12/11/2001   www.maariv.co.il

"םלועב תרשואמה הדליה היהא ינא רוזחי ידעשכ"

הדליה היהא ינא רוזחי ידעשכ"
התיבה רזוח ידעש תמלוח ינא תולילב"
תרשוא תרמוא ,"םינפה לע ךויח םע
ידע ףוטחה לייחה לש ותרבח ,יחרזמ
ןטיבא

רואו רנרב ינד תאמ

18/12/2000   www.maariv.co.il


,ותרבח םע רביד אוה ,הללאבזיחה ידיב ףטחנ הירבטמ ןטיבא ידע למסש ינפל תועש שולש
רבכ ,זאמ .ונממ העמש איהש הנורחאה םעפה התיה וז .דיינה ןופלטה ךרד ,יחרזמ תרשוא
הדרחב תבקוע ,םינותיעה תא תקרוס ,היזיוולטה לומ תועש תבשוי איה ,םיישדוחמ רתוי
אצמנש בוהאהמ םייח תוא לכ ,עדימ רירבש לכ רחא תשפחמ ,טנרטניאה ירתאב םיחווידה רחא
רוחבהש הרושבה םע ונתשה הייח לכש ,דורו דיתע םע ,18 תב הרענ .לובגל רבעמ םש יא
.ביוא ידיב קזחומ ,ןטיבא ידע ,הלש

ינאו ידעש ירחא היה הז" .תרזחשמ איה ,"לצליצ ןופלטהשכ תיבב יתייה הפיטחה םויב"
יל חיטבה אוהו ונמלשה החישה ךלהמב .ונרביד אל םימי השולש ךשמבו תצק ונבר
לובגב רויסב אצמנ אוהש רפיס .םימי המכ לש השפוחל אצנ רתויב הבורקה תונמדזהבש
ול יתרמא .יתלהבנ .לובגל רבעמ הללאבזיחה ילבחמ תא האור אוהשו בד רה רוזאב ןופצה
."רהזייש

לש ורבח ,ידוא היה וקה לע .תרשוא לש ןופלטה לצליצ בוש החיש התוא רחאל תועש שולש
ילב קתינ אוה" .תרשוא תרפסמ ,"הרק המ יתלאשו אלש יתרמא" .לצליצ ידע םא לאשש ,ידע
.ילוקה הנעמב יתלקתנו ידע לש דיינל יתרשקתה דימו הרק בוט אל והשמש יתששח .ריבסהל
תובשחמ ולחה עגר ותואב .ןימז היה דימת ידע לש דיינה יכ הרק וה שמש יתנבה רבכ זא
."ישארב ףולחל תויארונ

לש ויחא ,ןטיבא לייא היה וקה לע היה םעפה .ןופלטה לצליצ בוש תוקד המכ דוע ירחא
.הילע ברח הלועש השח תרשוא ."!ידע תא ופטח !ידע תא ופטח" :תרפופשה ךותל קעזש ,ידע
.ידע לש ותבס תיבל יתסטו תינומ יתנמזה" .תרמוא איה ,"יל דוערל ליחתה ףוגה לכ"
הז תרכוז ינאש המ לכו םישנא ןומהב יתנחבה ,יתעגהשכ .חצנ ומכ התארנ תוקד לש העיסנ
."יתיכבו יתיכבו ,יתיכבש


"ןופלטב דחי וניכב"
תורבחל םינש שולש ידעו תרשוא ונייצי ךכ רחא םיימוי .21 ןב ידע היהי םייעובש דועב
איה ,"ב"יב ינא וישכעו 'ט התיכב יתייה" .15 הל ואלמ םרטב ידע תא הריכה איה .םהניב
ךכ תוכזב ילואו ןושאר טבממ הבהא התיה אל וז .הרבח ךרד ידע תא יתרכה" .הכישממ
ךלה רשקה .לכה וזל הז רפסל ונגהנו םידידי קר ונייה הליחת .קזח ךכ לכ ונרשקנ
תורבחה הלחתהב .עירפה אל וניניב םיליגה שרפה .הלודג הבהאלו תורבחל ךפהש דע קדהתהו
םע .הדלי םע אצוי אוהש ול ורמא ולש םירבחהו יליבשב ידמ רגובמ אוהש יל ורמא ילש
.תועמשמ רסחל ךפה םיליגה שרפה ןמזה

הברהבו הפיחב תולבל ונעסנ ,תרנכה ביבסו ןלוגב םילויטל ונאצי .רדהנ וניליב"
םיבהוא םלוכו יתורבח דואמ אוה .םיהדמ רומוה שוח םע ןשייב רוחב ידע .םירחא תומוקמ
."יב עיקשה אוה ולוכ לכ תא .הער הלמ ףא וילע דיגהל רשפא יא .ותוא

,םוי לכ ותציחמב תויהל הליגר יתייה" .השק רבשמ תרשוא הרבע ל"הצל סייגתה ידעשכ
.רמגנ הז םואתפו דחיב ןומה ונייה" .תרמוא איה ,"םידומילה ירחאש תועשבו רפסה תיבב
תרכוז ינא .ישיש םויב רוזחל חיטבהו םוחב יתוא קביח אוה .יתיכב סייגתה אוהש םויב
התיה הדירפה .דחיב םיכובו ןופלטב םירבדמ ונייה .תולילב יתיכב לבא םימיב יתרבגתהש
הקד לכ םילצנמו םירבח םע תולבל םיאצוי ונייה ידע לש תבשה תושפוחב .ונינשל השק
."תיקנע הבהא וניניב שי .דחיב

תא חינמ היה אוה ,תושפוחל התיבה רזח הנב רשאכש תרפסמ ,ידע לש ומא ,ןטיבא הרופיצ
.תרשואל דימ ץרו התוא קשנמ ,ורדחב םיישיאה ויצפח

