זאמ .תונב יתשל םא ,הריעצ השא זא התיה איה
םולכ תושעל לכוא אלש ,ילש םדאה תויוכז תא ינממ וללשש יתנבה" .השרגתהו
התיה הפוקת התואב הקיקחה .אבצב רבד לכב טעמכ היולת ינאש ,ימצע ליבשב
יתלוכי אל .ספוטה לע הל םתח הלעב םא קר ןוכרד איצוהל הלכי השא .המויא
האוולה תחקל יתיצר םא .יליבשב םותחי אבצהש הכירצ יתייה .ןוכרד איצוהל
יתנבה .םימיאתמה םיספטה לע יל םותחי ןוחטיבה דרשמש הכירצ יתייה קנבב
יתוא וררחשיש ידכ םהב קבאהל יתטלחהו המילב לע היולת ראשיהל בוט אלש
."יתוניגעמ

בורקב .טרופמ ןמויב ךילהה תא הדעית איה .יצרא לש קבאמה ךשמנ םישדוח 11
השאה ובש םוקמה" .תונברב ךשמתמה קבאמה תא ,ראשה ןיב ,ראתמש הרפס אציי
הצור איהש הפיאו השיגרמ איהש המב" ,תרמוא איה ,"המצע הב יולת תאצמנ
."תויהל

סוטמ .המוד בצמל ץח הנר העלקנ ,70 ילויב 18-ב ,ךכ רחא םינש שולש
מ"נ שאמ עגפנ ,יניע םחנמ טוונהו ץח לאומש סייטה ,הלעב לש םוטנפה
רזחו יבשב לפנ אוה .סוטמה תא שוטנל קיפסה טוונה .ץאוס תלעת תא הצחשכ
רדגב ראשיי ץח לש ותומ" .עקרקה לע סוטמה םע קסרתה ץח .םינש שולש ירחא
ותואב הרק המ עדנ אל םלועל" ."ץחל תפילח" רפסב יניע בתכ ,"המולעת
חקל ץח ?האיציב גרהנ אוה ילוא ?אצי אל אוה עודמ .ילרוג היינש קיקלח
תולוחב ,קסורמהו ןשעה םוטנפה םע דחי ,ותוא ןמטו ותומ דוס תא ותיא
."חצנל הארנכ .םיחותפ ורתונ עצפהו המולעתה .הקירפא

התוא לכ הבשחנ ,הנר ,ותשא .ץח לש ותפוג ירחא םישופיחה וכשמנ םינש שולש
.תאז ועיצה אל אבצב ,התוניגעמ ררחתשהל השקיב אל איה .הנוגעל הפוקת
איה ,הרוחא תולכתסהב .התוא קיסעה אל אשונהש הרמא איה הבורק הרבחל
האמב ריוואה ליח לע יתכמס .תמדרתב היורש יתייהש הניבמ ינא ,הרמא
המ עדי יל ןיא .םינש שולש ירחא ואצמנש םיאצממה תא יתקדב אל םג .זוחא
אוהש יתנבה ברקב ופתתשהש םיפסונ םיסייט םע תוחישמ .ןוראב םש היה
.תספואמ אל יתייה ,הפוגה תא ואצמש דע ,תונושארה םינשה שולשב .גרהנ
אל ץח הנר .יל עירפה אל תוניגעה אשונש ךכ בוש אשניהל יתבשח אל אלימב
.תינשב האשינ

.םירופיכה םוי תמחלמב התיה תונוגעל ריוואה ליח לש סחיב תינפתה תדוקנ
הזרכהה תא לבקל ובריסש םישנ ויה .הנשכ ירחא ןתוניגעמ ורתוה ןלוכ
ונחנא .ןהילע וצחל ריוואה ליחב .עדונ אל םתרובק םוקמש םיללח ןהילעבש
לט לע .םישדח םייחב חותפל ולכותש ידכ ,ןהל רמאנ ,ןכתבוטל הז תא םישוע
דוד תמר סיסב דקפמ היה ,בל קירוז מ"לא ,הלעב .הזכ ץחל לעפוה אל בל
טילחה אוה ,סוטל בייח היה אלש תורמל .םדא חוכ קהל שארל תונמתהל דמעו
לפנ ,תירצמ שאמ עגפנש ירחא ,רבוטקואב 9-ב .םיליעפה םיסייטל ףרטצהל
ואר אל רוזאב ויהש םיסייט .דיעס טרופ רוזאב םיל ולש קוהייקסה סוטמ
,השא וירחא ריאשה אוה .רבד ולעה אל רוזאב םיבחרנ םישופיח .חנוצ ותוא
ןויצל תיתחפשמה הרכזאה ירחא תועש המכ תמ ,ידוא ,ונב .םידלי השישו ,לט
החפשמה ינב ובששכ .המתסא הלוח היה אוה .בל קירוז לש ותומל םייתנש
.תמו קנחנ אוה הרכזאהמ

