גחל ףסומה 25.04.2001 תונורחא תועידיץח סייטה תמולעת
.השתהה המחלמב תויטייבוס םיליט תוללוס לז הפיקתמ רזח אל ץח לאומש ל"אס
ןעוט ,ירחא הנז 30 .היליעמסיא דיל ותפוג ירירש ורתואש דע ,רדענכ בשחנ אוה םינז ענרא ךשמב
דקפמ ."יבשב חקלנ רשאכ םייחב היה סייטהו םלש ראשנ סוטמה" :תיאבצ הירוטסיהל יסורה ןוכמה
תיסורה הסריגה םאה ."הבקסומל ותיא דחי סטוה ילארשיה סייטהש ןעט הללוסב ןגס" :תיסורה הללוסב
תויארה ,תויודעה :דובאה םוטנפה תובקעב .ןכתיי אל :ל"הצ ?הרקמה תוביסנ לע הלאש ינמיס הלעמ
תולאשהו

רוניג הלבזיא

לכב לארשי יסייט יריכבמ ,ץח לאומש ל"אס לש ורבק בצינ לואש תיירקב ןימלעה תיב לש תיאבצה הקלחב
קפקפל הביס התיה אל שיאל רצק ןמז ינפל דעו ,השתהה תמחלמ ךלהמב ,ותומב היה 33 ןב .םינמזה
,המחלמה לש האישב תיריווא הפיקתל אצי ,ריוואה ליח לש הנושארה םימוטנפה תסייט דקפמ ,ץח .ךכב
הפוגו סוטמ ידירש רותיא תובקעב םינש עבראכ רחאל קר עבקנ ותומו ,רדענכ זרכוה אוה .רזח אלו
.תומולע ורתונ ץרענה סייטה לש ותומ תוביסנ םא םג ,המולעתה הרתפנ ,הרואכל .היליעמסיא דיל
הלאש ינמיס לש הרוש הלעמ ,יסורה הנגהה דרשמ לש תיאבצ הירוטסיהל ןוכמה תאצוהב רוא הארש רפס
תולוחב לפנש ,ילארשי םוטנפ סוטמ" .ירצמה רבדמב ריכבה ילארשיה סייטה לש ותומ תואדו יבגל
םוסרפב בתכנ ךכ ,"הבקסומל וחלשנ ,ץח לאומש ,סייטהו סוטמה ...עגפ אללו םלש ראשנ ,םיקומע
.ימשרה יסורה
ילארשיה םוטנפה סייט םאה ?הנש 30-כ ינפל עריאש המ לע ןכדועמה חווידב תמא לש דוסי םייק םאה
ולו וזה העיתפמה תיסורה הסריגב שיש ןכתייה ?ויתובקע ומלענ םשו ,הבקסומל סטוהו הבשנ ןכא
שי ,ץח לש וסוטמ תא הליפהש תיסורה םיליטה תללוס דקפמ ,בוקינוקלוט יליסאול ?תמא לש סיסר
."יבשב חקלנ רשאכ םייחב היה סייטה" ,רמוא אוה ,"ןכ" .תצרחנ הבושת

