July 8 2001.     www.haaretz.co.il


תטלקב הייפצה יאנת לע ם"ואל לארשי ןיב תומיע
ל"יפינוי
רימש המלשו ןמלבוס לאינד לארה סומע תאמ
לארשי םיגיצנ ;תטלקה תרבעה ינפמ ם"ואה תא וריהזה הללאבזיחו ןונבל
הב תופצל קר ושרוי
יקסנימק ןורי :םולצת
,ןונבל םורדב ם"ואה תדמע לע ףיקשמ ל"הצ לייח
וריתי יכ ועידוה ם"ואה ישנא .הרנמ דיל
וריבעי אל ךא ,תטלקב תופצל םילארשי םיגיצנל
לארשי ידיל הנממ קתוע
תא םיחוד ןוחטיבה תכרעמב
הייפצל ם"ואה ביצמש םיאנתה
ל"יפינוי ילייח ומליצש תטלקב
ל"הצ ילייח תשולש תפיטח תרחמל
ןיידע ם"ואהו לארשי .בד רהב
םייוויסנטניא םיעגמ תולהנמ
המסרופ ישש םויב .הז ןיינעב
ינש םיארנ הבש הנומת 2 ץורעב
יכ ןעוט ינונבל רוקמש ,םיריעצ
םיפוטחה םילייחהמ םיינש םה
לארשיב .תורייבב םילוח תיבב
לש התונימאב בר קפס םיליטמ
.הנומתה

ףוסב תימשר עידוה ם"ואה הטמ
תא גיצהל ותנווכ לע עובשה
ל"כזמ תת ,םלואו .ןונבלו לארשי תולשממ לש םיימשר םיגיצנ ינפב תטלקה
רוא ךפושש רבד םוש תטלקב ןיא ,ונתעדל" יכ רמא ונאוג יראמ ןא'ז ם"ואה
תועיפומה תונומת יכ שיגדה אוה ."םיפוטחה בצמ לע וא הפיטחה תוביסנ לע
יפ לע יכ רמא ונאוג .הפיטחה רחאלש רקובב ,רבוטקואב 8-ב ומלוצ הב
םיטרפה ועבקיי ,ןונבלמו לארשימ םיבורקה םימיב לבקתהל תויופצה תובושתה
.וגצויי תטלקה יקתעהש ןפואהו םוקמה ללוכ ,םיינכטה

אל ךא ,תטלקב תופצל םילארשי םיגיצנל וריתי יכ ועידוה ם"ואה ישנא
לש םהינפ ויפלש ,יאנת דוע ופיסוה םה .לארשי ידיל הנממ קתוע וריבעי
רמא ריכב ינוחטיב םרוג .ושטשוטי תטלקב םיעיפומה ל"יפינוי ישנא תעשת
ךרוצ שי ,וירבדל .לארשי יניעב ןיטולחל םיליבק יתלב וללה םיאנתה יכ
.הלש תקדקודמו תיעוצקמ הקידב רשפאל ידכ תטלקהמ קתוע תלבקב

ילואו םתוהזל רשפאל ידכ ,םילייחה ינפב תופצל תניינועמ םג לארשי
רזנצל וסני ם"ואה ישנאש ששח םייק ןוחטיבה תכרעמב .דיתעב םנייארל
רובע הכיבמ תוחפ היהתש הסרג לארשיל שיגהלו תטלקה ךותמ םיפסונ םירבד
.םנוגרא

טיעמהל הסנמ ןוגראה יכ לארשיב תוששחה תא םיקזחמ ם"ואה דימעהש םיאנתה
וקלח תא

ווחתמ םיינוחטיב תורוקמ .תילארשיה הריקחה לע םיישק םירעהלו השרפב
יפלכ תנווכמ הניא וזש ושיגדה םלוא ,ןוגראה תוגהנתה לע השק תרוקיב
עדי אל ןסראל ,םהירבדל .רוזאל ןאנא יפוק ל"כזמה לש וחילש ,ןסראל הירט
רש םע החישב המויק תא שיחכהשכ ם"ואה הטמב תטלקה לש התואצמיה לע
.עובשמ רתוי ינפל רזעילא ןב ןימינב ןוחטיבה

תטלקה תרבעה ינפמ ם"ואה תא לומתא וריהזה הללאבזיח ןוגראו ןונבל
לומתא ומישאה הללאבזיח יגיצנ .לארשי ידיל ל"יפינוי ימוליצ תא הליכמה
ךותמ תונומת םוסרפ ידי לע ם"ואה לע ץחל ליעפהל ןויסינב לארשי תא
.תטלקה

.םילוחה תיבמ הנומתה לש תויטנתואל רשאב הבר תונקפס לע םירמוש לארשיב
אלש ,םיחמומ ידיב קדבנו םימי המכ ינפל ןוחטיבה תכרעמל רבעוה םולצתה
תוהזל וחילצה אל םיפוטחה תוחפשמ םג .ותונימאל רשאב תצרחנ הדמע ושביג
הנומתה תא ריבעהש ,ינונבלה רוקמה ירבדל .תונומתב ןהינב תא תואדווב
.הפיטחה רחאל םוי 11 תורייבב המלוצ איה ,טאירפא ימולש םלצל

רשאב ןוחטיבה תכרעמ תוכרעה תא הניש אל םינורחאה תועובשב עיגהש עדימה
אל םלוא ,הפיטחה תעב ועגפנ םה יכ םיכירעמ לארשיב .םיפוטחה לש םבצמל
.םילייחה לש קיודמה םבצמ המ םיעדוי


Return to Archive