July 8 2001.     www.haaretz.co.il


ןונבלמ םימוליצה
הרהבוה אל ןיידע רמוחה תונימא
לארה סומע תאמ

שקת ןייל-פוט" :םולצת
םיפוטחה לוכיבכ ובש ,םושלש גצוהש םוליצה
ןונבלב םילוח תיבב
לכב תכשוממ טוחלא תממד ירחא
יפוטח תשולש לש םלרוגל רושקה
םימיה וללכ ,ןונבלב ל"הצ
לש תיתרושקת "הצצפה" םינורחאה
שדחה עדימה לכ .םניינעב עדימ
וכוויתב עיגמ וזה השרפב םסרפתמה
תרבח שיא :דחא רוקמ לש
ימולש ,2 ץורעו "ןייל-פוט"
ומע ודמעש ימ לש םתוהז .טאירפא
.הרורב הניא ינונבלה דצב רשקב
אל ןיידע ,םייתניב ,םהומכו
רמוחה לש ותונימא תדימ הרהבוה
הדיחיה הלאשל רשאב ותועמשמו
לש יחכונה םבצמ - השרפב הבושחה
המ ךותמ םג לבא .םילייחה תשולש
ןיב ןיחבהל בושח ,םסרופ רבכש
ל"יפינוי לייח םליצש תטלקב תורושקה תונומתה :היצמרופניא לש םיגוס ינש
םימי 11 ,תוריייבב םילוחה תיבב םלוצ יכ ןעטנש ,ףסונה םולצתהו
.הירחא

,וזכ תטלק תמייק ןכא :דחא רבד ידמל רורב רבכ ,ל"יפינוימ תטלקל רשאב
תונויסינ .הפיטחה רחאל םוי ,דקתשא רבוטקואב 8 לש ורקובב המלוצ איהו
דצמ תקהבומה הכובמהו הזופחה תולצנתהה םג עובשה ףוסבו ם"ואה לש שוטשטה
.ם"ואה הטמ ידיב תטלקה תואצמיה לע םלוכ םידיעמ ,ןוגראה ירבוד

תמועל הברה תושדחמ ןניא ןיידע הכותמ ומסרופש תודדובה "סליטס"ה תונומת
לע םימדוקה םיחווידה תא תוששאמ ןה םלוא ,ןכל םדוק עודי היהש המ
רבכ עובשה ףוסב .הירחאלו הפיטחה תעב ל"יפינוי ילייח לש יוקלה םדוקפת
םידמב שומיש ושע םיפטוחה יכ ,תיבמופו תימשר הנושארל ,ם"ואה רבוד הדוה
תחתמ העצוב הפיטחהש הרבסה תא תוקזחמ םג תונומתה .ל"יפינוי ילייח לש
םישוטנה בכרה ילכ תא תרחמל וררג הלא יכו ידוהה דודגה ילייח לש םפאל
.הפיטחל ושמישש ,הללאבזיח לש

שדח ןיא ומסרופש תונומתב יכ עובשה ףוסב ונעט ,בגא ,ןוחטיבה תכרעמב
9-ב "הריז'ג-לא" תיברעה היזיוולטה תנחתב ומסרופ ןהל תומוד יכו
םניא לבא ,תטלק שיש םיענכושמ םה יכ ורמא םיינוחטיב תורוקמ .רבוטוקאב
ונייעש םייאמצע םיחמומ .הנממ וחקלנ 2 ץורע רדישש תונומתהש םיחוטב
ומלוצ "הריז'ג-לא" לש תונומתהש םירמואו הנעטה תא םיחוד םימוליצב
.םינוש םיטרפ תוללוכו תרחא תיווזמ

לש וקלח תפישחב איה תטלקב יבמופה קוסיעב תירקיעה תובישחה ,ךכ וא ךכ
,לארשיל תרשפאמ וז .הפיטחה תולשלתשהב - השעמב ףא ילואו לדחמב - ם"ואה
תגיסנ זאמ לובגה ךרואל ל"יפינוי לש "יבלח"ה ודוקפתמ ןוצר תעבש הניאש
תופקתהה ךשמה לע ןונבל דגנכ רתוי הפירח הדמע תטיקנמ ותוענמיהמו ל"הצ
רקיעב תניינעתמ ,התניחבמ ,ןוחטיבה תכרעמ .ןוגראה תא ךיבהל ,בד רהב
,המצע הפיטחה ירחאש תוקדהמ םימוליצ םג האלמה תטלקב םילולכ םאה הלאשב
.רבוטקואב 7 ירהצב

תורייבב םילוח תיבב לוכיבכ השענש םוליצה תא םיפפוא ,תטלקל האוושהב
אלב המלוצ וזכ הנומתש ןימאהל םישקתמ לארשיב .הברהב םילודג הלאש ינמיס
;ילמיסקמ לופיא תחת םיקזחומ םיפוטחהש חינהל ריבס .הללאבזיח לש המכסה
חילצה יאמצע םדאש חינהל ןיא .דרא ןור יובשה טוונה לש וניינעב הרק ךכ
ילבמ לארשיל תונומתה תא חירבהל ךכ רחאו םילוחה תיבל השיג גישהל
המחול לש ליגרת דועב רבודמש דשחה ןאכמו .ךכמ עדי הללאבזיחש
לש הכורא הירוטסיה שי ןונבלב םיעישה םינוגראל .ןוגראה דצמ תיגולוכיספ
לש "גרוהל ותאצוה"מ ואידיווה ימוליצ תשרפ ומכ ,הזה גוסהמ םיפויז
לש לארשיל ותפיטחל הבוגתב ,1989-ב סניגיה ףוטחה יאקירמאה לנולוקה
.דייבוע םירכ-לא דבע חיישה

דועו םינטלרש ,םינוהמת ללש דימת םיברועמ םירדענהו םייובשה תוישרפ לכב
ישוקל ולגרתה רבכ םיפוטחה תרזחהב םיקסועה םיתווצה .םמצע םעטמ םיחילש
לש תולודג תויומכ תועיגמ םינש ךשמב .ןבתהמ ץומה יופינב ךורכה רידאה
טועימ קר ךא ,דואמ חיטבמ םיתעל עמשנ וקלחש ,םינושה םירדענה לע עדימ
.ךרע לעבכ הלגתמ ונממ לטובמ

רשעב ןופצה לובגב שחרתמה רחא בקעש ימ לכ .ןטלרש וניא טאירפא ימולש
ינפלוא .ולש תיתחפשמה הרבחה תאו ותוא ריכהל דמל ,תונורחאה םינשה
המוצע תוריהמב םרז וילאש ,יאצמע ל"מח ויה הנומש-תירקב "ןייל-פוט"
תשר םע רשקב דמע טאירפא .הגיסנל דע ,ןוחטיבה רוזאב שחרתמה לע עדימ
וללה םירשקה .עדימ ול ומירזהש ל"דצ ישנאו םינונבל םיבשות לש תפעוסמ
.תעכ םג הארנכ ותוא םיתרשמ

ךרטצת ,םינימא ל"יפינוי לש תטלקהמ גישהש םימוליצהש הריבסה החנהב לבא
,םילקש ינויולימ לש ביצקתש הרק ךיא .המצע תא םג קודבל ןוחטיבה תכרעמ
וליפאש ,יטרפ חרזא איבהש המ תא וגישה אל ל"הצו כ"בש ,דסומ ישנא תורשע
?ל"וחב ויתואצוה תא ןממל ןוחטיבה תכרעמ תעצהל בריס


Return to Archive