"ילע ץר ליט"
תפיקתל םכרדב םיילארשי םוטנפ יסוטמ לש הנבמ ץח לאומש ליבוה ,1970 ילויב 18 ,תבש םוי ירהצב
ףרה אלל קסע ריוואה ליחו ,האישב התיה השתהה תמחלמ .ץאוס תלעת לש תיברעמה הדגב םיליט תוללוס
םיסוטמהמ עונמל ידכ ץאוס תלעת תברק לא םדקתהל וסינש ,ירצמה אבצה לש םיליט תוללוס תפיקתב
.יריווא שפוח םיילארשיה
רכזוה ףא ומש .ריהזמ דיתע ול ואבינ ל"הצב .ריוואה ליח עדיש םיבוטהמ ,ןייטצמ סייט היהץח
םע דחיב ,ליבוהל ץח רחבנ ץאוסב הפיקתה ינפל הנש .ליחה דקפמ םויה אובב תויהל ידיתע דמעומכ
םיסוטמה ועיגהשכ .ב"הראב םוטנפה סוטמ תא דומלל האציש םיסייטה תחלשמ תא ,ןונ-ןב והיבא
יפכ ,"ץח לש ה'רבחה" .תובר תוחיגב ףתתשהו תסייטה לש ןושארה דקפמכ הנומ אוה ,ץראל םינושארה
אבצה תודיחי לע הצצפה תוחיג תורשע םוי לכ וכרע ,ריאמ הדלוג ,זאד הלשממה שאר םתוא התניכש
.תיזחה חק ךרואל ירצמה
יליט תוללוס :דעיה רבעל וסטו לובגה תא וצח םימוטנפה .ילרוג תבש םוי ותואב םג היה ךכ
תפילחב טונח ,סוטמה תמדקב ואתב בשי ץח .םיטייבוס םיתווצב תושיואמ ויהש ,3 יא.סא ריווא-עקרק
תוללוס לא וברקו ץאוד תלעת תא וצחש רחאל .יניע םחנמ ,טוונה בשי ירוחאה אתב .הרופא ץחל
ץצופתה םהמ דחאו ,רפושמ 2 יא.סא גוסמ םיליט ורגיש םיטייבוסה .מ.נ שא םרבעל החתפנ ,םיליטה
.ןשעבו שאב ףטענ סוטמה .יניעו ץח לש םוטנפהמ רטמ 50-כ
לעמ ץח ל"אס לש ןורחאה חווידה היה הז ,"התיבה הרזחב הנופ ...יתעגפנ ...ילע ץר (ליט) דחא"
תתיחנ תוחנלו הלעתה תא תוצחל ודיב הלעיש ךירעה ץח יכ הלוע םירחאה םיסייטה תויודעמ .רבדמה
לא ללצו הטילשמ סוטמה אצי הלעתהמ םירופס םירטמוליק לבא .יניסב ליחה יסיסבמ דחאב םוריח
םיסייט .ירצמה יבשב לפנו חנצ הזו ,יניע םחנמ טוונה לש טלפמה אסיכ תא ליעפה ץח .עקרקה
םירצמה ועידוה הממימ רתוי רחאל קר .ומלענ וסוטמו ץח ךא ,חנוצ ומצע סייטה תא םג ואר םידחא
.סייטה תומ לעו םוטנפה תלפה לע
תא ולצינ סייטה לש וירבח .םירופיכה םוי תמחלמב הלעתה תא הצח ל"הצש דע רדענכ בשחנ ץח
תיחרזמ-תימורד מ"ק 14-כ ,רעושמה הליפנה םוקמב .וסוטמ ידירש ירחא םישופיח עסמל תונמדזהה
תפוחמ תכתמ ,קיטסלפ ירבש ,לגלג :םוטנפה סוטמל םיכיישכ והוזש םיטעמ םיטירפ ואצמנ ,היליעמסיאל
.הפוג ידירשו חנצמ תועוצר ,סייט תפילח לש םיערק ,סוטמה

תולוחב םלש םוטנפ

תציחל' רפסב בתכנ ךכ ,"יטייבוס מ.נ יחתותו םיליט ךרעמ דימשהל םילארשיה וסינ 1970 ילויב 18-ב"
םינבמ השיש ,םימוטנפ 24 ופתתשה הפיקתב"98'. תנשב הבקסומב רואל אציש ,'הנש 25 ירחא םיידי
.םינוויכ המכמ ףקתוה בוקינוקלוט יליסאו לנולוק-תת לש םיליטה ךרעמ .דחא לכ םיסוטמ העברא לש
תדיחיב ועגפ םילארשיה לבא ...דחא דועב ועגפו ברק יסוטמ ינש םיליטה יליעפמ ודימשה השק ברקב
תווצו ןימוס טננטול וגרהנ ליטה ץוציפמ .שדחמ ותניעט ןמזב רגשמב הרישי העיגפ ותיחנהו הנטנאה
.רוגישה
דקפמ-סייטה .גרהנש ,יניע םחייאמ ,טוונה ויה ותווצב .'דחוימ' היה ולפוהש םימוטנפה דחא"
לפנש ,סוטמה .הבשנ - םאנטייווב המחלמב רבעב ףתתשהש ,יאקירמא-ידוהי - ינייע םחאקאמ רויאמ
.םיטייבוסה םיחמומה לש םביל תמושת תא וילא ךשמ דימש המ ,עגפ אללו םלש ראשנ ,םיקומע תולוחב
."הבקסומל סייטהו סוטמה וחלשנ הרהמ דע
ףלא 50-כ .תיברעבו תיסורב םסרופו ,םירצמו םיסור ,השתהה תמחלמ יקיתו לש סנכ תובקעב בתכנ רפסה
,וזה תיביסמה תיאבצה תוברועמה .המחלמ התוא ךלהמב לארשי דגנ םירצמב ומחל מ"הירבמ םילייח
תונש לכב השרו תירב חטשל ץוחמ מ"הירב הליעפהש רתויב הלודגה התיה ,'זקווק עצבמ' התנוכש
סנכ וכרע םיקיתווהמ המכו ,ורתונ תונורכזה ,ופלח םינשה .ןטסינגפאל השילפל דע ,הרקה המחלמה
סומידב םירצמ םיניצק רפסמ םגו םיטייבוס םיקיתו ועיגה סנכל .ברק תשרומ לש חוחינ םע יגלטסונ
.היסורב םירצמ רירגשו
,וקנמראי ירלאו לנולוק יאבצה ןוירוטסיהה רמוא ,"ץח לאומאש היה הבקסומל אבוהש ילארשיה סייטה"
תא ןוזפיחב הקיתעהש ,תינדלקה ידי לע תועטב ושבוש סוטמה תווצ ישנא תומש" .סנכה יפתתשממ דחא
."הנורחאל ונאצוהש שדח רפסב עיפומ ןוכנה םשה .האצרהה
יאשחב לבוהו םיטייבוסה ידיב הבשנש סייטכ ץח לאומש לש ומשב תבקונש ,ןיטולחל ההז הסריג ,ןכאו
רפסה .יסורה הנגהה דרשמ םעטמ לעופש תיאבצ הירוטסיהל ןוכמה לש ימשר םוסרפב העיפומ ,הבקסומל
םייאבצ םיכוסכסו תוימוקמ תומחלמב מ"הירב' םשה תחת הנשכ ינפל רואל אצי ,םידומע 600 ,סרכה בע
. 20'-ה האמה לש היינשה תיצחמב
םירצמב השתהה תמחלמ ימיב הבצוהש תיטייבוסה תיריוואה הנגהה תייזיווד דקפמ ,בונרימס ו.א
לרנג-לנולוק ,בונרימס .הזה ימשרה הירוטסיהה רפס יכרועמ דחא אוה ,םיליטה תוללוס תא הלעפיתו
.ילארשיה סייטה תשרפל עגונה קרפה רושיאל םיארחאה דחא םג הארנה לככ היה ,'לימב
םיניצק ינש לש הייאר תויודע לע םג אלא" ,וקנמראי רמוא ,"ונלש תורוקמה לע קר ךמתסמ אל רפסה"
.סוטמל ילארשי סייט םילעמ ךיא האר יכ דיעה ןושארה .תיטייבוסה הללוסב ותרישש ןגס תוגרדב
."סוטמ ותואב ותיא דחי סטוה יובשה ילארשיה סייטהש ןעט רחאה

