םירקוח ל"הצב
ברקה תא שדחמ
בקעי -ןטלוסב
 
תימואלניבה התומעה לש תונשינו תורזוח תושירד תובקעב
ינפל רבכ ונמסריפש ריקחת * םירדענהו םייובשה ןעמל
םיריקחתהו ברקה לע תובר תוהימתו תולאש ררועמ הנשכ
םולכ אלמ רחואמ בטומ :התומעה רבוד * ויתובקעב וכרענש
 
 
3/14/01 2:03:14 AM
 
תמחלמ ךלהמב ,בקעי ןטלוסב ברקה יעוריא תא שדחמ רוקחל הנורחאב לחה ל"הצ
,למואב הירכז :םיטסיקנטה תשולש ,םויה דע םירדענ ונממ ברקה ,לילגה םולש
.ןמדלפ הקיבצו ץכ הדוהי

לש תויודע שדחמ תובגל ,םירדענ רותיאל הדיחיב טלחוה ,הנש 18 -מ הלעמל רחאל
בראמ ךותל הלילב הסנכנ םיאולימ תדיחי ובש ,ברקב ופתתשהש םיניצקו םימחול
השולשו תושק תודיבא ידכ ךות ונממ הגוסנו בקעי ןטלוס רפכב ירוסה אבצה לש
.עודי וניא םלרוגו םויה דע ורזח אלש םילייח

,תעל תעמ השענש רבד אוה ,שדח הריקח תווצ םיקהל הטלחהה יכ ןעוט ל"הצ רבוד
.םירקוחה תווצ תא םיננערמ רשאכ

ררועל םינש ךשמב תלעופה ,םירדענהו םייובשה ןעמל התומעה רבוד ,ורסירג לאינד
תא השע םיליעפמ ונאש ץחלה ףוס ףוס" יכ ןעוט ,םירדענה ןעמל להקה תעד תא
וירבדל ."םינשה ךשמב עיגהש עדימו תויודע שדחמ קודבל וטילחה ל"הצבו ולש
."האולמב תמאה רקחל ל"הצ עיגי םעפהש הווקתב ,םולכ אלמ רחואמ בטומ"

יש יזח .םייח םהשכ יבשב ולפנ םירדענה םילייחה תשולשש קפס" ורסירג ירבדל
אוהש הליחת םיענכושמ ויה ל"הצב רשאכ יבשהמ רזחוה ,למואב לש קנטב היהש
,ברקה תעב בקעי ןטלוסב היהש םילבחמה לש הקיעס-א דודג דקפמ ןכ ומכ .תמ
םדועב יבשב וחקלנ םילארשיה םילייחה יכ דיעה ,יחהללאדבע חלאס לרנג רו'גימ
."םייחב

בקעי ןטלוס ברק לש "הלשאפ"ה לע ףיקמ ריקחת ונמסרפ ,הנשמ הלעמל ינפל רבכ
ינפב םלועמ ודיעה אל םימחולו דודגב םיריכב םיניצק יכ ,ראשה ןיב ונייצ םשו
.םירדענהו ברקה לע בר עדימ םדיב היהש תורמל ,ל"הצ לש םיכמסומ םימרוג

הדיחיל ונפוה םקלחש ,םישנא לש תופסונ תוינפ ונלביק ,ריקחתה םוסרפ תובקעב
,הפי ןיעב ל"הצב ואר אל רבעב יכ ןייצל שי ןכ ומכ .ל"הצ לש םירדענ רותיאל
הארוה ולביק ,ונלצא ונייארתהש םיניצקו ברקה לש "הלשאפ"ה לע םימוסריפ
."קותשל"

עדימה לכ תא ל"הצב םירדענ רותיאל הדיחיה תושרל דימעהל ןכומTIP רתא
ירקיע ןלהל .םירדענה םילייחה תשולש תמולעת ןורתפב עייסל ידכ ,ותושרבש
.רבעב ונמסרפש ריקחתה
םיקנטה דודג להינש ברקה תא תונכל ךירצ ךכ , "ןונבל תמחלמ לש הלשפה"
.בקעי ןטלוס רפכב 1982 ינויב 11 - ל 10 - ה ןיבש הלילב ,362 םיאולימה ילייח לש