,יתוא דירטה אל תוניגעה לש אשונה םידליה לודיגו תישגרה הרעסה לכ ךותב
תא תרכוז אל וליפא איה ,סוטמה תוקסרתה ירחא םישדוח המכ .בל תרמוא
וזש יתשגרה" .התוניגעמ התוא ריתהש בתכמ ראודב עיגה ,קיודמה ךיראתה
התיה אל בתכמל .ונניא אוהש רורב היה יל .הז םע יתקסעתה אל .הניטור
םידליה ויה יתוא קיסעהש המ .בוש יתאשינ אל אלימב .יניעב תועמשמ םוש
."תוניגעה אלו

.תרחא הרוצב התוניגעל הסחייתה ,קומס ידג סייטה לש ותנמלא ,קומס הרוא
,טוונהו קומס .הלעתה רוזאב קומס לש וסוטמ עגפנ '73 רבוטקואב 17-ב
םהלש תודסקה ואצמנ ךכ רחא םימי המכ .םירצמ חטשב וחנצ ,ןלוג ךורב
זרכוה םלענש ירחא הנש .רבד ולעה אל רוזאב םישופיח .תוקסרתהה רוזאב
אל איה .התוניגעמ הרתוה קומס הרוא .עדונ אל ותרובק םוקמש ללחכ קומס
ונעט תויניעידומ תועידי םנמא .הלעב לש ותומ לע הזרכהה םע המלש התיה
הששחו רוזחי אוהש התוויק איה לבא ,םירצמ םיירפכ ידי לע וגרהנ םיינשהש
םחליהל התסינ איה .וירחא םישופיחה וקספוי התוניגעמ רתותש ירחאש
חוטיב תא תחקל הבריסו עדונ אל ותרובק םוקמש ללח אוה קומס דגש הזרכהב
ומש םושר םינופלטה רפסב .האצמנ אל קומס לש ותפוג םויה דע .ולש םייחה
.תינשב האשינ אל איה .המש דצל

אוהש ררבתהשכ ,הנשכ ירחא .םירצמב יובש ,ןהכ ןרע ,הלעבש רמאנ ןהכ תורל
יל ורמא ,יתוא ריתהל ורהימ אבצב" .התוניגעמ הרתוה איה ,ירצמה יבשב אל
ילא ואב םה .ןדבואה תא לכעל תלגוסמ יתייה אל ינא לבא ,יתבוטל הזש
םה עובש ירחא .םתיא רבדל יתמכסה אל .תרתומ ינאש יל רשבל ידכ התיבה
יתששואתהשכ ,שולש-םייתנש ירחא .יניצר ץחל ילע ליעפה ריוואה ליח .ורזח
תמולה יתייהשכ הז לע בשח ימ לבא ,יתוא הררחיש וזה הדועתהש יתנבה ,תצק
."ןוגי

אל הצילח יתרבע ינאו ןהכ היה ינשה ילעבש ןוויכמ" .תינשב האשינ ןהכ
אמורב אשניהל ונצלאנ יתרבעש המ לכ ירחא .ונתוא אישהל תונברב ומיכסה
תונש 14 ירחא השרגתהו םידלי השולש הדלי איה ."םייחרזא םיאושינב
,ולש הפוגה תא ואצמשכ '95-ב קר .ול יתיכיח הפוקת התוא לכו" .םיאושינ
הז .תוחונמ ימ לע תויחל הלוכי אל תא רבקו הפוג ןיאש דע .הלקה יתשגרה
ימתש החוטב ינא .ירמגל יתקחשנ .יתוא ץיפקה ןופלט לכ .דילגמ אלש עצפ
יכ םא .הזה טויסה םע רומגל ידכ התוניגעמ התוא הריתמש הדועת הכירצ דרא
השק .תולרוג תצרוח וזה הדועתהש ינפמ קד לבח לע תוכלוה ונומכ םישנ
.תואדו יאב תויחל הדימ התואב השק לבא רבק ןיאשכ תמ אוהש העיבק לבקל
םידגנתמש םירוהה םע היעב שי .לעבה לש ותחפשמ םע דדומתהל השק תוחפ אלו
."תונמלאהו םירוהה ,םינוש תומוקמ ינש הז .וזה הזרכהל