סייטה תא וררג :דקפמה

רוזאבש יקסבוקו'זב ררוגתמ ,ץח לש וסוטמ תא הליפהש םיליטה תוללוס דקפמ ,בוקינוקלוט יליסאו
לבא ,ךכ לע והשמ יל עודי" .השרפה תאלעהמ ץוחל עמשנ ,אבצה לש יאלמיג ,בוקינוקלוט .הבקסומ
."רבדל לוכי אל ינא ,ילש םידקפמה םע יחחושת
וקיחרהו וררג םה ךיא ,סייטה תא יתיאר אל" .הבקסומל סייטהו םוטנפה ורבעוה דציכ רמול ברסמ אוה
."העגפנ הללוסהש ירחא ,ישנא םע קוסע יתייה .ותוא

?יבשב חקלנ רשאכ םייחב היה סייטה
."ותיא רבידו ותוא האר ילש הללוסה לש יטילופב ןיצקה .םייחב היה אוה ,ןכ"
.תופסונ תולאש לע בישהל בריס בוקינוקלוט
:דיעה יניע ךא ,הבשנו עצפנש יניע םחנמ טוונב ץח תא ףילחהו לבלבתה בוקינוקלוטש דושחל היה רשפא
,ילארשי סייטב שגפ ןכא בוקינוקלוט םא .םירצמב ךשוממה יבשה ךלהמב םיטייבוסב יתלקתנ אל םלועמ
.ץח היה הז
אבוה ץח ל"אסש תורשפא לסופ אלו ולש יוליגה לש הנועטה תועמשמל רע וקנמראי יסורה ןוירוטסיהה
,רתוי דוע השולק תורשפא לטבמ אל םג אוה .יטייבוסה אלכב ,תובר וא תוטעמ םינש ,דרשו הבקסומל
.היסורב םש יא ,63 ןה ,םייחב ונדוע ץח היפל
רתוי רבכ" .וקנמראי רמוא ,"ותוא םסרפמ יתייה אל ,רופיסה תותימאב ענכושמ יתייה אלמלא"
."תאז השע אל שיאו - ירבד לע רערעי והשימש ןיתממ ינא ,סוניכב יתיצרהש זאמ ,םייתנשמ

