12/11/2001   www.maariv.co.il

םינבה תא תונומתב םיהזמ אל :תוחפשמה


טלוב ןוימד אוצמל השק" :ןטיבא תחפשמ
תאז" :םהרבא תחפשמ * "יעמשמ דחו
"הללארסנ לש תיגולוכיספ המחלמ

רואו רנרב ינד תאמ

8/7/2001   www.maariv.co.il


עובשה ףוסב רמא ךכ ."ידע ןיבל הנומתב תומדה ןיב יעמשמ דחו טלוב ןוימד אוצמל השק
תא תוכורא תועש ךשמב ןחבש רחאל ,ןטיבא ידע ףוטחה לייחה לש ויבא ,ןטיבא בקעי
הנומתהו ןכתיי טלחהב" .תורייבב םילוחה תיבב בכוש ונב הרואכל הארנ ןהב תונומתה
.באה םכיס ,"תקרבופמ

ודיצל םילוחה תיבב בכוש תונומתב הארנ הרואכלש םהרבא ינב לש ויבא ,םהרבא םייח םג
הז ,ןוימד אלו תיללצ אל ,הנומתב רורב רבד םוש םיאור אל" יכ ןעט ,ןטיבא ידע לש
ירחא תררגנ ונלש תרושקתהו תוחפשמה דגנ הללארסנ לש תיגולוכיספה המחלמה לש ךשמה
."והשמ ףילדמ םעפ לכש הללארסנ לש םידיל םיקחשמ ונחנא .תאזה הלומהה

הירבטב ןטיבא תחפשמ תיבב ל"הצ גיצנ בצייתה ,רקוב תונפל םייתש העשב ,ישיש םויב
ינבו ןטיבא ידע םיפוטחה םילייחה םימלוצמ לוכיבכ הבש הנומתה תא החפשמה ינבל הארהו
.ןונבלב םילוח תיבב םיבכוש םהרבא

בוש .הליל ותואב םהיניעמ הניש הרידהו החפשמה ינב ברקב הבר תושגרתה הררוע הנומתה
םנבל הנומתה לש לאמש דצב תבכושש תומדה ןיב ןוימד יווק אוצמל החפשמה ינב וסינ בושו
טמק ,הרעש לכ ונחב ,ףסאו לייא ,יבא םיחאהו ,הרופיצו בקעי םירוהה .ידע ףוטחה
יכ תואדווב עובקל וחילצה אל ךא - הנומתב תועיפומה תוי ומדה לש םהינפב תיווזו
.ידעב רבודמ

שארה לע ברה רעישה םג" .הרופיצ םאה הרמא ,"ידע לש הלאל תומוד ןה ,תובגה תא הארת"
לש האצות ילוא ןה תוחופנה םינפהו .דואמ רהמ חמוצ ידע לש רעישה ,ולש תויהל לוכי
."וילע הרבעש העיצפה

ששחה תוחפשמה ינב לש םבילב ןנקמ ,הנומתב םינבה תא תוהזל תונויסנה לכ תורמל םלוא
םלצא עורזל ,תכשמתמ תיגולוכיספ המחולב ,הסנמש הללאבזיחה לש האנוהב רבודמ בושש
םא" .ןטיבא בקעי םאה רמא ,"תורורבו תוכתוח תויארל םיכחמ ןיידע ונחנא" .שואי
תויתימא תונומת תוארהל םהל עיצמ ינא זא וללה תונומתה תא ריבעהש הז אוה הללאבזיחה
.תואדווב ידע תא תוהזל לכונ ןהב

תרתסה לע - ןאנע יפוק ם"ואה ל"כזמ לעו ם"ואה לע דואמ בר סעכ ועיבה החפשמה ינב
ם"ואה השעש המ" .םיפטוחה תוינוכמ םיארנ הבו הפיטחה תרחמל ם"ואה ישנא ומליצש תטלקה
םצע .תטלקה לע ורפיס אלו םיכורא םישדוח ךשמב ללוש ונתוא וכילוה םה .הירורעש וז
ם"ואה ןיב הלועפ ףותיש לע החיכומ תטלקה לש התואצמיה רבדב ם"ואה לש תרחואמה האדוהה
הפיטחה תעב השענב וניחבה תיפצתה תדמעב ם"ואה ילייחש קפס יל ןיא .הללאבזיחל
הללאבזיחל ועייס ידוהה דודגהמ ם"ואה ילייחש ררבתי םא א לפתא אל ינא .ךכמ ומלעתהו
.ןטיבא בקעי רמא ,"הפיטחה תא עצבל תונוש םיכרדב

ןידה תיבל הנולת שיגהל ףא שמא םייא ,םהרבא ינב ףוטחה לייחה לש ויבא ,םהרבא םייח
וילא רבעות אל רצק ןמז ךותב םא ,ןאנע יפוק ם"ואה ל"כזמ דגנ ,גאהב ימואלניבה
חילש םע ביבא-לתב ןד ןולמב ישיש םויב םייקש השיגפב םהרבא רסמ םויאה תא .תטלקה
.ןסראל היירט ןוכיתה חרזמל ם"ואה


Return to Archive