July 6 2001.     www.haaretz.co.il


םילייחה תפיטח תדעתמ ם"ואה תטלק :לארשיב דשח
רימש המלשו ןמלבוס לאינד לארה סומע תאמ
תטלקב יתיפצ :ל"יפינוי רבוד ;ואדיווה תטלק תא לבקל ם"ואהמ עבת ןורש
םיפטוחה תוינוכמב םדה ימתכ הב םיארנו -
שקת "ןייל-פוט" :םולצת
תינוכמה :ל"יפינוי לייח םליצש תטלקה ךותמ
ם"ואה בכר ידיב תררגנ ,הפיטחל הארנכ השמישש
םידשוח ןוחטיבה תכרעמבו ל"הצב
לייח םליצש ,ואדיווה תטלק יכ
ןונבל םורדב ל"יפינוי חוכמ
תא םג החיצנמ ,רבוטקוא שדוחב
תשולש תפיטח רחאל דימש םיעגרה
לארשי .בד רהב ל"הצ ילייח
השירד ם"ואל לומתא הריבעה
תא דימ הידיל ריבעהל הפיקת
ופקת םיינוחטיב תורוקמ .תטלקה
ם"ואה ישנא תוגהנתה תא תופירחב
יניינעל ם"ואה ל"כזמ תת ;השרפב
ל"כזמה יכ רמא םולשה תוחוכ
לש המויק לע עדי אל ןאנא יפוק
הלשממה שאר .הנורחאל דע תטלקה
תעבות לארשי יכ שמא רמא ןורש
."ונידיל עיגת איהו" - תטלקה תא לבקל

יתש תא םינפמ ל"יפינוי ילייח םיארנ תטלקה ךותמ סליטס ימוליצב
רבוד .הללאבזיח ידיב ושטננו םילייחה תפיטחל הארנכ ושמישש ,תוינוכמה
יכ שמא רמא ,תטלקב הפצש ,לסקוג רומיט ,ןונבל םורדב ל"יפינוי חוכ
תועיצפ לע דיעהל תויושעש תויומכב אל םלוא ,םד ינמיס םיארנ תוינוכמב
תריזמ מ"ק 12-10 לש קחרמב תוינוכמה יתש ואצמנ ,וירבדל .ןפוד תואצוי
תעב שומיש וב השענ אל"ש ,ם"ואה לש דויצו הלבח ירמוח ןכותבשכ ,הפיטחה
לייח ידיב הפיטחה רחאל תועש 18-כ המלוצ תטלקה יכ ןייצ אוה ."הפיטחה
.קרוי וינב ם"ואה זכרמב תאצמנ איה יכו ,ידוהה דודגב

תדעתמש תטלק תמייקש הכירעה לארשי יכ ,סיראפב שמא רמא ןורש הלשממה שאר
תוינפ רחאל קר" .םוקמל הכומסה ם"ואה תדמעמ המלוצ איהשו ,הפיטחה תא
אל םה ילוא .וידיב תאצמנ תטלקה יכ ם"ואה רשיא לארשי לש תונשנו תורזוח
עיגת איהו - תטלקה תלבק תא םיעבות ונחנא .ודוה םה הנורחאל ךא ,ועדי
."ונידיל

7-ב ופטחנ ,דאעוס רמועו םהרבא ינב ,ןטיבא ידע ,םילייחה תשולש
לע תועומש .םלרוג לע ןמיהמ עדימ לארשיל ןיא זאמ .2000 רבוטקואב
תכרעמל ועיגה ,הפיטחה רחאל רצק ןמז המלוצש ,ואדיו תטלק לש האצמיה
.םישדוח המכ ינפל רבכ לארשיב םינוש םימרוג ידילו ןוחטיבה