הרסחה הממיה

ןיידע" :'תונורחא תועידי'ב רבה ןתיא יאבצה בתכה חוויד ,סוטמה תליפנ תרחמל ,70' ילויב 19-ב
.םירצמ ימשב וחנצו םסוטמ תא לומתא ושטנ רשא ריוואה ליח יסייט ינש לש םלרוג לע תועידי ןיא
םלוא .םיחנוצ םיינשה תא ואר יכ וחוויד ,סוטמה לפוה הכלהמבש ,הפיקתב ופתתשהש םילארשי םיסייט
."הגאדל םוקמ תנתונ ,'ריוואב סוטמה ץצופתה' היפל ,ירצמה אבצה רבוד לש ותעדוה
לש םתליפנ לע עידוהל םירצמה םירהממ ללכ ךרדב" .םירצמה לש הרזומ תולהנתה לע רבה עיבצמ העידיב
לע ורזפתהש וירבש לעו ריוואה סוטמה לש ותוצצופתה לע קר ועידוה םעפה .יבשב םילארשי םיסייט
."בחרנ חטש ינפ
תועש ךות ובשנש םילארשי םיסייט לע וא םיסוטמ תלפה לע םירצמה וחוויד םירקמה תיברמב ,ןכאו
רשק ךכל שיש ןכתיי םאה .סוטמה תלפה ירחא הממימ רתוי תירצמה העדוהה העיגה םעפה .תורופס
סוטמה ץוציפ לע םירצמה ועידוהש דע ,הרסחה הממיה ךלהמב םאה ?וקנמראי ןוירוטסיהה לש הסריגל
?הבקסומל ילארשיה סייטה רבעוה ,םיסייטה לרוגו
םהיתוחוכ רובע הקפסא וסיטה םהילא ,םיסיסב רפסמב תידעלב הטילש התיה םיסורלש רפיס וקנמראי
18-ב םימוטנפה תפיקת תובקעב .והשלכ רצמ חוקיפל תונותנ ויה אל הלא םיסיסבמ תוסיטה .םירצמב
הרואכל התיה הבקסומל םיעגפנה תרבעה .םיטעמ אל םיעוצפו םיללח העשת םיטייבוסל ויה ילויב
.סוטמה לע התיהש תללכושמה תיריוואה המחולה תכרעמ לשו סייטה לש תיאשח הרבעהל םג החונ תונמדזה
תא ריבסהל םג יושע הז ,סייטהו סוטמה לא םינושאר ועיגהו םירצמה תא ומידקה םיטייבוסה םא
םיטייבוסהש דע ,סוטמה תלפה לע ועדי אל תמאב םירצמהש ןכתיי .לארשיל חווידב תירצמה תוהתשהה
.תרחמל ,םהל ורפיס

םוטנפה לע עדימ :עינמה

.םטליטה יסיסב תפיקתמ לארשי הענמנ םכלהמב ,הגופה ימי המכ רחאל הכרענ ריוואה ליח תלועפ
תירב רוביג' תוא תא חיטבה ףא ,וק'צרג ירדנא ,הנגהה רשו ,םוטנפב דחוימ ןיינע היה םיטייבוסל
.םוטנפ ליפיש םירצמב םיליטה תוללוס ידקפמ ןושארל 'תוצעומה
םסריפש ,תונותיע יעטק טקלב .יאקירמא-ילארשי םוטנפב קושחל תובוט תוביס ,םיטייבוסל ,םהל ויה
הרוה ןוסקינ"70'. ינוימ 'קיווזוינ'המ העידי תטטוצמ ,םירצמב םיסורה המחלמה יקיתו ןודעומ
לארשיב םינותיעב חווד סוטמה תלפה רחאל םיימוי .םש בתכנ ,"ידוס ינורטקלא דויצ לארשיל קפסל
,העידיב דוע רסמנ ,"ירצמה רבודה" ."ךומנ הבוגמ ופקתו - השדח הטישב תבשב ולעפ םימוטנפה" יכ
דגנ הנגהה םלוא ,םיירצמה םיבצומה לע הפקתהב השדח הטיש הנושארל ליעפהל וסינ םיסוטמהש ןעט"
."ילארשיה סוטמה תא ליפהלו וז הטיש לע רבגתהל החילצה םיסוטמ
םיאשונ םיילארשיה םיסוטמהש ועדי ,םיאקירמאה ירחא קסופ יתלב יגולונכט ףדרמב ויהש ,םיטייבוסה
לע םדי חינהל התואנ תונמדזהל תוכירדב וניתמה םה .ותוא לעפתל ורשכוהש םיסייטו שידח דויצ
.3 יא.סאהו 2 יא.סאה יליט לש העיגפה רשוכ תא לרטנל התיה הלולעש ,השידחה היגולונכטה
םישידח םייאקירמא הצצפה יסוטמ ליפהל וחילצה אל ,'זקווק עצבמ' יפתתשמל רסמנש יפכ ,םיטייבוסה
,"דחוימ" ןכא היה ץח ל"אס סיטהש םוטנפה .'ב דעומ ,םתניחבמ ,התיה השתהה תמחלמ .םאנטייווב
תיגולונכט תכרעמ ,ריוואה ליח תודלותב הנושארה םעפב ,אשנ אוה .יסורה ןוירוטסיהה ןייצש יפכ
.םיליט ינפמ הנגהל תללכושמ
,בלרה יפר" :יניע םחנמ טוונה רפיס ,ןוחטיבה דרשמ תאצוהב ' 83-ב רואל אציש ,'ץחל תפילח' רפסב
לש יעצבמהו יטרואיתה עדיה לכ' .סוטמ ותואב דחי סוטנ ינאו ץחש ףקותב דגנתה ,סיסבה דקפמ
."?והשמ םכל הרקי םא היהי המ' .ונל רמא אוה ,'םכלצא אצמנ תסייטה
וגהנ םיטייבוסה לש םתוסח ינבש ךכ לע תורעשהו תועומש ברעמב וחוור הרקה המחלמה תונש ךלהמב
ולבקתה" ,אשונב איקבש רוקמ רמוא ,"השתהה תמחלמ ךלהמב" .םייברעמ םייובש םהידיל ריבעהל
הלבקתהש השדח הקיטקטח היגולונכט לכל הנעמ שי םיסורלש ךכ לע םילארשי םיסייט לש םיחוויד
.'תוחומ קנב' לש ותלעפהו ומויקב קר וזכ הבוגת תוריהמ ריבסהל ןתינ ,יתעדל .םיאקירמאהמ
לש תורשפאה .םאנטייווב הליבקמה הריזב ובשנש םיסייטמ עדימ ולביק םיטייבוסהש ןכתיי טלחהב
הלועפה יסופד תא תמאות ,מ"הירב תוברועמב יאבצ תומיע לש תיזכרמ תיזחמ ילארשי יובש תקזחה
."םינש ןתואב םיטייבוסה לש םירכומה