הנש התוניגעמ הרתוה איה .הפודר השיגרמ איה םויה דעש תרמוא תרחא הנמלא
אל ותפוג .המחלמב ותומ לא חנצ סייטה הלעב .םירופיכה םוי תמחלמ ירחא
התוניגעמ רתות איה םא םג" .תרמוא איה ,דרא ימת לע יבל יבל .האצמנ
.רוזחי אוהש החוטב יתייה םלענ ילעבש ירחא םינש .וגופי אל שפנה ירוסי
,ויבושמ חורבל חילצה אל אוה ךיא יתנבה אל .הובג ינפוג רשוכ ול היה
תכלוה ינא .לצ תחת יתייח ייח בור תא .התיבה רוזחלו רבדמב ץורל
תושקה תושוחתה םינשה םע .הרובקל ותוא איבהל החילצמ אל ינאו תרגבתמו
תבשוח ינא המח הכימשל תחתמ תלברוכמ ינאשכ ףרוחב .ךפיהל .תוככרתמ אל
.םדוק םחרל ימ לע תעדוי אל תא תובשחמ בורמ .ול רק אל םא ההותו וילע
רדתסהלו ןגראתהל החילצמ תאשכו ,ךמצע לע ךכ רחאו וילע תמחרמ תא הלחתהב
לכ ןה ,וניתונב תא ריכמ אל אוה :תבשוח תאו וילע תמחרמ בוש תא םייחב
ךישמהל הכירצ תא לבא .השקו שאיימ ךכ לכ לכהו עדוי אל אוהו תוחלצומ ךכ
אוה ,ךתוא בהא אוה .ורכיזב ,וב תדגב וליאכ הז ייחת אל םאש ינפמ תויחל
."םלענ אוהש ירחא ילבסתש הצר אל

10-ב .םירופיכה םוי תמחלמ ירחא םג ךשמנ תוניגעה תרתה לש ריהמה ךילהתה
הלקת ללגב דודשא יפוח לומ וסוטמ תא ןמכלק םרימע סייטה שטנ '81 ילויב
תיריא ,ותנמלא .האצמנ אל ותפוג .םיב עבט ןמכלק .חתפנ אל חנצמה .תינכט
ליחמ ילא ואב דחא םוי" .םישדוח הנומש ירחא התוניגעמ הרתוה ,ןמכלק
אל .ללכב קיסעה אל הז יתוא .יתוניגעמ יתוא םיריתמש יל ורמאו ריוואה
ריוואה ליחב והשימ לבא .יתנתחתה אל אלימב .הנוגע ראשיהל יל תפכא היה
םירומזמ המכ רמיזו תוכרבב יתוא ךריבש ברל יתחקלנ .הזל עדומ היה הארנכ
המוארטב דוע יתייה .הזה סקטהמ דואמ טעמ תרכוז ינא .רופיסה רמגנ הזבו
.ךלעב לש ותומ לע הזרכה םצעב הזש ינפמ ארונו םויא סקט הז .תוומה לש
תזרכה .ותוא ואצמיש יוכיס שיש תבשוח תא ךתוא םיריתמ אל דוע לכ
."ותומל תיפוסה תמתוחה תא הווהמ תוניגעה

יל ןיא" .תוכורא הכ םינש ךשמב הנוגע דרא עודמ ןיבהל החילצמ אל ןמכלק
אל אבצבש הארנכ .רזומ הז .הזה בצמל העלקנ איה ךיאו המל גשומ לש ץמש
."דרא ןורל הרקש המ םע דדומתהל ךיא םיעדוי

ירחא רצק ןמז התוניגעמ הרתוה ,ץכ ןורהא טוונה לש ותנמלא ,ץכ הרובד םג
לש םוטנפה סוטמ לפוה ,ןונבל לעמ הסיטב ,'82 ילויב 24-ב .םלענ אוהש
רסמ ירוס יאבצ רבוד .יבשב חקלנ לגופ .ץכ ןורהא טוונהו לגופ ליג סייטה
ירחא התוניגעמ הרתוה ,ץכ הרובד ,ותשא .עקרקה לע תמ אצמנ םיסייטה דחאש
דג ,יאבצה ישארה ברל הרסמנש ירוס ןיצק לש תודע תובקעב םישדוח המכ
.לארשיל הרזחוה ותפוג '84 ינויב .יח וניא ץכש ,ןובנ