תירקב "ןיילפוט" ינפלוא לעב ,טאירפא ימולש ךרד לארשיל ועיגה םימוליצה
הפוריאב םישדוח העברא ךשמב תטלקה תא שפיח טאירפא .2 ץורע שיאו הנומש
םיקיזחמ וא התוא ומליצש םישנא םע רשק רוציל חילצה הנורחאבו ,ב"הראבו
ימוליצ המכ םסריפ לומתאו ,ןוחטיבה תכרעמל םג םיטרפה תא רסמ אוה .הב
,הז בלשב וידיב הניא תירוקמה ואדיווה תטלק ,עודיה לככ .הנממ סליטס
.הכ דע םסרופש הממ םיעטק רתויב הפצ אוה םלוא

יגיצנל ןוחטיבה תכרעמב םיריכב ןיב רבעש ישימח םויב המייקתהש השיגפב
יכ רמא ,יזנכשא יבג ,ןופצה דוקיפ ףולא .תטלקה תייגוס םג התלע ם"ואה
ירבדל .תוריהמב לארשיל הריבעהל ם"ואה ישנאמ שקיבו המויק רבד ול עודי
לש וחילש ,ןסראל הירט .םעזב ם"ואה ישנא וביגה ,םיינוחטיב תורוקמ
רופיסה תא ונקדב" .וזכ תטלק םוש ןיא יכ ןעט ,ןאנא יפוק ,ם"ואה ל"כזמ
.ןעט ,"תטלק ןיאו - רבעב הזה

השיגפהו ,ןיינעב ושקעתה ,רזעילא ןב ןימינב ,ןוחטיבה רשו יזנכשא
ןסראל רשקתה םידחא םימי רובעכ .החונ אל הריוואבו המכסה אלב המייתסה
.תטלק תמייק ןכא יכ רמאו לצנתה ,רזעילא ןבל

לארשי ידיל ריבעהל תצרמנ העיבת ובו ןאנאל בתכמ לומתא חלש רזעילא ןב
רשאב ותושרבש עדימה לכ תא ריבעהל ןכו לארשי ידיל תירוקמה תטלקה תא
.רשה בתכ ,"הזה שיגרה ןיינעה תובישחב םיזגהל לוכי ינניא" .הפיטחל
םתרזחהו םמולש תחטבה ,ךל עודיש יפכ .ןפוד תאצוי תמאב תוחתפתה וז"
,לארשי תולשממ לש הנוילע תופידעב הראשנ םילארשיה םירדענה לש הריהמה
ןפואב ,ןאנא לש תידיימה ותוברעתה תא שקיב רזעילא ןב ."הווהבו רבעב
.תטלקה תרבעה תא חיטבהל ידכ ,ישיא

ילכ ינש תא םינפמ ל"יפינוי ילייח םיארנ תטלקה ךותמ ומסרופש םימוליצב
רחאל םוי ,ןבל ינשהו קורי עבצב דחאה ,םיפטוחה לש םישוטנה בכרה
.הפיטחה

רבדה יכ הארנ .םירחא בכר ילכל ורבעש ,םיפטוחה ידיב ושטננ תוינוכמה
ךא ,םישופיחב וקסעש ל"הצ תוחוכ תא תועטהל ידכ ,שארמ ןונכת יפ-לע השענ
תושגנתהמ האצותכ וקוזינ תוינוכמהש הדבועה םע םג רשק ךכל היהש ןכתיי
.החירבה תעב

תטלקהש חינהל ריבס דוסי םהל שי יכ ורמא םיינוחטיבו םייאבצ תורוקמ
תורשפא תמייק .סליטסה תונומתב עיפומש הזמ רתוי בר עדימ תללוכ תירוקמה
תטלקה .הפיטחה רחאלש םינושארה םיעגרה תא םג ןכל םדוק םוי חיצנה םלצהש
.רוזאב ל"יפינוי תדמע תברקמ המלוצ