ייא.ןא.יד תוקידב ילב

ירואיתב הרזענ ,ויתובקע ודבאש רחאל םינש יצחו שולש ,סוטמה תוקסרתה םוקמ תא שפחל האציש תחלשמה
הרזענ תחלשמה .ותלוכי לככ עייסו ירצמה אלכהמ הפוקת התואב בש יניע םחנמ .טוונה רסמש ףונה
.רוזאה לש ריווא ימולצתבו הנבמה יסייטמ דחא לש ותודעב םג
םינתינ ויה אל הפוגה ידירש" .םילד ויה חטשב םיאצממה .םמוש תונויד חטשב לפנ ,ררבתה ,סוטמה
,יתביסנ היה ,ל"הצ רבוד םג רשאמש יפכ ,יוהיזה .ריוואה ליחב םימרוג םירמוא ,"יאדו יוהיזל
םיילטנד םימושיר ויה יוהיזה תוטיש .תומייק ויה אל ןיידע ייא.ןא.ירה תוקידב .רתויה לכל
.יאדו יוהיז שבגל היה השק חטשב אצמנש הממ .תועבצא תועיבטו
15 רובעכ .תיסורה הסריגה תא ףסה לע םילטבמ אל ,םוקמב ואצמנש ,לברסה יערקו סוטמה יקלח םג
לכ" .ויבא לש וסוטמ לפוהשכ יצחו הנש ןב היהש ,ירוא ,ץח לש ונב םוקמל רזח , 89'-ב ,םינש
."ןתוא יתחקלו חנצמה תועוצר תא םש יתאצמ" .ןבה רפיס ,"קיטסלפו תכתמ יקלחב האלמ התיה העבגה
היפל ,הפיקתב ופתתשהש םיסייטה לש תינושארה םתעיבק תא הרואכל קזחמ חטשב חנצמה תועוצר לש ןמויק
,םלוא .םיסיסרל ץצופתהש ךכב ריבסהל רשפא אצמנ אל סוטמה ףוגש הדבועה תא .סוטמהמ חנצ ץח םג
ערחא ילוא ,לוחב 'רפחתה' ץח לש וסוטמ יכ ליחב וכירעה הפוקת התואב ,ריוואה ליחב רוקמ יפ לש
.םיסורה תנעטכ קוידב .םגא ינפ לע תקרזנש ןבאל המודב ,עקרקה לע 'תוציפק' המכ
אבצ לש םידמב םיטייבוס םילייח לש ,םיהזמ םיכיראת אלל ,םימולצת םיעיפומ המחלמה יקיתו לש םרפסב
,תויטייבוסה םיליטה תוללוס ידי לע ולפוהש ,םיסוטמהמ קלח .םיילארשי םיסוטמ דיל םידמוע םירצמ
ףא 90-ה תונש תליחתב ,היסורב ההושש ילארשי טמולפידל עיגהש חוויד יפל .ידמל םימלש םיארנ
עיגה סוטמהש תמיוסמ תוריבס שי ,רמולכ .ילארשי סוטמ הבקסומב םייאבצה םינואיזומה דחאב גצוה
.יח סייט םע ,תיסחי םלש עקרקל
חווד וילע דיחיה סייטה אוה ,םימוטנפה תסייט לע דוקיפה תא ץח לאומשמ שריש ,(רקפ) ןנור ןר ל"את
הסטהלו ןוקיתל ןתינ בצמב רתונו סייטה תטילפ ירחא התיחנל שלג ,עגפנ וסוטמש ריוואה ליחב הכ דע
.תעדה לע לבקתמ יתלב אל ךא ,דואמ רידנ .שדחמ
יעבר תשולש רובעכ - תיטמוטואו ,טוונה תטילפל דימ האיבמ סייטה ידי לע הטילפה ןונגנמ תלעפה"
חוויד הילעש הסיטה תוריהמ לע ךמתסמש ,בושיח .ןנור ריבסה ,"סייטה לש ותטילפל םג - היינש
,הזכ הרקמב .טוונהמ רטמוליק עברמ רתוי לש קחרמב סוטמהמ טלפיהל רומא היה ץח יכ הלעמ ,טוונה
.וירבש ןיב אצמיהל הרומא התיה אל ותפוג ,סוטמה ץוציפמ גרהנ םא םג
טלפמב הלקת לש הרקמב םג לצניהל םיוסמ יוכיס ול ןתנש המ ,עקרקהמ ירעזמ הבוגב וסוטמ תא סיטה ץח
.חתפנ אל חנצמה םא וא
קית תא שדחמ קודבל שי" .היסורב םימוסרפה תובקעב ןנור רמוא ,"קדוב ןיצק תונמל בייח ל"כטמרה"
."יוהיזה