הירכז : םהירבחמ השולשש ,דודגה יניצקו ילייח לש םתמשאב הנניא "הלשאפ"ה
אלא ,ברקהמ םירדענ תקזחב םויה דע וראשנ ,ןמדלפ הקיבצו ,ץכ הדוהי ,למואב
.תוירחאמ קמחתמ םויה דעש ,ןוילעה ידוקיפה גרדה תמשאב

תימשר הסריג םויה דע ומסריפ אל ךא םימעפ המכ ברקה תא ורקח ל"הצב
םיניצק ,ברקה יפתתשמ יפמ וז הבתכב תוגצומה תויודעה .הליל ותוא יעוריאל
.ברקה תודוא לע ל"הצב םיימשר םימרוג ידי לע ללכ ולאשנ אל םקלח ,םילייחו

רודגיבא ףולאה ,ןונבלב תיחרזמה הרזגה דקפמ ליטה עודמ איה ,תיזכרמה הלאשה
ןכש םש ,קמעבש םיכרדה שלושמ תא סופתל המישמה תא דודגה לע ,שונאי, לג ןב
תמוצה לע םיטלושה םיסכרה תא סופתל הרוה לג ןב ףולאהש וא בקעי ןטלוס רפכה
רשו הלשממה שאר רבעשל ,קרב דוהא ףולאה ,ונגס וליאו תוביטחה תחא תרזעב
םיניצקה דחא תעדלש המישמ ,ומצע םיכרדה שלושמ תסיפת לע הרוה ,ןוחטיבה
."דודג לע אלו הביטח לע ליטהל םיכירצ" ויה ,הביטחב םיריכבה

םירהצה רחא תועשב ינויב 10 - ה ישימח םויב ,ארקנ לג ןב ףולאהש ,ןה תודבועה
רפכה רוזאמ תוביטחה תחא תא קיתעהל ,קרבל הרוהו ןוילעה דוקיפה בצומל
רבעל תוחוכ םדקל התיה הנווכה .בקעי ןטלוסל םורדמש םיכרדה שלושמל יכשמ
.ןונבל תמחלמ לש םייזכרמה םידעיה רחא , קשמד - תורייב שיבכ

הרזגב תומישמה ונוש ,ןוחטיבה רשו ל"כטמרה םע לג ןב ףולאה לש ותשיגפב
תקספה הפקותל סנכיהל הדמע ישיש םוי לש ורקובבש ,הדבועה רואל תיחרזמה
,תאז תורמל .קשמד - תורייב שיבכל עיגהל קיפסי אל רבכ ל"הצ יכ ,היה רורב .שא
.הליל ותואב 362 דודג תומדקתה תא רצע אל דחא ףא

םיסורפ ויהש ,םיירוס םידודג ינש תוחפל לע עודי היה ל"הצ תוחוכ תדקפמל
טלחוה המ םושמ םלוא .חורבל הנווכ םוש ילבמ ,ריצה לעמש םיסכרה םחתמב
וריאשהו וחרב םירוסה יכ הנעטש ,תורחא הביטח לש םיחוויד לע ךמתסהל
.חטשב םילכ

ךומס קרב ףולאהמ הדוקפה תא לביק ,בל ארויג ףולא תת ,הדגואה דקפמ
דקפמל 362 דודג לש ד"גמה ,אריע ארקנ ,העש יצחכ רובעכ .ברעב עבש העשל
,הנופצ "םילותיפה ריצ" לע עונל הדוקפה תא לביקו ,יקימ מ"לא ,הביטחה
םישיבכה שלושמ לע טלתשהל היה ירקיעה דעיה .קשמד - תורייב שיבכ ןוויכל
,הלילב ,תוריהמב ריצה לע עונל התייה הדוקפה .בוקעי ןטלוס רפכל םורדמש
.טטומתה רבכ רוזאב ירוסה ךרעמהש ,ןיטולחל תיעטומכ הררבתהש ,החנה ךותמ