."עוריאה תוביסנ לע רוא ךופשל היושע תטלקה" יכ לומתא רמא רזעילא ןב
םירקוחה תא רישעת האלמה תטלקב תוננובתה יכ םיווקמ ןוחטיבה תכרעמב
םתועגפיה תדימ וליפאו ,הפיטחב םיברועמה תוהז ילוא ומכ - ףסונ עדימב
,ףקתוהש ףורשה רויסה בכר לע ואצמנש םדה ימתכ יפ לע .םילייחה לש
.הפיטחה תעב ועגפנ םילייחהש ל"הצב םיחינמ

.ם"ואה תוגהנתה לע רתויב הפירח תרוקיב לומתא וחתמ ןוחטיבה תכרעמב
תא בר ןמז ךשמב ושיחכה ,םיריכב םהיניב ,ם"ואה ישנא יכ ורמא תורוקמה
תורשפא התיה ם"ואה יריכבלש תורמל ,ורמא ,תאז .םהידיב תטלקה תואצמיה
םיקיזחמ רבכ ם"ואה הטמב יכ דשח םג הלע .המויק לע םדקומ בלשב רבכ תעדל
.המ ןמז הז תטלקב

לש םתברק תא ףשוח אוהש ינפמ ,ם"ואל ךיבמ תויהל יושע תטלקה םוסרפ
םילייחה יכ ל"יפינוי יניצק ונעט הפיטחה ירחא .עוריאל ל"יפינוי ילייח
לש ליטה ירי בקע) םיצוציפ ועמשש רחאל דימ יכו ,הל םידע ויה אל
הפיטחה תא ואר אלו הסחמ תומוקמב ורתתסה ,(רויסה בכר רבעל הללאבזיח
.המצע

ילוא םקלחו ,תויוחתפתהל םירע ויה ם"ואה ישנא יכ םידשוח לארשיב םלוא
ןוגראה ויפלש עדימ םג םייק .הפיטחל הללאבזיח תונכהמ ןיע ומילעה ףא
ותוליעפ תאווסה ךרוצל ,ל"יפינוי חוכ לש בכר ילכב וא םידמב שמתשה
.הפיטחה תארקל

בש אוה .השרפב תויוחתפתהה לע םיפוטחה תוחפשמ תא לומתא ןכדע רזעילא ןב
לע ףסונ עדימ לבקל ידכ ץמאמ לכ תושעל ךישמת ןוחטיבה תכרעמ יכ שיגדהו
רסמ םוש לביק אל יכ שמא רמא ןורש הלשממה שאר .םיפוטחה לרוג
רלצנקהמ שקיב אוה .רדרש דראהרג הינמרג רלצנקה םע ותשיגפב הללאבזיחהמ
לע רדרשל הדוהו ,םייחב םהש אדוולו םייובשה תא תוארל םידעצה לכ ושעייש
.םיצמאמב ךישמיש חיטבה רדרש .םייובשה תרזחהל ותוליעפ

ייח אלא ,השרפב יאנותיעה ןיינעה וניא יתניחבמ רקיעה" :שמא רמא טאירפא
."םיפוטחה תרזחהב עייסל דעונ יתישעש המ לכ .םדא

דיקפ יפמ םויה חוודמ הראניס-א ילארשי-יברעה ןותיעה :רסומ רינ ירוא
תלשממל רדש רסמ ,הללארסנ ןסח חייש ,ןוגריאה גיהנמ יכ ,הללאבזיחב ריכב
ינפמ ןורש הלשממה שאר תא ריהזה ובש ,ינמרג ךוותמ תועצמאב לארשי
,לארשי ידיב קזחומה ןוגריאה יריכבמ ,ינאריד הפטסומ לש ורורחיש תיינתה
.דרא ןור ילארשיה טוונה לע עדימ ןתמב

התושקעתהב דומעת םאש לארשי תא ריהזה ןוגראה ,ריכבה דיקפה ירבדל
ולרוגכ ןוגראה ידיבש םיפוטחה םילייחה תעברא לש םלרוג היהי ,הז ןיינעב
.דרא ןור לש

.רטרו יסויו ןב ףולא ,אנב לאל'ג :ופתתשה העידיה תנכהב


Return to Archive