רדענל בשחנ סייטה :תורירגשה

רבקנ ץחש תורמל .הבקסומב תילארשיה תורירגשל םג וקנמראי ןוירוטסיהה הנפ רפסה תביתכ ךלהמב
:בתוכ אוה רפסל ףריצש הרעהב ."רדענל בשחנ סייטה" :העיתפמ הבושת לביק אוה ,74' תנשב לארשיב
סוטמהמ טלפנ ,יניע ,טוונה .תצקמב םינוש םיטרפה ,הבקסומב תילארשיה תורירגשה ינותנ יפל"
לא' אלכל רבעוהו םירצמה ידי לע ףסאנ אוה .הרכה רסוחבו םיבורמ םירבש םע ,תחלצומ אל הרוצב
,ילארשיה חטשל דע רעובה םוטנפה תא 'ךושמל' טילחה אוה ,ץח ל"אסל עגונש המב .ריהקב 'היסאבע
בשחנ סייטה .םויה דע עבקנ אל קיודמה הליפנה םוקמ .היליעמסיא רוזאב קסרתהו רורחסל סנכנ ךא
."רדענל
סוטמה תליפנ םוקמו רדענל בשחנ סייטה יכ הבקסומב לארשי תורירגשב יאבצה חפסנה רסמ עודמ רורב אל
.הרובקל אבוה סייטהו סוטמה יקלח והוז זאמ הנש 25-מ רתוי ופלחש תורמל ,רתוא אל
ידיב הבשנו םייחב רתונ ,םוסרפל דוגינב ,טוונה .םייוגש םיטרפ ,קפס אלל ,ללוכ יסורה םוסרפה םג
אוה ,"םאנטייווב תריש ףאו" לארשי דצל ומחלש םיאקירמאה דחאכ ץח סייטה לש ורואית םג ,םירצמה
.םאנטייווב רקיב אל םלועמו םייפש ץוביקב לדג ,ץראה דילי ץח .תטלחומ התודב
סייטה בוברש תוביסנ לע זומרל םילוכי ,יניע טוונה בתכ םתוא ,'ץחל תפילח' רפסב םיעטק ךא
הסונו םוטנפב ןקתוהש תיריווא המחולל שדח דויצ לע רפסב רפסמ יניע .תיסורה הסריגב יאקירמאה
ליפורפ .יאקירמאה ריוואה ליחמ ןרס ברמ ונלביק ולש הלעפהה תוארוה תא" .הפיקתה םויב הנושארל
.ןושארה עגרהמ ונתוא דירטה ,יאקירמאה ריוואה ליח ידי לע דבועש ,עיצה אוהש הסיטה
הנולב םיזוורב ומכ ונשגרה .הזה הסיטה ליפורפ דגנ ונתוא וממוק םיסייטכ ונלש םיטקניטסניאה
לע רומשל וליפא ונחרט אל .םיליטה יניק לעמ לגר ףלא 18 הבוגב ,תיקפואו הרישי הסיט :קראפ
."טוחלא תממד
השדחה תכרעמה תטילקל ןמזה רצוק לשב .דויצה תנקתהב םייתסה אל יאקירמאה ןיצקה לש ודיקפת
.יאקירמאה ךירדמה םע ,תילגנאב ,ףיצר יטוחלא רשק םוי ותואב םייקל םיסייטה וצלאנ םיסוטמב
ןכ ינפל םשייש ,ףולא ןגסב היה רבודמ יכ רמוא ריוואה ליח תודלות לש הז קרפב בטיה יוצמש רוקמ
ךירדמה ,ןכ לע רתי .םיטייבוסל תרכומ התיה ,ולוק תוברל ,ותוהז .םאנטייווב ולש עדיה תא
.םיטייבוסה םיתתוצמל םירכומ ויהו םאנטיווב םיאקירמאה תא ושמישש םיחנומ םתואב ושמתשה םיסייטהו
לש הנזאהה תלוכי יכ רמוא ,םירצמב תיריוואה הנגהה חוכב ריכב ןמגרותמכ שמישש ,הדאזילע תשודראז
וטלקנ" ,הדאזילע דיעמ ,"םיסוטמב ולהנתהש תוחישה" .לארשי לש החטש לכ תא התסיכ םיטייבוסה
."הנוילע תופידעב וחנעופו
תפישחמ תיתלומעת תלעות לכ ןיא םויה לש היסורל .ותונימאל תומרות אקווד יסורה םוסרפה תוביסנ
ילארשי החמומ תעדל .תוימואלניבה תונמאה לכל דוגינב ילארשי יובש המילעה מ"הירבש הדבועה
לש היניעמ יארקאב קמח םא קר עיפוהל היה לוכי הזכ םודרפ ,םימעה רבחב ןיעידומו ןוחטיב יניינעל
.הדש ןוחטיב לש הלשפ .תימשרה הרוזנצה