"רקד"ו "תליא" תונמלא

לש םינושארה הימיב רבכ ןוידל הלע אבצ שיאל האושנש ימ לש תוניגעה אשונ
לש ישארה ברה ןיבל ,גוצרה קחצי ,ישארה ברה ןיב תקולחמל ךפהו הנידמה
טגל האשרה ספוט הניכה תישארה תונברהש ןעט גוצרה .ןרוג המלש ,ל"הצ
תיבל לייחה ריתמ ספוטה יפ לע .יברק לייח לכ םותחל היה רומא וילעש
אלו ,רבגה קר תידוהיה הכלהב .םלענ אוה םא ותשא תא שרגל ינברה ןידה
לעבה ידי לע םותח טגל האשרהה ספוט .השאה תא שרגל יאשר ,ןידה תיב
רסוח תאפמ" .התוניגעמ התוא ררחשל ךכו השאה תא שרגל ןידה תיבל רשפאמ
'המ םייקנ ונחנאו םירקמה בורב לעופל רבדה אצי אל תיאבצ הדוקפ
.גוצרה ברה ןעט ,"לארשימו

אוה ותנעטל ."לארשיל הנגה אבצל עגונה לכב קיודמ הז ןיא"ש רמא ןרוג ברה
םידקפמה" .וילע םותחל ובריס םידקפמו םילייח לבא ,הזכ ספוט ןיכה אקווד
לרומב תושק עגפת ברקל תאצל דמוע לייח רשאכ טגל האשרה לע המתחהש ונעט
.םהיתוחפשמל הגאדה תאו דחפה תא וב ריבגתו םילייחה ללכ לש המיחלה
םא .םהיתושנל הגאדמ הלשממה תא ררחשי הזש םעטב ודגנתה םמצע םילייחה
רחאל ותשא היהת אל רבכ איה קוחה תניחבמ רשאב המחלמב ו"ח לופי לייחה
."המחלמ בישמ" ורפסב בתכ אוה ,"השאל טג תתל האשרהה תא וליעפיש

רבוטקואל 21-ב .תונוגע ריתהל ןרוג ברה חילצה האשרה ספוט אלל םג םלוא
ישנא 188 ךותמ .העבוטו םיירצמ םיליט ידי לע תליא תתחשמה הפקתוה ' 67
םכותמ ,םירדענכ וזרכוה תווצ ישנא 16-ו וגרהנ 31 ,ולצינ 141 תווצה
לכש ,היינואה תווצ ישנא םע תוחיש ךותמ ,קיסה ןרוג ברה .םיאושנ העבש
וא םתומ לע תדחוימ תודע ונידיב שי םהמ דחא לכ יבגל" .וגרהנ םירדענה
אלש ימ לכ הלצהה יכרדו העיבטה תעב וררשש םיאנתבו השק םיעוצפ םתויה לע
לע וא היינואה ךותב ,םימה ךותב תמש רורב םילוח תיבל שחוהו השמנ
.תליא תונוגע לכ ורתוה '69 סראמב ."המחלמ בישמ"ב בתכ אוה ,"ןופיסה

המלענ תללוצה '68 ראוניל 25-ב .רקד תללוצה תונוגע ורתוה המוד הרוצב
הכלהה יפ לע .םיקומינ המכב ורתוה תונוגעה .הפיח למנל הילגנאמ הכרדב
הקיספ יפ לע .התוניגעמ רתות אל ותשא ףוס םהל ןיאש םימב דבואש ימ
םהל שיש םימב עבטש ימ לש ונידכ רדח ךותב עבוט לש וניד הנש 450 ינפלמ
םג ול ויה .תורתומ תונוגעהש ןאכמו רדח איה תללוצהש עבק ןרוג ברה .ףוס
םילוצינה טועימש החיכומ הקיטסיטטסהש ןעט אוה .םייחרזא םיקומינ
16 םכותמ ,תווצה ישנא 69 לש םתומש ןאכמ .יספא אוה תודובא תוללוצמ
יבשב וחקלנ םינללוצהש יוכיס ןיאש םג רבס אוה .יאדו אוה ,םיאושנ םירבג
היה ,בר הכ ןמז ךשמב םייחב היה ונממ קלח וא רקד לש תווצה םא"ש ינפמ
."תורחא תויתודידי תונידמ תעידיל וא ונתעידיל אוהש ךיא עיגמ רבדה
.ורתוה תונוגעה '69 ינויב