חטשהש םיחוטב ויה ,ןוריע 'לימב ןגס , 362 דודג לש ןיעידומה ןיצק ללוכ ,םלוכ
קנטה דיל םיניצקה תא ףסא אוה ,ט"חמהמ הדוקפה תא לביק ד"גמהש ירחא" .יקנ
,םיכרד תמוצ סופתל םיעסונ ונחנאש ,רמא אוהו ,סיכ סנפ םעו הפמ םע ונדמע .ולש
לכ יתלביק אל ינא .וניתוחוכ םיאצמנ םש יכ ,הלאמש הרינ אלשו ,יקנ חטשהש
."חטשב ונל הכחמש המ לע הביטחה לש ןיעידומה ןיצקמ עדימ

ןיצק ירבד תא רשאמ ,דודגה תוגולפמ תחאב פ"מ זא היהש ,רינ 'לימב ןרס
,ונל ורמא "החירבב םירוסה" .חטשה לע יניעידומ רמוח לכ היה אלש ,ןיעידומה
,רמוא רינ ."םיבוט ללש יקנט לקלקל אל ידכ ,ורית לא ,םתוא םיאור התא םא"ו
המכתסהש ,תילירטס המחלמ .םדוק היהש המ םע בוט ורדתסה" וללה םירבדהש
."ונדיצמ םיעגפנ אלל ,םויב ירליטרא יריב

.דושח תמוצ ףקוע אוהש ךות ,ריצה לע עונל דודגה לחה ,הלילב 8-ל ךומס
תמוצל דודגה דוח עיגה ,הלילב 11 - ל ךומס .תולקת בקע םיקנט ינש ועקתנ ךרדב
זאו ,םיכרדה שלושמ ןוויכל ןורדמב תדרל לחה אריע ד"גמה .סיניד רפכ דיל
, "שלושמה" יכ ,ררבתה רתוי רחואמ .דיימ ועגפנ םיקנט ינש .תפותה הלחה
בשי ובש ,םחתימ לש ימורדה וקלח השעמל היה ,דודגה לש ץולחה עיגה וילאש
.ל"הצ חוכב עוגפל ידכ תיפרגופוטה תופידעה תא לצינש ירוס ודנמוק

לכ .ירוס םחתימ בלב אוהש עדי אל אוה .המידק עונל הדוקפ ןתנ אריע ד"גמה
ןגאלבה ,תוגולפה תדקפממ וקתינ תוגולפה. שאה חווטמ תאצל התיה ותנווכ
לכמ תורשעב םיליט ונפטח ,רבע לכמ םירתוכמ ונמצע ונאצמ" .טלחומ היה
קוידב תוהזל ונלוכי אל .םירוי ןכיהמ קוידב ונבהש דע ןמז תצק חקל .םינוויכה
.טאר יבא רפיס "ינשה תא דחא

הכישחב ףוקעל וסינש םיקנט .םיעוגפ םיקנטב םסחנ דודגה לש העונתה ריצ
.םהיליח םיאצמנ ןכיה ועדי אל םידקפמו ובברעתה תוגולפ .הז תא הז ודביא
.רינ פ"מה רמא "ער שממ היה הז" .הפי ולע אל ,תוחוכה תא ףוסאל תונויסינ

וילע ורייש ,םיירוס תוחוכב ףקומ אוהשכ קנטה ךותב רינ ומצע אצמ תוצחל ךומס
השולש קחרמל ועיגה םיירוס ר"יח ילייח .ספא חווטמ ונמחל" .םינוויכה לכמ
קרו ,בורק ועיגיש וניכיח .הלילה לכ םינחודקא ומכ ונירי .קנטהמ םירטמ העברא
.הלילה לכ הרעבש םיליט תיאשמב םג ונעגפ .ונירי זא

362 . דודג ידירש לש השקה בצמה םלוכל ררבתה ןושאר רוא תארקל קר
.ירוס םחתימב קומע עוקת דודגה יכ ,ףוס ףוס הניבה דודגה תדקפמ

דקפמ .רוצנה דודגל רובחל רחא דודגל הרוה ט"חמה .וכשמנ "תולשאפה" לבא
העציב אלו הרצענ , תירוס שאב הלקתנש .הגולפ המישמל הצקיה דודגה ותוא
לחה דודגהו ,הביטחל 362 דודג ןיב רשקה קתונ הז ןולשיכ רחאל .המישמה תא
.הדגואה תדקפמל תורישי חוודל