םא בר קפס .מ"הירבל ורבעוהש םיאקירמאה םייובשה לרוג לע עדימ ןילמרקהמ ץלחל החילצה אל ב"הרא
תנידממ תימשר היינפ לבקתת םא םג ,םינויכראה תא חתפי ,ורבעב ב.ג.ק ןיצק ,ןיטופ רימידלו אישנה
,גרבנלו לואר ידבשה ,םלועה תומוא דיסחש ררבתה תונורחאה םינשב .ריתסהל המ שי םיסורל .לארשי
יובש היסור הררחיש דקתשא .מ"הירבב יאשחב וקזחוהש םירזה םיריסאה ןוחרק לש יולגה הצקה קר אוה
.רפסמב קר ההוזמ אוהשכ שפנ ילוחל דסומב הנש 55 ךשמב קזחוהש ,שאמאט הרדנא םשב ירגנוה
ידיב הנחמה רורחש תעב םלוצש ץיוושואב ריסא - ודוד ירחא שפיחש יתפרצ-ידוהי ,םלס סינד
.המחלמה רחאל מ"הירבב םיתפרצ 2,500 תקזחה לע םידיעמש םיכמסמ אצמ - םלענ ךכ רחאו םיטייבוסה
םיסורה םתוא וררחיש 'גאלוג'ב םינש רתאל החילצה םלס םיקהש התומעה .ב.ג.קה ינקתמב וחצרנ םתצקמ
.ל"וח םע רשקמ וענמייו םיחדינ םירפכל וקתוריש יאנתב ,םרסאממ
ריוואה ליח תעיבקב קפקפל הציס התיה אל ץח לאומש סייטה לש ותייבש לע תיסורה הסריגה םוסרפל דע
אל דוע לכ .תירעזמ הראשנו התיה סוטמה תליפנ תא דורשל חילצהש תוריבסה .גרהנ סייטה היפל
לבא .םימוסרפה תותימאל תישממ החכוה ןיא ,יח םשל אבוהש הנעטל הבקסוממ תוקצומ תויאר ולבקתה
.הניעב המולעתה תא תוריתומ תויתביסנה תויארהו תוקיצמה תולאשה
טקיורפ שארו ןוטגנישווב ל"הצ חפסנ םימיל ,יניע םחנמ םג רמא ,"המולעת רדגב ילצא ראשנ ותומ"
."השיטנב גרהנ ילוא ,החתפנ אל ולש הפוחה ילוא" .רושעכ ינפל יאנותיע ןויארב ,איבלה
תשרפ תא םכסמו ,ץח לאומש ,סוטמל ורבח תודוא יסורה הנגהה דרשמ לש עדימב ןודל יניע ברסמ םויה
."והזו ,רבקנ ,גרהנ קילומש" :דחא טפשמב דובאה סוטמה
ןכתיי אל :ל"הצ תבוגת
הבוגתב ל"הצ רבוד רסמ ,"השתהה תמחלמ לש המוציעב '70 ילויב 18 םויב לפנ ל"ז ץח לאומש ל"אס"
הסינ תווצה .םירצמב הפיקת ךלהמב עגפנ יניע םחנמו ץח לש םוטנפה סוטמ" .היסורב םימוסרפל
.שוטנל ץלאנ תווצהו סוטמב הטילשה הדבא דואמ הריהמו דואמ הכומנ הסיט ךלהמבו לארשי חטשל רוזחל
השיטנה ךלהמב עגפנ יניע .םיהובג םניאש החלצה ייוכיסבו םישק םיבשחנה םיאנתב השיטנב רבודמ
.ץח תומ לע יבשב ותויהב יניעל ועידוה םירצמה .ץח ורבח תא האר אלו
רהב םירדענה תקלחב הבצוה ורכזל ןבא תבצמו ,הכורא הפוקת ךשמב ותפוג ירחא שפחל ובריס םירצמה"
.לודג חטשב םירוזפ ויה םיברה ויקלחש ,סוטמה תוקסרתה רתאל תחלשמ העיגה '73 רבמצדב .לצרה
ןכו ריווא תווצ שיאל תואדווב םיכיושמה םיצפח ידירשו הפוג ידירש תוקסרתהה רתאמ הפסא תחלשמה
.םיהזמ םינמיס ילעב סוטמ יקלח
הפוגה ידירש .יניעו ץח לש םסוטמב רבודמש תואדווב עבק ריוואה ליחו ,ץראב וקדבנ םידירשה"
יוהיזה ילהונ יפלו תוביסתה עקר לע ץח סייטה לש וידירשל וכיושו תיטפשמ האופרל ןוכמב וקדבנ
וניאו 'ללח'כ רדגומ וניה ,יאבצ תורבק תיבב םימלוע תחונמל אבוה ץח .הפוקת התואב םיגוהנ ויהש
ידיל וסייט םע םלש לפנ סוטמהש תורשפא תמייק אל ,ל"הצל עודיה לכ יפ לע .רדענכ דוע בשחנ
."מ"הירבל רבעוהו םירצמה