.ןוחטבה תעוצרבו ןונבל לובגב םעפ אל ידע בצוה תיברק הסדנהב םחולכ ותוריש ךלהמב
םא השעא המו שיגרא ךיא לש תובשחמ ישארב ופלח" .תרשוא תרמוא ,"הנכסב אוהש יתעדי"
."ומצע לע רומשיו רהזייש ותוא יתעבשה ונממ הדירפ לכב .והשמ ול הרקי הלילחו סח

התוא בהא ידע המכ םיעדוי ונחנא" .הבהאו םוחב תרשוא תא םיצמאמ ןטיבא תחפשמ ינב
תועש ךשמב ,םוי םוי תוהשל הדיפקמ איה הפיטחה זאמ .םירמוא םה ,"דואמ ונל הרקי איהו
,הדרחב םיבשוי םה דחי .ףסאו לייא יבא ,ויחאו ,הרופיצו בקעי ,וירוה תציחמב ,תוכורא
העשב ,הפיטחה ירחאש םינושארה םימיהמ רבכ ךכ .תויוחתפתהב םינכדעתמ ,סנל םיללפתמ
החפשמה תיבל םוי ידמ ועיגה ידע לש דודגהמו ןופצ דוקיפמ םיריכב ל"הצ יניצקש
איה וליאכ אוה ,אבצה לש םג ,הילא סחיה .ידע לש ורדחב םיחאהו םירוהה םע ורגתסהו
.ותייער

םילייחה תרזחהל קבאמל הקלח תא םורתל תרשוא הסנמ הלש הכרדב .הכחמ קר אל איה
איה ובש ,הירבטב "למע" רפסה תיב ידימלת תא הזכיר איה לשמל ךכ .התיבה םייובשה
לכב םתוא וביצהו ידע לש ורורחישל םיארוקש םיטלש וניכה דחיו ,ידע דמל ובשו תדמול
.התביבסו הירבטב ירשפא םוקמ


"םיימוי ךות רמגיי לכהש יתבשח"
הניש תורידמ םיעוצפ לבא םייחב םילייחה ןהיפל ןונבלמ ועיגהש תונורחאה תועידיה
איה ,"םינפה לע ךויחו לגרב תשובחת םע ,התיבה רזוח ידעש תמלוח ינא תולילב" .היניעמ
ינאש ול תרמואו ותוא תקשנמו תקבחמ ינא המוהמה לכ ךותבו םישנא ןומה ביבסמ" .תרפסמ
הממ תגאדומ ימצע תא תאצומ ינא ,השקה תואיצמל םולחהמ תררועתמ ינאשכ .ותוא תבהוא
םאו ,ול גאדיש ימ ןיאו ול רק חטב ?ותוא וקרז ןאל ?אצמנ אוה הפיא .ותיא הרוק תמאבש
."?וב לפטמ ימ ,עוצפ אוה

איה ,"יחומב תולוע אל תוער תובשחמ" .הלילח גרהנ אוהש התעד לע הלעמ אל איה
ינאו ךכ לכ הכורא הדירפ ירחא רוזחישכ ותיא ילש שגפמה תא תניימדמ ינא" .הריהבמ
."םלועב תרשואמ יכה הדליה היהאש תעדוי

היניעב תועמדשכו יתחפשמה תונומתה םובלאב תלעלעמ ,ידע לש ורדחב תבשוי איה םייתניב
םיעוריאהמ ,תרנכלו ןלוגל םהלש םיפתושמה םילויטהמ םימוליצב בושו בוש הטיבמ איה
םיימוי-םוי ךות םייתסי לכהש יתבשח הלחתהב" .וידחי וליבש תופיה תועשהמו םייתחפשמה
הנופ ינא" .תרשוא תרמוא ,"ןמז הברה ךשמיהל ילוא לולע הזש הניבמ ינא וישכע לבא
ידעל ןתייש .היזיוולטב ידע תא האריש ונממ תשקבמו הללארסנ ןסח הללאבזיחה גיהנמל
אליממ .היזיוולטב םתוא םיארמו םהלש םיריסאב הפי םילפטמ ונחנא ירה .םולש יל דיגהל
."םייובשה םילייחה רתי תאו ידע תא האריש תוחפל זא הצור אוהש המ לכ לבקי אוה

תעדוי ינא" .תואדו רסוח לש בצמב אצמנ אוהש תורמל ,דמעמ קיזחמ ידעש הנימאמ איה
ותוא םיקבחמו םיבהוא ןאכ ונלוכש הז לע בשוח חטב אוה" .תרמוא איה ,"קזח אוהש
תא עדוי ידעו תדכולמו המח החפשמ איה ןטיבא תחפשמ .התיבה ותוא ריזחהל לכה םישועו
."הז

ורתונ ידעל" .ער םולח ומכ ,טויס ומכ רובעי לכהש בושחל ,דיתעה לע רבדל הפידעמ איה
םידומיל ,ל"וחל העיסנ ןנכתמ אוה רורחישה ירחאו ל"הצב תרשל םישדוח הנומש דוע
,תללפתמ איה םייתניב .בושיש רחאל ולש תוינכותה לע תרפסמ איה ,"ביבא לתב הדובעו
םוי לכב" .תרמוא איה ,"תבש רומשל יתלחתה ףטחנ אוהש זאמ" .ורזעי םיימשהמ םג ילוא
הזשכ .םשגתי ילש םולחהו התיבה רהמ בושי אוה םשה תרזעב .םיליהת קרפ תארוק ינא
."ןתחתנש םג ,ירשפא היהי לכה זא .ייחב רשואמה עגרה היהי הז ,הרקי


Return to Archive