,תללוצה ישנאמ רונמ ןד לש ותשא ,רונמ תירונ תרמוא ,רהמ שחרתה ךילהתה
ינשל הריעצ םא יתייה .ידמ ריהמ היה הזש יתשגרה ינאש ךכ ידכ דע"
.שדחמ ילש הנטקה החפשמה ןוגראבו תישיא תודרשיהב הקוסע יתייה ,תוקונית
תחא ,העשה תא תרכוז ינא ,דחא הליל .יתוא דירטה אל ללכ תוניגעה אשונ
הרקש קיחצמ יכה רבדה היה הז .יתוניגעמ יתוא ריתמש קרבמ יתלביק ,יצחו
לעש ונל רמאנ ,תאזה תוזיזפה המ םשל יתנבה אל .המלענ תללוצהש זאמ יל
יתנבה אל ,םינש עבש ירחא התוניגעמ תרתומ ותשא םיב םלענש רבג הכלהה יפ
ירחא םישופיחה תא רוצעי הזה דעצהש יתששח .רתוי רהמ תורתומ ונחנא המל
םיזירכמ רהמ ךכ לכש ונלש םילעבה יפלכ ןגוה אל םג יל הארנ הז .תללוצה
."םיתמ םהש

םא תעדוי אל ינא" .רונמ תרמוא ,היוודה שפנה תא תאפרמ אל תוניגעה תרתה
רתיהה .התוניגעמ התוא וריתיש ירחא םג הישפוח שיגרהל לכות דרא ימת
אל רבעהשכ .ךתיא ראשי דימת רדענה לבא ילמרופ ןפואב שדח ףד חותפל ריתמ
םינש ןומה .הז םע קסעתהל הכישממ תא ,הפוג ןיאו עדימ ןיאשכ ,רותפ
האושנ יתייה ןיידע שדח דליו רחא רשק יל היהשכ םג .תולילב ןד לע יתמלח
תא רותפל הכירצ ינאו עיגמ ןדש יתמלח םעפ אל .תללוצב תמה שיאל
לוכי אוהש םולחב ןדל יתרמא הדבא רקדהש ירחא םינש רשע .היצאוטיסה
קר .ול יתרמא ,ךתוא םג תבהוא ינא .דליו רבח יל שיש תורמל יתיא ראשהל
."המייתסה השרפהש יתנבה ,םייתנש ינפל ,רקדה תא ואצמש ירחא

הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב ירבע טפשמל הצרמ ,ןמטחוש באילא רוספורפ
ותואב דרא ימת תא ריתהל לכוי הזועת םע ינבר ןיד תיבש רמוא ,תירבעה
ךכש הדבועה םצעש רמול רשפא" .רקד תונוגע תרתהב הלעה ןרוג ברהש קומינ
היה אוה םאש ינפמ יח אל אוהש חיכומ ומצעלשכ הז ונממ ועמש אל םינש ךכו
ריכמ יניאש תורחא תוביסנ ףוריצב הזה ןועיטה .ונממ םיעדוי ויה רבכ יח
הנפת דרא ימת םא .התוניגעמ תרתומ איהו תמ שיאהש עובקל רמוח שמשל לוכי
.הזה קומינה ךמס לע ראשה ןיב רתות התוניגעש יוכיס שי ינבר ןיד תיבל
."תוסנל הווש הרקמ לכב

רוסא תונובנ םישנלש איה ,ינולא תימלוש תרמוא ,תאזה השרפהמ הנקסמה
לטבל לוכי טפשמה תיב םלענ רבגשכ רואנה םלועב" .םייתד םיאושינב אשניהל
םה יכ םירימחמ ונלש םינברה קר .םינש עבש וא שמח ירחא םיאושינה תא
לש קר אל ןברוק איה דרא ימת .טרפב םישנה תאו ללכב םינוליחה תא םיאנוש
קחשמ התיא קחשמ אבצה .םיסותימו הלומעת לש ,אבצה לש םג אלא םייתדה
.אבצל חונ דרא ןור ןחלופש ינפמ תמ אוהש דיגהל זעמ אל דחא ףא .עובצ
תא ומישאהו ןונבלב וציצפה ,דייבוע תאו ינאריד תא ופטח םה ומשב
לבא ,םנמא םימוקע ,רוביצ יסחי ומצעל השוע אבצה .ותפיטחב םינאריאה
ולפיטש ןידה יכרוע לכ ,םישנאה לכו .דרא ןור לש ובג לע ,רוביצ יסחי
תרחאש ינפמ אבצה םע הלועפ םיפתשמ לבא תמאה תא םיעדוי םינש ךשמב אשונב
ךיא יכ ,תונעטב םהילא אובל הלוכי אל תאו .רתוי םתיא דובעי אל אבצה
םינש הברה ךכ לכ ךשמב הנוגע דרא ?םיצימא תויהל םישנאמ שורדל רשפא
."םיבשחנ םניא הייחו הלרוג ,השאה הבש הרבחב היח איהש ינפמ


Return to Archive