"גרהנ קילומשש דיגהל לוכי ינא םלש בלב"
סוטמה ידירש תאו הפוגה תא הרתיאש תחלשמה יפתתשממו ץח לש בורק רבח ,ףלוו ירוא לש ותודע

ימו ץח לאומש סייטה לש בוטה ורבח ,ףלוו ירוא ןעוט ,"תוידב ירופיס הלא ,ארבנ אלו היה אל"
םיאצממה תא הארו חטשב היהש ימכ" .םיסורה תונעטל הבוגתב ,ותפוג ידירש תאו סוטמה תא רתיאש
ונל שי .היסורל רבעוה אל אוה .גרהנ קילומשש בר רעצבו םלש בלב דיעהל לוכי ינא ,תודבועה תאו
."ןורכיזה םויב ךלנ וילאו ,רובק אוה וב ,רבק
.םיאולימ תורישב יתייה ,קילומש לש ותליפנ רחאל םינש שולש ,םירופיכה םוי תמחלמב" :ףלוו טרפמ
רתאל תוסנל ןמזה עיגהש יתטלחה ,סוטמה תליפנ לש רעושמה םוקימה היה םהב םירוזאה תא שבכ ל"הצשכ
יתשקיבו ,ריווא ליח ןיעידומ שאר זא היהש ,בלרה יפרל יתינפ .קילומש לש ותפוג תאו סוטמה תא
,ובוש םע .וב רזעיהל תוסנל תנמ לע ,יבשהמ יניע םחנמ לש ובושל ןיתמנש ונמכיס .הרזע ונממ
ונבשח וב םיוסמ רוזא ונמחת ריקחתה תובקעב .הסיט התואב ףתתשהש יאדלוח ןור תאו ותוא ונרקחית
.אצמנ סוטמהש
לש דויצה תדיחימ םישנאו בלרה יפר ,ץח לש תסייטהמ ינכט ןיצק ופתתשה הב ,שופיח תחלשמ ונגריא"
םירפסמ תרדס וניהיזו עקרקב העיגפב סוטמה רציש שתכמה תא ונרתיא ,םוקמל ונעגה .ריוואה ליח
רובעכו ,סוטמה תינרצי ,סלגאד דלנודקמ ילעפמל ,ב"הראל םתוא ונחלג .סוטמה ףוג לע ורמתשהש
.קילומש לש סוטמה ךייתשה הילא הרדס התואב רצויש סוטמב רבודמש הבושת העיגה םימי רפסמ
,קילומשל ךייש היהש ישיא דויצ םגו ,םה המ טרפא אל טרפה תענצ לשבש ,הפוג יקלח םג ונאצמ םוקמב"
ריבכ ובאב יגולותפה ןוכמב וקדבנ הפוגה יקלח .הסיט לברסו שובל יקלח ,די ןועש תעוצר ומכ
."קילומשל םיכיישכ ואצמנו
.םהידיב ילארשי סייט תליפנ לש םיסור םיניצק לש תויודע שי ,ןיידעו
יל ןיא ,םמצע תא ראפל וצר הלאה םישנאה ילוא .ומצעב םתוא איצמה וללה םישוקשקה תא רפסמש ימ"
היה אלו ,רתויב םיהובגה םייניעידומה םימרוגה לכ םע יתרביד .אשונה תא יתקדב ינא .המל גשומ
."היסורל רבעוהש ונלש סייט לע עדימ םהל
.רדענכ ץח תא ורידגה הבקסומב לארשי תורירגשב
."םוטמטו הפצוח .הנושאר הגרדממ היירורעש וז ,ןכא"
ןורמ ןועדג


יתואיצמ אל יל עמשנ הז :הנמלאה
תנווכתמ אל םד איהו יסורה הנגהה דרשמ לש רפסה תא הארק אל ,ץח לאומש ל"אס לש ותנמלא ,ץח הנר
ינפל ,רפסה לש ומויק לע יתעמשש עגרב" .תרמוא איה ,"יתואיצמ אל יל עמשנ הז" .תאז תושעל
ונעט םהו ,הסיטהמ םיטרפ םירכוזש םישנא םע יתחחוש .םינוכנ םיטרפה םא ררבל יתיסינ ,םיישדוחכ
."ינויגה םהל הארנ אל הזש
?תחחוש ימ םע
,יניע םחנמ םע םג יתרביד .תויהל לוכי אל הזש יל וריבסה םהו ,ריוואה ליחב םיריכב םע יתרביד"
."עבצאהמ הצוצמ היצמרופניאהש ,םינוכנ אל רפסב םיטרפהש םימיכסמ ונלוכו ,םוטנפב ילעב םע היהש
?תונרקסמ קר ולו ,רפסה תא אורקל ךתוא ןיינעמ אל ,תאז לכבו
."םהב תועטל רשפא יאש םירבד םש ויהש תואדווב תעדוי ינא .יתוא ןיינעמ אל"
?םירבד הזיא
."םינשונ םיעצפב בוש רופחל ךרוצ ןיא .הז לע רבדל אל הפידעמ ינא"


Return to Archive