ןושארה עגרהמ":דודגה לש ןיעידומה ןיצק ,ןוריע .וכשמנ ל"הצ ךותב תורצהו
םה .הקינפב ונחנאש ונעט םה .ונל ונימאה אל ,היעב ונל שיש ,הדגואל ונרמאש
תא וטלק אל םה .בוקעי ןטלוסל תחתמ םיאצמנ ונחנאש ונימאה אל םג
."ונתיאמ תפכיא אל דחא ףאלש ,השגרה התיה ונלו ,תואיצמה

,םיקנטה יתווצ תא ורווניס שמשה ינרק .םישק ויה תוארה יאנתו ,ריאה רחשה
יזגפו הירליטרא ,םיליט רגשל ולחה ,םיסכרה לע ויהש ,םיירוסה תוחוכה
מ"ק העבראכ ,בוקעי ןטלוס רפכל תחתמ היה ימדיקה וקלחש ,דודגה רבעל םיקנט
סורהה רפכה רוזיאב רזופמ היה ירוחאה וקלחו ,םיכרדה שלושמל תינופצ
.םיכרדה שלושמל םורדמ ריצה לעש

המל יתלאש" :ןיעידומה ןיצק .תוצעיתה המייקתה דודגה לש דוקיפה תרובחב
ונחכונשכ ךא .תודבאתה היהת וז יכ ,יל רמא ד"גמה .רוחאל ונמצע ץלחנ אל
שבגתהל הלחה ,רמגיהל הלחה תשומחתהשו ,ונילא עיגת אל תרובגתש ,תעדל
."הרוחא ץלחיהל ךירצ תאז לכבש ,הטלחהה

:תויורשפא שולש שיש ,ול רמאו ד"גמה אריע לש קנטל עיגה ,דג"מסה ,הכימ
םמצע םילייחה ."הרוחא ףועל תוסנל וא ענכיהל ,ןורחאה רודכל דע םחליהל"
.בורק םפוסש ,ובשח םהמ םידחא .השק ברק לש הליל רחאל םישתומו םיפייע ויה
רמא דודגה לש םיעצבמה ןיצק רשאכ ,היה הנפימה עגר ןיעידומה ןיצק ירבדל
עגרמ" .ץלחהל וא דבאתהל ,ענכיהל ןה ורתונש תויורשפאה יכ ,הדגואה דקפמל
םיעצבמה ןיצק ."השק בצמהש ,טולקל ולחה םהו ,ונילא הדגוא סחי הנתשה הז
ול ושע" .דודגהמ ותוא וקרז המחלמה רחאלו ,וז תואטבתה לע רקויב םליש
.ןיעידומה ןיצק רמוא "לודג לווע

,ירוסה םחתימה לע רתויב הדבכ שא תיחנהל הלחה ל"הצ לש הירליטראה
עונלו שיבכה לע תולעל התיה הדוקפה .רוחאל תגסל דודגה לחה שאה תוסחב
יתמש" .תפרוטמ הריהדב וחתפו םיפדמ ורגס םיקנטל וסנכנ םיתווצה .המורד
.טאר יבא רפיס ,"תתל היה לוכי אוהש המ לכ קנטהמ יתטחסו זגה לע לגר

טלמנ קנט לכ .רבעש ימ לכב וריו שיבכהמ רטמ 20 לש קחרמב ובכש םירוסה
.ד"גמה היה הצוחה רהודה רוטה שארב .רקובב 9 העשל ךומס היה הז .ודבל
,"םייחב םוקמהמ תאצל קר וניצר .ברק היה אל הז" .הסונמה תעב ועגפנ םילכ רפסמ
.ןוריע ןיעידומה ןיצק רמוא

ל"הצ תא ואר םהשכ היה תירוסה תפותהמ וסנש םילייחה לש םלהה לבא
ונינפל וניאר םואתפ" :רינ פ"מה רפסמ .קמעהמ האיציב ןיתממ ותמצוע אולמב
תפותהמ ונאצי .יאבצ דעצמב ומכ תרדוסמ הדמע המלש הדגוא .םיקנט לש תורוש
דודגה ."ונל עייסל אב אל הזה לודגה אבצה לכ המל .ןאכ הרוק המ ונבה אלו
.םיעוצפו םיגורה ם"ישמגנ רפסמ ,םיקנט הנומש חטשב וירחא ריאשה אציש

 


Return to Archive